Rengiamos disertacijos

Doktorantas   Įstojimo   metai   Mokslinio   darbo tema   Mokslinis   vadovas   Doktorantūros   mokslo sritis, kryptis
Lina Bivainienė   2015   Miesto prekės ženklo valdymas darnaus vystymosi kontekste  

Prof. dr. T. Tamošiūnas, ŠU

  Socialiniai mokslai, Vadyba
Lina Giedrimienė   2009   Vartojimo modeliavimas žaliojo marketingo kontekste  

Prof. habil. dr. J. Čepinskis, VDU

  Socialiniai mokslai, Vadyba
Rita Toleikienė   2011   Etikos audito modelio konstravimas modernizuojant viešojo sektoriaus valdymą  

Prof. dr. D. Šaparnienė

  Socialiniai mokslai, Vadyba
Erika Meškienė   2012   Laikinojo įdarbinimo kaip lanksčios specialistų nedarbo lygį mažinančios priemonės   kokybės valdymas  

Prof. dr. T. Tamošiūnas

  Socialiniai mokslai, Vadyba
Violeta Kiurienė   2013   Savivaldybių administracinės priežiūros instituto veiklos tobulinimas viešojo valdymo   pokyčių kontekste  

Prof. dr. T. Tamošiūnas

  Socialiniai mokslai, Vadyba
Kristina  Kuprytė   2013   Integruotas kultūrinių renginių kokybės valdymas internacionalizacijos kontekste  

Prof. dr. T. Tamošiūnas

  Socialiniai mokslai, Vadyba
Aurelija   Čižauskaitė-Butkaliuk   2014   Tarpinstitucinė tinklaveika vietos savivaldoje  

Prof. dr. D. Šaparnienė

  Socialiniai mokslai, Vadyba
Vilma Tubutienė   2016   Karjeros  valstybės tarnautojų veiklos vertinimo modelis gero valdymo kontekste  

Prof. dr. D. Šaparnienė

  Socialiniai mokslai, Vadyba

Katedros doktorantai (kitose doktorantūrose)

Doktorantas   Įstojimo   metai   Mokslinio   darbo tema   Mokslinis   vadovas   Doktorantūros   mokslo sritis, kryptis   Universitetas
Renata Navickienė   2008   Valstybės tarnybos doktrinų įgyvendinimas administracinėje teisėje  

Prof. dr. 

E. Bilevičiūtė

  Socialiniai mokslai, Administracinė teisė   MRU
Oksana Mejerė   2009   Lyčių lygybės politikos formavimas 1994-2012 m. Lietuvoje: instituciniai   mechanizmai ir socialinės praktikos  

Prof. dr.

I. Matonytė

  Socialiniai mokslai, Sociologija   VDU
Marius Garbenis   2011   Administracinės teisės pažeidimo sudėties objektyviosios pusės taikymo   problematika Lietuvoje ir Latvijoje  

Prof. dr.

A. Bakaveckas

  Socialiniai mokslai, Administracinė teisė   Universitetas „Turiba“
 

Apgintos disertacijos

 

Jurgita Mikolaitytė (2018). Bendradarbiavimu grįstos vertės kūrimas tarpsektorinėje partnerystėje Disertacinio darbo vadovė – prof. dr. Diana Šaparnienė (socialiniai mokslai, vadyba - 03S).

Jurgita Bersėnaitė (2016). Verslo įmonių vystymosi trajektorijos bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis. Disertacinio darbo vadovas - doc. dr. G. Šaparnis (VDU, KU, ŠU, MRU, ASU, socialiniai mokslai, vadyba - 03S).

Vita Juknevičienė (2015). Regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo vystymas (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba 03S).

Jūratė Valuckienė (2012). Studijų kokybės vertinimas edukacinės paradigmos kontekste. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. habil. dr. P. Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S).

Žaneta Kavaliauskienė (2011). Darbuotojo įsipareigojimo organizacijai dimensijų ir veiksnių sąveikos. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. habil. dr. P. Žukauskas Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas – 03 S).

Danguolė Šavareikienė (2011). Darbuotojų poreikių tenkinimu grindžiamas darbo motyvacijos proceso vystymas organizacijoje. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. habil. dr. P. Zakarevičius (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas – 03 S).

Mindaugas Šatas (2011). Prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūno bendradarbiavimas tiriant sunkius nusikaltimus (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė 01S).

Kęstutis Navickas (2010). Lietuvos miškų urėdijų darnos determinavimas. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. I. Lazdinis (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas 03S).

Evandželina Petukienė (2010). Klientų dalyvavimo viešosiose paslaugose valdymas Lietuvos seniūnijose. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. A. Raipa (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas - 03S). 

Biruta Švagždienė (2010). Turistinės paslaugos  edukacinio potencialo raiška besimokančios organizacijos virsmo kontekste. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. A. Garalis (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S).

Rigita Tijūnaitienė (2009). Dalyvavimo pilietinės visuomenės organizacijose motyvacijos raiška ir plėtojimas. Disertacinio darbo mokslinis vadovas – prof. dr. B. Neverauskas (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas - 03S).

Milda Damkuvienė (2009). Klientų suvokiama ilgalaikių santykių su aukšto kontakto paslaugų organizacija vertė. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. Regina Virvilaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas - 03S).

Gintarė Šatienė (2009). Korupcijos socialinės ir teisinės apibrėžties įtaka korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų tyrimo metodikos plėtros tendencijos (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė 01S).

Skaidrė Žičkienė (2005). Komunalinių atliekų tvarkymo socialiniai-ekonominiai aspektai darnios miestų plėtros kontekste. Disertacinio darbo vadovas - prof. habil. dr. A. Šileika (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika - 04S).