Katedros mokslinių tyrimų kryptys

01H Filosofija

Kultūros filosofija, aplinkos filosofija ir ekologinė etika. Vykdytoja – doc. lekt. Inesė Ratnikaitė.

Meno filosofija, socialinė filosofija. Vykdytojas – lekt. Jurgis Dieliautas.

 

04H Filologija

Kalbos ir literatūros sinchroniniai ir diachroniniai tyrimai. Vykdytojai: Vadovai - prof. dr.  Džiuljeta Maskuliūnienė. Nariai: lekt. dokt. Vyda Bajarūnienė (Lyginamosios literatūros studijos, literatūros semiotika), prof. dr. Vytautas Bikulčius (XX a. visuotinės literatūros problemos, prancūzų literatūra, žanrų teorija, romano teorija, vertimo mokslas, naratologija), dokt. Kęstutis Dambrauskas (Rašytinio lietuvių kalbos paveldo tyrimai), lekt. dr. Modestas Grigaliūnas (Įtikinėjimo procesai ir šiuolaikinė audiovizualinė, medijų, masinė kultūra, komunikacijos antropologija, komunikacijos teorijos, šiuolaikinė propaganda ir jos istorija), doc. dr. Dalia Jakaitė (Modernioji lietuvių poezija, krikščioniškoji literatūra, literatūros teologija, lyrikos teorija), dokt. Irma Jurgaitytė (Leidyba, reklama), prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė (Sociolingvistiniai kalbos tyrimai, kalbos mokymas), doc. dr. Rūta Kazlauskaitė (Sakytinė kalba, dialektologija, teksto lingvistika, pragmatika), doc. dr. Regina Kvašytė (Terminologija, stilistika, kalbų kontaktai, etnolingvistika, sociolingvistika, geolingvistika, onomastika, vertimo teorija ir praktika), prof. dr. Bronius Maskuliūnas (Lietuvių kalbos istorija, rašytinio lietuvių kalbos paveldo tyrimai, kalbos semantinių kategorijų raiška, tekstologija), prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė (XIX–XX a. pradžios lietuvių literatūros istorijos procesai ir problemos, didaktikos tradicija lietuvių literatūroje, literatūrinė komunikacija, vaikų kultūra ir komunikacija, lietuvių vaikų literatūros raida, vaikų prozos žanrų problemos), doc. dr. Juldita Nagliuvienė (Vokiečių bei austrų modernizmo literatūra, šiuolaikinė vokiečių literatūra, intermedialios studijos (kino ir literatūros, vaizduojamojo meno ir literatūros sąsajos), recepcijos teorija, Sigmundo Freudo psichoanalizė), doc. dr. Juozas Pabrėža (Žemaičių kalba, tarmės), doc. dr. Silvija Papaurėlytė-Klovienė (Lingvistinė kultūrologija, etnolingvistika, kalbos kultūra, specialybės kalba), doc. dr. Jolanta Vaskelienė (Žodžių daryba, morfologija, sinonimija, teksto lingvistika, stilistika), lekt. Jūratė Žukauskienė (Literatūros ir kultūros santykis, literatūros kritika, kalbos ir kultūros santykis, literatūros kūrinių ekranizacija).

Pasaulio konceptualizacija kalbose. Pasaulėvaizdžio eksplikacija remiantis gretinamaisiais tyrinėjimais. Vykdytojai: prof. habil. dr. A. Gudavičius; doc. dr. A. Būdvytytė, lekt. R. Bikulčienė, doc. dr. S. Karavajeva, lekt. dr. E. Valiulienė 

Ekvivalentiškumo problematika vertime. Vykdytojai: doc. dr. L. Kasparė; lekt. dr. K. Butkuvienė, lekt. dr. L. Petrulionė.

Semantinė funkcinė lingvistika. Vykdytojai: doc. dr. D. Roikienė; doc. dr. S. Sušinskienė.

Užsienio kalbų mokymas ir mokymasis Europos Sąjungos kontekste. Vykdytoja: lekt. R. Lukošienė

 

05H Istorija

Migraciniai procesai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. antroje pusėje – XVII a. pirmoje pusėje; Jogailaičių Europa. Vykdytoja – prof. dr. Rita Regina Trimonienė.

Materialinė Lietuvos kultūra;  muzeologija. Vykdytoja – doc. dr. Birutė Salatkienė.

Vietos savivaldybės Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m. Vykdytojas – doc. dr. Jonas Sireika.

Lietuvos karybos istorija; kasdienybės istorijos tyrimai. Vykdytojas – doc. dr. Simonas Strelcovas.

Nacionaliniai judėjimai ir jų vaidmuo masių mobilizavimo procese Sovietų Sąjungoje XX a. pabaigoje. Vykdytojas – doc. dr. Kęstutis Bartkevičius.

Žemaitijos bajorų heraldika XVI-XIX a. Vykdytoja – asist. Gabrielė Jasiūnienė.

Lietuvos kraštovaizdžio raida; kultūros paveldo apsauga. Vykdytoja – lekt. dr. Laura Prascevičiūtė.

 

07H Etnologija

Alternatyvios gyvenimo būdo idėjos ir praktikos, šiuolaikinio tapatumo formos, jų kaita, archetipų raiška kultūroje, subkultūrizacijos procesai, jaunimo kultūra kartų perspektyvoje, medicinos antropologija („pakeistų sąmonės būsenų“ antropologija, etnobotanika), etnologijos metodologija, kokybiniai tyrimai. Vykdytoja – doc. dr. Reda Šatūnienė.

 

07S Edukologija

Tarpkultūrinio ugdymo ir vertinimo bei tarpkultūrinės kompetencijos tyrimai. Vykdytoja - doc. dr. Eglė Gerulaitienė.

Atskirtis visuomenėje; krikščioniškoji pedagogika; šeimos edukologija. Vykdytoja - lekt. dr. Inesė Ratnikaitė.