Priėmimas į sutrumpintąsias studijas

Į sutrumpintą ir akademinio padalinio tarybos patvirtintą studijų programą gali būti priimami aukštųjų koleginių mokyklų absolventai, taip pat ir baigusieji kitų studijų krypčių universitetines studijas. Tokios programos Universitete kvalifikuojamos kaip individualios studijų programos.

Priimant į sutrumpintas studijas gali būti įskaityti studijuotos studijų programos dalykai ir moduliai remiantis Šiaulių universiteto studijų rezultatų įskaitymo tvarka (Rektoriaus 2018-03-27 įsakymas Nr. V-136).

Prašymai į sutrumpintas studijas pirmiausia turi būti užregistruoti www.priemimas.su.lt, o originalai pateikiami Priėmimo komisijoje, P. Višinskio g. 38, 208 kab. arba siunčiami paštu adresu P. Višinskio g. 38, 208 kab. Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai yra užpildyti visi reikiami anketiniai duomenys ir raštu pateiktas studijų pageidavimas (prašymas).  

Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu Priėmimo komisijoje. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.

Dokumentai, kurių kopijas stojantieji turi pateikti kartu su prašymu:

  • profesinio bakalauro baigimo diplomas ir jo priedas ar priedėlis (arba notaro ar aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens patvirtinti nuorašai); arba kolegijoje išklausytų dalykų akademinė pažyma; arba universitete išklausytų dalykų akademinė pažyma;
  • paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija;
  • dokumento, įrodančio pavardės keitimą, kopija,  jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde;
  • 1 fotonuotrauka (3 x 4 cm);
  • registracijos mokesčio kvito kopija (38 eurai su studijų rezultatų įskaitymu).

Priėmimas į sutrumpintas studijas vyks nuo 2019 m. kovo 4 d. iki rupgpjūčio 14 d. P. Višinskio g. 38, 208 kab. Informacija apie priėmimą teikiama  tel. 8 41 595 755, el.paštu: zivile.brasiene@su.lt arba studijuok@su.lt.

Sutrumpintųjų studijų programų sąrašas

Ekonomika


Socialinių mokslų bakalauro laipsnis

Studijų trukmė - 2,5 metai

Specializacija – Buhalterinė apskaita

Priimami asmenys, turintys ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijos vykdomos nuotoliniu, mišriu būdu. Auditorinis darbas  vyksta 6–7 savaites per mokslo metus.

Informacija apie studijas teikiama: Višinskio g. 25, 402 kab., Šiauliai, tel: 8 41 595 885, el.p.: asta.repsiene@su.lt


Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas


Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Studijų trukmė - 2 metai

Priimami asmenys, baigę švietimo ir ugdymo krypčių grupės (pedagogikos, edukologijos, andragogikos ir kt.) universitetines ar kolegijines studijas ir turintys pedagogo kvalifikaciją.

Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Studijų trukmė – 2,5 metai

Priimami asmenys, baigę universitetines ar kolegijines studijas, neturintys pedagogo kvalifikacijos

Studijos vykdomos sesijiniu būdu. Auditorinis darbas  vyksta 6-7  savaites per mokslo metus.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 205 kab., tel. 8 41 595 718, el. p.: skaiste.koviene@su.lt


Matematika


Matematikos mokslų bakalauro laipsnis

Studijų trukmė -  1,5 - 2 metai

  1. Priimami asmenys, turintys informatikos, fizinių, inžinerijos ir technologijų mokslų bakalauro laipsnį.
  2. Priklausomai nuo turimo diplomo (remiantis aukštojo mokslo diplomo priedėlio įrašais atlikus užskaitas)nuolatinių studijų trukmė gali būti 1,5–2 metai, 90–120 ECTS kreditų.

Studijuojama pagal individualų planą. Paskaitos vyksta savaitėmis. Sudaromos sąlygos studijuoti mišriu nuotoliniu būdu.

Informacija apie studijas teikiama:  Vilniaus g. 141, 102 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 722, el. p.: audrone.grisiuviene@su.lt


Muzikos pedagogika


Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Specializacijos: Garso režisavimas, Renginių vadyba;

 Studijų trukmė:

1 metai – priimami asmenys, baigę tos pačios krypties (švietimas ir ugdymas) studijas (60  kreditų);

2 metai -  priimami asmenys, baigę kitos krypties kolegines studijas  (120 kreditų)

Studijos vyksta pagal individualų studijų grafiką, suderinus su dėstytojais.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 412 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 772, el.p.: nijole.jukniene@su.lt


Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija

(jungtinė studijų programa su Rėzeknės (Latvija) technologijų akademija) 

Socialinio darbo bakalauras, socialinis darbuotojas

Studijų trukmė:

1,5 metai - priimami asmenys, baigę  socialinio darbo (kolegines) studijas;

2 metai -  priimami asmenys, baigę socialinės pedagogikos  kolegines, universitetines  studijų  programas.

