Regionų plėtros institute rengiamos disertacijos

 
Vardas ir pavardė Doktorantūros pradžia Patvirtinta (numatoma) tema Darbo vadovas, institucija
Laura Diliuvienė 2013 m. Gyvenimo lygio ir asmeninio vartojimo sąryšio tyrimas Prof. dr. (HP) Z. Tamašauskienė, ŠU
Kristina Puleikienė 2014 m. Optimalios kapitalo struktūros formavimas Lietuvos jūrinio sektoriaus verslo įmonėse Doc. dr. D. Rudytė, ŠU
Roberta Dubosaitė-Lepeškevičė 2015 m. Gamtinės ekosistemos poveikio miestų vystymuisi ekonominis ir socialinis vertinimas Doc. dr. R. Balvočiūtė, ŠU
Mantas Tamašauskas 2016 m. Kompleksinių prekybos strategijų valiutų rinkoje formavimas Prof. dr. D. Cibulskienė, ŠU
Agnė Morkienė 2017 m. Finansializacija ir jos sąsajos su ekonomikos sistemos tvarumu Doc. dr. M. Butkus, ŠU
Justinas Statkus 2018 m. Funkcinio pajamų pasiskirstymo kitimo poveikio bendrąjai paklausai vertinimas. prof. dr. (HP) Z. Tamašauskienė, ŠU
Ina Poškuvienė 2012 m. Daugkartinio veiksmo raiška lietuvių senuosiuose raštuose prof. dr. Bronius Maskuliūnas
Irma Jurgaitytė 2015 m. Šnekamosios kalbos aktualizacija spausdintiniuose reklamos komunikatuose doc. dr. Rūta Kazlauskaitė
Justė Povilaitienė 2017 m. Vaikų migracijos patirčių reprezentacija šiuolaikinėje lietuvių ir anglų paauglių literatūroje prof. dr. Dž. Maskuliūnienė
Danguolė Gaudinskaitė 2018 m. Lietuvių kalbos sinonimiški bendrašakniai asmenų pavadinimai Doc. dr. Jolanta Vaskelienė
Lina Bivainienė 2015 m.  Miesto prekės ženklo valdymas darnaus vystymosi kontekste Prof. dr. T. Tamošiūnas, ŠU
Lina Giedrimienė 2009 m.  Vartojimo modeliavimas žaliojo marketingo kontekste Prof. habil. dr. J. Čepinskis, VDU
Erika Meškienė 2012 m.  Laikinojo įdarbinimo kaip lanksčios specialistų nedarbo lygį mažinančios priemonės kokybės valdymas Prof. dr. T. Tamošiūnas
Violeta Kiurienė 2013 m. Savivaldybių administracinės priežiūros instituto veiklos tobulinimas viešojo valdymo   pokyčių kontekste Prof. dr. T. Tamošiūnas
Kristina  Kuprytė 2013 m. Integruotas kultūrinių renginių kokybės valdymas internacionalizacijos kontekste Prof. dr. T. Tamošiūnas
Aurelija   Čižauskaitė-Butkaliuk 2014 m. Tarpinstitucinė tinklaveika vietos savivaldoje Prof. dr. D. Šaparnienė
Vilma Tubutienė 2016 m.  Karjeros  valstybės tarnautojų veiklos vertinimo modelis gero valdymo kontekste Prof. dr. D. Šaparnienė
Renata Navickienė 2008 m. Valstybės tarnybos doktrinų įgyvendinimas administracinėje teisėje

Prof. dr. E. Bilevičiūtė, MRU

Oksana Mejerė 2009 m. Lyčių lygybės politikos formavimas 1994-2012 m. Lietuvoje: instituciniai   mechanizmai ir socialinės praktikos

Prof. dr. I. Matonytė, VDU

Marius Garbenis 2011 m.  Administracinės teisės pažeidimo sudėties objektyviosios pusės taikymo   problematika Lietuvoje ir Latvijoje

Prof. dr. A. Bakaveckas

Edvardas Bielskis   Fotovoltinės energijos keitiklių su elektros tinklo harmonikų kompensavimu tyrimas ir taikymas Prof. dr. Algirdas Baškys

Apgintos disertacijos

Cibulskienė, Diana (2005). Įmonių kapitalo struktūros modeliavimas finansų rinkos globalizacijos sąlygomis. Disertacinio darbo mokslinis vadovas – prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Rudytė Dalia (2006). Finansų specialistų kompetencijos pokyčių valdymas žinių ekonomikos kontekste. Disertacinio darbo mokslinis vadovas- prof. habl. dr. J. Čepinskis (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, Vadyba, 03S).

