Norintiems įgyti magistro laipsnį: Papildomosios studijos

2020 m. sausio 2–31 d. Šiaulių universitete prasideda priėmimas į papildomąsias studijas, suteikiančias teisę stoti į magistrantūrą. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys kolegijinį, universitetinį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete atitinkamas magistrantūros studijų programas.

Prašymai į papildomąsias studijas pateikiami Universiteto priėmimo komisijoje (P. Višinskio g. 38, Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje, 208 kab.). Atkreipkite dėmesį, kad: 

 • nuo 2020 m. sausio 2 d. iki sausio 31 d., susiformavus grupėms, studijos prasidės nuo 2020 m. vasario mėnesio.
 • baigus papildomąsias studijas, išduodama akademinė pažyma, suteikianti teisę dalyvauti 2020 m. magistrantūros studijų priėmime į valstybės finansuojamas vietas

JUOSTA BAKALAURAS1

Papildomosios studijos siekiantiems studijuoti magistrantūroje organizuojamos, kai:

1) asmuo yra baigęs kolegines studijas ir neturi praktinės veiklos patirties pasirinktoje studijų srityje;
2) pasirinkta magistrantūros studijų kryptis nesutampa su asmens baigtų universitetinių pirmosios pakopos studijų pagrindine kryptimi ir asmuo neturi praktinės veiklos patirties pasirinktoje studijų srityje.

Papildomosios studijos išskirtiniais atvejais gali vykti savarankiškai, pasirengiant egzaminams pagal dėstytojo pateiktą literatūrą ir užduotis, pabaigoje išlaikant egzaminus iki priėmimo į magistrantūrą. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodama akademinė pažyma, suteikianti teisę stoti į tos studijų krypties, kurios papildomosios studijos vyko, magistrantūros studijų programas (papildomųjų studijų programų sąrašas pateiktas žemiau, magistrantūros studijų programų sąrašas pateiktas čia). Pažymoje nurodomi išklausyti dalykai, jų apimtis ir įvertinimai.

Jeigu papildomosios studijos yra baigtos kitoje aukštojoje mokykloje, stojantysis gali pretenduoti stoti į Universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.

Papildomąsias studijas baigę asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į magistrantūros studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Jų konkursiniam balui skaičiuoti imami bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymoje įrašytų dalykų įvertinimai.

Išskirtiniais atvejais, kai studentas moka už studijas, į magistrantūros studijas priimami pirmosios pakopos studijas baigę asmenys, sutinkantys derinti papildomųjų studijų dalykus su magistrantūros studijomis.

Priėmimą įforminantis atsakingas darbuotojas gali rekomenduoti stojančiajam atlikti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo procedūrą Tęstinių ir nuotolinių studijų institute pagal Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašą (rektoriaus 2013-06-12 įsakymas Nr. V-450).

Priėmimą įforminantis atsakingas Priėmimo komisijos darbuotojas gali rekomenduoti stojančiajam į papildomąsias studijas atlikti pasirengimo magistrantūros studijoms įvertinimą Studijų programų komitete.

Informacija dėl priėmimo teikiama tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai yra nurodyti visi reikiami anketiniai duomenys ir paštu pateikti studijų pageidavimai.

Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.

Dokumentai, kurių kopijas stojantieji turi pateikti kartu su prašymu:

1. asmens tapatybės kortelės arba paso kopija;
2. diplomo ar kito aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
3. diplomo priedėlio (arba priedo) kopija;
4. dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija;
5. 1 fotonuotrauka (3 x 4).

Stojant į papildomąsias studijas stojamosios studijų įmokos nėra.

Papildomųjų studijų klausytojai moka studijų kainą, proporcingą dalykų apimčiai (1 kredito kaina),  remiantis 2019 m. Senato patvirtintomis I pakopos studijų kainomis.

Papildomųjų studijų programos 

 

EDUKOLOGIJOS INSTITUTAS

P. Višinskio g. 25-213, 214, tel. (8 41) 595 735 

 

Edukologija (NL – 2 m.)

Priimami absolventai, baigę universitetines ir neuniversitetines  studijas ir įgiję  bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį.

