Kontaktai:
P. Višinskio g. 25-125,
El. paštas mokslo.institutas@su.lt

Apie Humanitarinių tyrimų centrą

HTC

HTC
Humanitarikos tyrimų centro pavadinimas pakeistas į Humanitarinių tyrimų centro (2018-02-21 Senato posėdžio protokolas Nr.SP-2, nutarimas 3). 

Centras suvokia humanitariką plačiąja prasme, traktuodamas, kad moderni metodologinė prieiga bei teorijos taikymas peržengė tradicinę takoskyrą tarp humanitarinių ir kitų mokslų sričių. Suprasdamas, kad yra būtinas dialogas tarp humanitarinių ir taikomomojo meno, socialinių ir gamtos bei technologinių mokslų tyrimų, centras skatina ir inicijuoja tarpdisciplininius ir komparatyvistinius tyrimus, siekdamas išlaikyti humanitarikos vaidmenį šiuolaikinėje mokslo paradigmoje.

Humanitarinių tyrimų centro misija – vykdyti tardisciplininius humanitarinius tyrimus bei, bendradarbiaujant su kitų mokslo sričių atstovais, aktyvinti mokslo, verslo ir visuomenės integraciją. Prisidedant prie darnios valstybės vystymosi, plėtoti humanitarinį diskursą įtraukiant plačias visuomenės grupes, politikos bei verslo atstovus. Skatinti savimonės, pilietinio ir tautinio tapatumo darną, būtiną visuomenės sanglaudai.

Centras organizuoja tarptautines konferencijas, seminarus, skelbia tyrimų medžiagą ir rezultatus mokslo ir mokslo sklaidos leidiniuose. Humanitarinių tyrimų centro darbuotojai vykdo taikomuosius mokslo darbus, dalyvauja ekspertinėje veikloje. HTC aktyviai dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių mokslo programų projektuose, ieško parnerių jungtinių projektų įgyvendinimui.

Centras atlieka šviečiamąją ir mokslo sklaidos veiklą, organizuoja viešas paskaitas, susitikimus su žymiais mokslo, kultūros, meno ir politikos atstovais, įtraukia į savo veiklą regiono kultūros ir švietimo įstaigas. Centras siekia į humanitarinius tyrimus įtraukti pirmos ir antros pakopos studentus, doktorantus ir akademinius bei neakademinius (vietos savivaldos bei verslo) partnerius bei plačiąją visuomenę.
Nuo 2004 m.   Šiaulių universitete pradėtas leisti periodinis recenzuojamas mokslo darbų žurnalas „Kūrybos erdvės".

 

Tyrimų ir veiklos kryptys

Centro uždaviniai:

 • vykdyti fundamentinius ir taikomuosius istorijos, istorinės atminties ir paveldo, kalbos ir literatūros, kultūros ir kultūrinės atminties, menotyros ir meno edukologijos ir kitų tyrimų krypčių mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, rengti aukščiausio lygio mokslo straipsnius;
 • dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo programose, rengti ir vykdyti mokslo projektus;
 • skatinti mokslo, verslo, viešojo ir visuomeninio (NVO) sektorių bendradarbiavimą, diegiant ir plėtojant inovacijas istorijos, istorinės atminties ir paveldo, kalbos ir literatūros, kultūros ir kultūrinės atminties, menotyros ir meno edukologijos tyrimų kryptyse;
 • skleisti sukurtas mokslo žinias Universiteto bendruomenei ir visuomenei;
 • atstovauti Universitetui visuomenėje ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais kaip partnerinei mokslo ir tyrimų institucijai, turinčiai potencialą plėtoti regionų socioekonominę ir kultūrinę pažangą;
 • puoselėti ir skatinti Centro narių bendruomeniškumą, socialiai atsakingą, etišką elgesį, Universiteto vertybes ir tradicijas.

 Centro funkcijos:

 •  koordinuoti, organizuoti ir kryptingai vykdyti istorijos, istorinės atminties ir paveldo, kalbos ir literatūros, kultūros ir kultūrinės atminties, menotyros ir meno edukologijos tyrimus bendradarbiaujant su kitų Universiteto padalinių ir kitų institucijų mokslininkais;
 • vykdyti istorijos, istorinės atminties ir paveldo, kalbos ir literatūros, kultūros ir kultūrinės atminties, menotyros ir meno edukologijos užsakomuosius / taikomuosius mokslo tyrimus pagal socialinių partnerių poreikius, vykdyti tarpdisciplininius tyrimus;
 • konsoliduoti kitų Universiteto padalinių, Instituto ir partnerių materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, Centro infrastruktūrą siekiant aukštų mokslo rezultatų;
 • rengti mokslinę ir mokslo populiarinimo literatūrą, ją teikti leidybai;
 • nagrinėti ir apibendrinti atliktų mokslinių tyrimų pasiekimus, vykdyti jų sklaidą nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje;
 • organizuoti mokslines konferencijas, seminarus ir (ar) kitus mokslo renginius, skleisti mokslo žinias Universitete ir už jo ribų;
 • planuoti ir vykdyti Centro veiklą vadovaujantis Universiteto strateginiais dokumentais, mokslo sričių plėtros strategijomis, periodiškai analizuoti mokslinę veiklą bei ją tobulinti;
 • stiprinti Centro mokslo potencialą, tobulinti specialistų kvalifikaciją.

 

Darbuotojai


Dalia Jakaitė, mokslo darbuotoja, 
Regina Kvašytė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Publikacijos<< 
Juozas Pabrėža, vyresnysis mokslo darbuotojas

Reda Šatūnienė, mokslo darbuotoja. Publikacijos <<
Rytis Urniežius, vyresnysis mokslo darbuotojas. Publikacijos<<  
Jolanta Vaskelienė, vyresnioji mokslo darbuotoja


Bendradarbiavimas

Humanitarikos tyrimų centras yra užmezgęs darbo ryšius su įvairiomis Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis: Klaipėdos universiteto Muzikos katedra, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus dailės akademija, Nebraskos universitetu Omahoje (JAV), Rytų Suomijos universitetu, Daugpilio universitetu (Latvija), ir kitais. Taip pat bendradarbiaujama su dailėtyrininkais, muzikologais, muzikos ir dailės pedagogais iš Lenkijos, Baltarusijos, Šveicarijos, Turkijos ir kitų šalių.