Balvočiūtė, Rasa (2007). Holistic Organization Learning Model for Development of Core Competencies. Disertacinio darbo mokslinis vadovas – prof. habil.dr. Irena Bakanauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas, 03S).

Karalevičienė, Jurgita (2008). Organizacijos intelektinio kapitalo vertinimo modelis. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - doc. dr. V. Pukelienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, 04S).

Skunčikienė, Solveiga (2008). Imitacinių verslo žaidimų taikymo vertinimas besimokančioje organizacijoje. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. habil. dr. R. Čiegis (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas, 03S).

Butkus Mindaugas (2012). Regionų konvergencijos vertinimas ES šalyse nacionalinės ekonomikos išsivystymo lygio ir ekonominių pokyčių kontekste. Disertacinio darbo mokslinis vadovas – prof. dr. Violeta Pukelienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Matuzevičiūtė Kristina (2012). Emigrantų kvalifikacinės struktūros poveikio šalies ekonomikos augimui vertinimo modelis. Disertacinio darbo mokslinis vadovas – doc. dr. Mindaugas Dapkus (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Garšvienė Lina (2013). Augančio einamosios sąskaitos deficito rizikingumą šaliai lemiančių veiksnių vertinimas ekonomikos augimo kontekste. Disertacinio darbo mokslinis vadovas – doc. dr. M. Dapkus (Vytauto didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Ruplienė Dovilė (2013). Darbo rinkos veiksnių poveikio šalių pritraukiamoms tiesioginėms užsienio investicijoms vertinimas. Disertacinio darbo  mokslinis vadovas – prof. dr. V. Darškuvienė (Vytauto didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Marcišauskienė Jūratė (2017). Investicinio portfelio sudarymas taikant kompleksinį vertinimą akcijų atrankai skirtingo efektyvumo rinkose. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. D. Cibulskienė (Šiaulių universitetas, (Jungtinė doktorantūra ) socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Reizgevičienė Rasa (2017). Darbo paklausos veiksnių poveikio užimtų gyventojų gebėjimų asimetrijai vertinimas. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - doc. dr. D. Beržinskienė - Juozainienė. (Šiaulių universitetas, (Jungtinė doktorantūra) socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Bužinskienė Rita (2017). Įmonės nematerialiojo turto poveikio jos rinkos vertei vertinimas. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - doc. dr. D. Rudytė. (Šiaulių universitetas, (Jungtinė doktorantūra) socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Dilius Aidas (2018). Pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui vertinimas Europos Sąjungos šalių grupėse. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. Z. Tamašauskienė. (Šiaulių universitetas, (Jungtinė doktorantūra) socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Potelienė Simona (2018). Investicijų į žmogiškąjį kaptialą privačios grąžos ir jų lemenčių veiksnių poveikio vertinimas. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. Z. Tamašauskienė. (Šiaulių universitetas, (Jungtinė doktorantūra) socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Brazauskas Martynas (2018). Investicinio portfelio formavimo sprendimų pagrindimas taikant turto alokacijos strategijas skirtingose finansų rinkose. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. D. Cibulskienė. (Šiaulių universitetas, (Jungtinė doktorantūra) socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Rita Toleikienė (2018). Etikos audito modelio konstravimas modernizuojant viešojo sektoriaus valdymą. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. D. Šaparnienė, Socialiniai mokslai, Vadyba

Reda Šatūnienė (2008). Pankų subkultūra Lietuvoje: tapatybės bruožai. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - doc. dr. Egidija Ramanauskaitė-Kiškina, Vytauto Didžiojo universitetas (jungtinė doktorantūra su Lietuvos istorijos institutu), Etnologija (07H)

Eglė Gerulaitienė (2011). Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas aukštojo mokslo internacionalizacijos kontekste (magistrantūros studijų aspektas). Disertacinio darbo mokslinis vadovas - doc. dr. Natalija Mažeikienė (VDU). Socialiniai mokslai, edukologija (07S)

Inesė Ratnikaitė (2011). Katalikiškas auklėjimas šeimynoje kaip socialinis pedagoginis fenomenas. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. Juozas Uzdila (LEU). Socialiniai mokslai, edukologija (07S)