Studijų apimtis:

 • 15 kreditų – turintiems vieną iš švietimo ir ugdymo krypčių grupės (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) profesinį bakalaurą arba baigę universitetines studijas
 • 20 kreditų – neturintiems švietimo ir ugdymo krypčių (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) grupės profesinio bakalauro. 

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje, P. Višinkio g. 38, 208 kab. LT-76352, Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt

Informacija apie studijas teikiama:

tel. (8 41) 595 718,

el. p.: roma.misgirdiene@su.lt

Socialinis darbas

(jungtinės studijų programa su universitetu „Ukraina“, Ukraina)

(NL – 1,5 m.)

Priimami asmenys, įgiję socialinio darbo studijų krypties profesinio bakalauro laipsnį, arba baigę universitetines socialinės pedagogikos studijas ir įgiję bakalauro laipsnį, arba baigę universitetines psichologijos, socialinės pedagogikos, sociologijos krypčių, socialinės politikos arba slaugos studijas ir įgiję bakalauro laipsnį.

Studijų apimtis:

 • 22 kreditai -  turintiems socialinio darbo studijų krypties profesinį bakalauro laipsnį arba baigusiems universitetines socialinės pedagogikos studijas ir įgijusiems bakalauro laipsnį.
 • 40 kreditų – baigusiems universitetines psichologijos,  sociologijos krypčių, socialinės politikos ar slaugos studijas ir turintiems bakalauro laipsnį.
Už papildomąsias studijas komisijos sprendimu gali būti įskaityta 1 metų praktinės veiklos patirtis. Priėmimo komisijai pateikiami praktinės veiklos patirtį įrodantys dokumentai.

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje, P. Višinkio g. 38, 208 kab., LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt 

Informacija apie studijas teikiama:

tel. (8 41) 595 739

el.p.: vyda.bajaruniene@su.lt

Muzikos pedagogika (NL – 2 m.)

Priimami asmenys, baigę tos pačios krypties kolegijines studijas ir įgiję profesinio bakalauro laipsnį arba baigę universitetines kitos krypties studijas ir įgiję bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį.

Studijų apimtis:

 • 20 kreditų – turintiems vieną iš švietimo ir ugdymo krypčių grupės (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) profesinį bakalaurą.
 • 32 kreditai – baigusiems kitos krypties universitetines studijas.

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje, P. Višinskio g. 38, 208 kab., LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas: studijuok@su.lt

Informacija apie studijas teikiama:

tel. (8 41) 595 772

el. p.: nijole.lukosiene@su.lt

 

Specialioji pedagogika

(NL – 1,5 m.)

specializacija: specialiojo ir inkliuzinio ugdymo koordinavimas

Priimami asmenys, baigę švietimo ir ugdymo krypties universitetines  bakalauro studijas. Įgiję profesinio bakalauro laipsnį turi išlaikyti trūkstamus dalykus.

Studijų apimtis –  12 kreditų.

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje, P. Višinkio g. 38, 208 kab., LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt

Informacija apie studijas teikiama:

tel. (8 41) 595734

el. p. asta.junduliene@su.lt 

 

Kūno kultūros ir sporto edukologija (NL - 2 m.)

Priimami asmenys, baigę universitetines ir neuniversitetines  studijas ir įgiję  bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį.

Studijų apimtis:

 • Iki 20 kreditų – turintiems vieną iš švietimo ir ugdymo krypčių grupės (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) profesinio bakalauro laipsnį arba baigę universitetines studijas.
 • Iki 30 kreditų – neturintiems švietimo ir ugdymo krypčių (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) grupės profesinio bakalauro laipsnio.
Už papildomąsias studijas komisijos sprendimu gali būti įskaityta 2 metų fizinio aktyvumo ir/ar sporto specialisto praktinės veiklos patirtis. Priėmimo komisijai pateikiami praktinės veiklos patirtį įrodantys dokumentai.

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje, P. Višinkio g. 38, 208 kab., LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt 

Informacija apie studijas teikiama:

tel. (8 41) 595 739

el.p.: vyda.bajaruniene@su.lt

 

REGIONŲ PLĖTROS INSTITUTAS

P. Višinskio g. 25-402, 403, tel. (8 41) 595 885

Gamtinių sistemų valdymas

(NL - 2 m.)