Paskaitos vyksta mišriu būdu (dalis dėstomų dalykų ir nuotoliniu būdu). Auditorinis darbas vyksta penktadieniais-šeštadieniais

Informacija apie studijas teikiama:  P. Višinskio g. 25, 212 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 735, el.p.: roma.misgirdiene@su.lt


Specialioji pedagogika ir logopedija


Ugdymo mokslų bakalauras bakalauras, pedagogas

Studijų trukmė – 3 metai

Priimami asmenys, baigę aukštojo mokslo studijas, neturintys pedagogo kvalifikacijos. Dalis dalykų (apie 57-60 ECTS) gali būti įskaityta iš turimo aukštojo mokslo diplomo.

Studijos vykdomos nuotoliniu, mišriu būdu. Auditorinės studijos vyksta 6–7 savaites per mokslo metus.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 216 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 734, el. p.: asta.junduliene@su.lt


Bakalauro studijų programos 6121MX042 Specialioji pedagogika ir logopedija dalinės studijos

Specialioji pedagogika


Studijų pažymėjimas apie įgytas specialiojo pedagogo kompetencijas. Laipsnis neteikiamas

Studijų trukmė - 1,5 metų (90 ECTS).

Priimami asmenys, baigę švietimo ir ugdymo krypties aukštojo mokslo studijas, turintys pedagogo kvalifikaciją.

Studijos vykdomos nuotoliniu, mišriu būdu. Auditorinės studijos vyksta 5-6 savaites per mokslo metus.

Baigusiems dalines studijas Specialioji pedagogika, išduodamas  studijų pažymėjimas apie įgytas specialiojo pedagogo kompetencijas. Galima tęsti studijas, studijuojant Bakalauro studijų programos 6121MX042 Specialioji pedagogika ir logopedija dalines studijas Logopedija.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 216 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 734, el. p.: asta.junduliene@su.lt


Bakalauro studijų programos 6121MX042 Specialioji pedagogika ir logopedija dalinės studijos 

Logopedija


Studijų pažymėjimas apie įgytas logopedo kompetencijas. Laipsnis neteikiamas

Studijų trukmė - 1 metai (55 ECTS)

Priimami asmenys, baigę bakalauro studijų programos 6121MX042 Specialioji pedagogika ir logopedija dalines studijas Specialioji pedagogika (90 ECTS).

Studijos vykdomos nuotoliniu, mišriu būdu. Auditorinės studijos vyksta 5-6 savaites per mokslo metus.

Baigusiems dalines studijas Logopedija, išduodamas  studijų pažymėjimas apie įgytas logopedo kompetencijas.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 216 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 734, el. p.: asta.junduliene@su.lt


Verslo administravimas


Verslo  vadybos bakalauras

Studijų trukmė – 2,5 metai

Priimami asmenys, baigę kolegines studijas. Programa parengta studijuoti nuotoliniu būdu. Akademinis darbas vyksta 6-7 savaites per mokslo metus.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 305 kab., Šiauliai, tel. 8 41 595 886, el. p.: jolanta.paliuliene@su.lt


Viešasis administravimas


Viešojo administravimo bakalauras

Specializacijos: Viešojo valdymo teisė;  Strateginis valdymas viešajame sektoriuje

Studijų trukmė -  2,5 metai

Priimami asmenys, baigę kolegines studijas.  Dalis studijų dalykų parengta mišriu nuotoliniu būdu. Akademinis darbas vyksta 6-7 savaites per mokslo metus.

Informacija  apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 305 kab., Šiauliai, tel. 841 595 886, el.p.: jolanta.paliuliene@su.lt


Visuomenės sveikata


Sveikatos mokslų bakalauras

Studijų trukmė 1 metai - priimami asmenys, baigę socialinių mokslų krypties universitetines bakalauro Sveikatos edukologijos studijas;

Studijų trukmė 2 metai -  priimami asmenys, baigę giminingos studijų krypties kolegines programas (pva.: kineziterapiją, slaugą, dietologiją ir kt.)

Paskaitos organizuojamos penktadieniais ir šeštadieniais.

Informacija apie studijas teikiama: P. Višinskio g. 25, 212 kab., tel. 8 41 595 735; el. p.: roma.misgirdiene@su.lt