Laura Prascevičiūtė (2013). Valakų reformos paveldas: tyrimų ir apsaugos problemos. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - doc. dr. Irena Vaišvilaitė, Vilniaus universitetas. Humanitariniai mokslai, istorija (05H)

Edita Valiulienė (2015). Temperatūros metaforos lietuvių ir anglų kalbose: turinys ir raiška. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. Rūta Petrauskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitariniai mokslai, filologija (04 H)

Karolina Butkuvienė (2015). Paauglių kalbos vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą: verstinės literatūros paaugliams analizė. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. Milda Danytė, Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitariniai mokslai, filologija (04 H)

Lolita Petrulionė (2015). Kultūros elementų vertimas iš anglų į lietuvių ir rusų kalbas pagal Joanne Harris gurmaniškuosius romanus. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. Ingrida Eglė Žindžiuvienė, Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitariniai mokslai, filologija (04 H)

Nedas Jurgaitis (2016). Krizės konceptas lietuvių ir vokiečių kalbose. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. Aloyzas Gudavičius, Jungtinė doktorantūra. Humanitariniai mokslai, filologija (04 H)

Kęstutis Dambrauskas (2018). XVI a. LDK reformatų lietuviški raštai: lyginamasis kalbos tyrimas. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. Bronius Maskuliūnas, Jungtinė doktorantūra Humanitariniai mokslai, filologija (04 H)

Gabrielė Jasiūnienė (2018). Žemaitijos bajorijos heraldika XV-XVII a. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - doc. dr. Edmundas Antanas Rimša, VU ir Lietuvos istorijos institutas. Humanitariniai mokslai, istorija (05H)

Jurgita Mikolaitytė (2018). Bendradarbiavimu grįstos vertės kūrimas tarpsektorinėje partnerystėje Disertacinio darbo vadovė – prof. dr. Diana Šaparnienė (socialiniai mokslai, vadyba - 03S).

Jurgita Bersėnaitė (2016). Verslo įmonių vystymosi trajektorijos bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis. Disertacinio darbo vadovas - doc. dr. G. Šaparnis (VDU, KU, ŠU, MRU, ASU, socialiniai mokslai, vadyba - 03S).

Vita Juknevičienė (2015). Regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo vystymas (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba 03S).

Jūratė Valuckienė (2012). Studijų kokybės vertinimas edukacinės paradigmos kontekste. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. habil. dr. P. Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S).

Žaneta Kavaliauskienė (2011). Darbuotojo įsipareigojimo organizacijai dimensijų ir veiksnių sąveikos. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. habil. dr. P. Žukauskas Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas – 03 S).

Danguolė Šavareikienė (2011). Darbuotojų poreikių tenkinimu grindžiamas darbo motyvacijos proceso vystymas organizacijoje. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. habil. dr. P. Zakarevičius (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas – 03 S).

Mindaugas Šatas (2011). Prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūno bendradarbiavimas tiriant sunkius nusikaltimus (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė 01S).

Kęstutis Navickas (2010). Lietuvos miškų urėdijų darnos determinavimas. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. I. Lazdinis (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas 03S).

Evandželina Petukienė (2010). Klientų dalyvavimo viešosiose paslaugose valdymas Lietuvos seniūnijose. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. A. Raipa (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas - 03S). 

Biruta Švagždienė (2010). Turistinės paslaugos  edukacinio potencialo raiška besimokančios organizacijos virsmo kontekste. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. A. Garalis (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S).

Rigita Tijūnaitienė (2009). Dalyvavimo pilietinės visuomenės organizacijose motyvacijos raiška ir plėtojimas. Disertacinio darbo mokslinis vadovas – prof. dr. B. Neverauskas (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas - 03S).

Milda Damkuvienė (2009). Klientų suvokiama ilgalaikių santykių su aukšto kontakto paslaugų organizacija vertė. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. Regina Virvilaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas - 03S).

Gintarė Šatienė (2009). Korupcijos socialinės ir teisinės apibrėžties įtaka korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų tyrimo metodikos plėtros tendencijos (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė 01S).

Skaidrė Žičkienė (2005). Komunalinių atliekų tvarkymo socialiniai-ekonominiai aspektai darnios miestų plėtros kontekste. Disertacinio darbo vadovas - prof. habil. dr. A. Šileika (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika - 04S).