Priimami asmenys, turintys gyvybės, sveikatos, veterinarijos ir žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupės bei chemijos ar aplinkos inžinerijos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintieji kitos, nei gyvybės ir žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupės bei aplinkotyros arba gamtinės geografijos studijų krypties universitetinių studijų bakalauro laipsnį.

Studijų apimtis:

 • 16 kreditų – turintiems gyvybės, sveikatos, veterinarijos ir žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupės profesinį bakalauro laipsnį.
 • 28  kreditai – turintiems sveikatos mokslų studijų krypčių grupės, chemijos ar aplinkos inžinerijos studijų krypties profesinį bakalauro laipsnį arba kitos, nei gyvybės ir žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupės bei aplinkotyros arba gamtinės geografijos studijų krypties universitetinių studijų bakalauro laipsnį.

Už papildomąsias studijas komisijos sprendimu gali būti įskaityta 2 metų biologo, ekologo ar aplinkos specialisto praktinės veiklos patirtis. Priėmimo komisijai pateikiami praktinės veiklos patirtį įrodantys dokumentai.

Paskaitos vyksta pagal individualų studijų planą.

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje, P. Višinskio g. 38, 208 kab., LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt

Informacija apie studijas teikiama:

tel. (8 41) 595 722

el.p.: audrone.grisiuviene@su.lt

Išmaniosios gamybos inžinerija

(NL - 2m.)

Priimami asmenys, baigę kolegijines elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos inžinerijos, informatikos, gamybos ir fizikos  inžinerijos studijų krypčių programas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę universitetines kitos krypties (matematikos kr. grupės, informatikos kr. grupės, inžinerijos kr. grupės, fizikos krypties) studijas ir įgiję bakalauro arba magistro kvalifikacinius laipsnius.

Studijų apimtis:

 • 30 kreditų – turintiems tos pačios krypties profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
 • 60 kreditų – baigusiems kitos krypties universitetines studijas.

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje, P. Višinskio g. 38, 208 kab., LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt

Informacija apie studijas teikiama:

tel. (8 41) 595 722

el.p.: audrone.grisiuviene@su.lt

Vadyba

(NL – 1,5 m., I – 2 m.)

Priimami asmenys, turintys  verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių bei ekonomikos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigusieji kitos studijų krypties universitetines studijas.

Studijų apimtis:

 • 20 kreditų – turintiems  verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių bei ekonomikos studijų krypties profesinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • 25 kreditai – baigusiems kitų studijų krypčių universitetines studijas.

Už papildomąsias studijas komisijos sprendimu gali būti įskaityta 1 metų praktinės veiklos patirtis – stojant į vadybos studijų programą;

Priėmimo komisijai pateikiami praktinės veiklos patirtį įrodantys dokumentai.

Papildomųjų studijų paskaitos vyksta penktadieniais po pietų ir šeštadieniais. Dalis papildomųjų studijų programos yra parengta ir vykdoma mišriu nuotoliniu būdu.
 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų   tarnyboje, P. Višinskio g. 38, 208 kab., LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas: studijuok@su.lt

Informacija apie studijas teikiama:

tel.: (8 41) 595 886

el.p.: jolanta.paliuliene@su.lt

Regionų plėtra ir valdymas

(jungtinė studijų programa su Pardubicių universitetu, Čekija)

(NL – 2 m.)

 

Priimami asmenys, turintys teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių bei ekonomikos, politikos mokslų,   studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę universitetines kitos krypties studijas.

Studijų apimtis:

 • 20 kreditų – turintiems teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių bei ekonomikos, politikos mokslų   studijų krypčių profesinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • 25 kreditai – baigusiems kitų studijų krypčių universitetines studijas.

Už papildomąsias studijas komisijos sprendimu gali būti įskaityta 3 metų praktinės veiklos patirtis – stojant į viešojo valdymo ar regionų plėtros ir valdymo studijų programas.

Priėmimo komisijai pateikiami praktinės veiklos patirtį įrodantys dokumentai.

Papildomųjų studijų paskaitos vyksta penktadieniais po pietų ir šeštadieniais. Dalis papildomųjų studijų programos yra parengta ir vykdoma mišriu nuotoliniu būdu.
 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų   tarnyboje, P. Višinskio g. 38, 208 kab., LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas: studijuok@su.lt

Informacija apie studijas teikiama:

tel.: (8 41) 595 886

el.p.: jolanta.paliuliene@su.lt

Viešasis valdymas

(NL – 1,5 m., I – 2 m.)

 

Priimami asmenys, turintys teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių bei ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, socialinio darbo, komunikacijos, visuomenės saugumo studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę universitetines kitos krypties studijas.

Studijų apimtis:

 • 20 kreditų – turintiems teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių bei ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, socialinio darbo, komunikacijos, visuomenės saugumo studijų krypčių profesinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • 25 kreditai – baigusiems kitų studijų krypčių universitetines studijas.

Už papildomąsias studijas komisijos sprendimu gali būti įskaityta 3 metų praktinės veiklos patirtis – stojant į viešojo valdymo ar regionų plėtros ir valdymo studijų programas.

Priėmimo komisijai pateikiami praktinės veiklos patirtį įrodantys dokumentai.

Papildomųjų studijų paskaitos vyksta penktadieniais po pietų ir šeštadieniais. Dalis papildomųjų studijų programos yra parengta ir vykdoma mišriu nuotoliniu būdu.
 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų   tarnyboje, P. Višinskio g. 38, 208 kab., LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas: studijuok@su.lt

Informacija apie studijas teikiama:

tel.: (8 41) 595 886

el.p.: jolanta.paliuliene@su.lt
 

Ekonomika

(NL – 1,5 m., I – 2 m.)

Priimami asmenys, turintys ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigusieji kitos krypties universitetines studijas ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Studijų apimtis:

 • 20 kreditų – turintiems ekonomikos studijų krypties bei verslo ir vadybos krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba kitos krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • 25 kreditai – turintiems kitų studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Stojant į ekonomikos studijų programą už papildomąsias studijas komisijos sprendimu gali būti įskaityta 1 metų praktinės veiklos patirtis. Priėmimo komisijai pateikiami praktinės veiklos patirtį įrodantys dokumentai (apie ekonomistui būdingas kompetencijas, įgytas darbinėje veikloje).

Pretendentams, kurie profesinėse studijose yra studijavę dalykus, ne mažesnės apimties lyginant su nurodytais papildomųjų studijų plane, papildomųjų dalykų apimtis gali būti sumažinta.

Papildomųjų studijų paskaitos vyksta penktadieniais po pietų ir šeštadieniais.

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje P. Višinskio g. 38, 208 kab. LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas: studijuok@su.lt.

Informacija apie studijas teikiama:

tel.: (8 41) 595 886

el.p.: jolanta.paliuliene@su.lt

Informacinių technologijų valdymas

(NL – 1,5 m.)

Priimami asmenys, turintys gamtos, technologijos ar socialinių mokslų studijų krypčių grupių universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba informatikos studijų krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Paskaitos vyks ciklais.

Studijų apimtis – iki  40 kreditų, priklausomai nuo pasiektų rezultatų.

Dalis programos gali būti vykdoma mišriu nuotoliniu būdu.

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje

P. Višinskio g. 38, 208 kab. LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas: studijuok@su.lt.

Informacija apie studijas teikiama:

tel. (8 41) 595722

el. p.:audrone.grisiuviene@su.lt

 

Matematika (NL - 2 metai)

Priimami asmenys, baigę universitetines kitos studijų krypties studijas ir įgiję bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį, arba baigę kolegijines studijas ir įgiję informatikos, inžinerijos, technologijų arba fizinių mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

 • 30 kreditų – turintiems kitos (ne matematikos mokslų) studijų krypties universitetinių studijų bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį.
 • 60 kreditų – turintiems informatikos, inžinerijos, technologijų arba fizinių mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Paskaitos vyksta pagal individualų studijų planą. Galimybė studijuoti mišriu nuotoliniu būdu.

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje

P. Višinskio g. 38, 208 kab. LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas: studijuok@su.lt.

Informacija apie studijas teikiama:

tel. (8 41) 595722

el. p.:audrone.grisiuviene@su.lt