Kontaktai:  P. Višinskio g. 25
LT-77156 Šiauliai
Tel. (8 41) 595 860
El. paštas pmmc@su.lt


Apie Fizinių ir technologijos mokslų centrą

Vykdant Mokslo instituto padalinių reorganizaciją, įsteigtas Fizinių ir technologijos mokslų centras sujungus Technologinių inovacijų ir Procesų modeliavimo mokslinį centrus.

Procesų modeliavimo centras buvo įkurtas 1999 m. Beveik du dešimtmečius dirbantys fizinių mokslų srities mokslininkai vykdė tarptautinėje erdvėje pripažįstamą fundamentinį tiriamąjį bei ekspertinį darbą, atliko mokslo sklaidos ir šviečiamąją veiklas, prisidėjo prie jaunųjų mokslininkų rengimo universitete, teikė mokslinę, metodinę paramą švietimo įstaigoms, verslo organizacijoms. 

Tyrimų ir veiklos kryptys:

Centro uždaviniai:

 1. Vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, rengti aukščiausio lygio mokslo straipsnius fizinių (matematikos, fizikos ir informatikos krypčių) ir technologijos (elektros ir elektronikos, energetikos ir termoinžinerijos, informatikos inžinerijos, medžiagų inžinerijos krypčių) mokslų srityse.
 2. Dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo programose, rengti ir vykdyti mokslo projektus.
 3. Bendradarbiauti su mokslo, verslo, viešosiomis ir visuomeninėmis organizacijomis, vykdyti bendras veiklas, atliepiant prioritetines MTEP ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis.
 4. Skleisti sukurtas mokslo žinias Universiteto bendruomenei ir visuomenei.
 5. Atstovauti Universitetui visuomenėje ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais kaip partnerinei mokslo ir tyrimų institucijai, turinčiai potencialą plėtoti regionų socioekonominę ir kultūrinę pažangą.
 6. Puoselėti ir skatinti Centro narių bendruomeniškumą, socialiai atsakingą, etišką elgesį, Universiteto vertybes ir tradicijas.

 

Centro funkcijos:

 1. Koordinuoti, organizuoti ir kryptingai vykdyti teorinės fizikos, stochastinio programavimo, operacijų tyrimo, skaičių teorijos, medžiagų savybių ir technologijų fundamentinius mokslo tyrimus, bendradarbiaujant su kitų Universiteto padalinių ir kitų institucijų mokslininkais.
 2. Vykdyti elektros inžinerijos, kondensuotų medžiagų fizikos, matematinio modeliavimo, medžiagų technologijų ir matavimų, gamybos technologijų užsakomuosius / taikomuosius mokslo tyrimus pagal socialinių partnerių poreikius, siekti veiklos tarpdiscipliniškumo.
 3. Konsoliduoti kitų Universiteto padalinių, Instituto ir partnerių materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, Centro infrastruktūrą siekiant aukštų mokslo rezultatų.
 4. Rengti mokslinę ir mokslo populiarinimo literatūrą, ją teikti leidybai.
 5. Nagrinėti ir apibendrinti atliktų mokslinių tyrimų pasiekimus, vykdyti jų sklaidą nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje.
 6. Organizuoti mokslines konferencijas, seminarus ir (ar) kitus mokslo renginius, skleisti mokslo žinias Universitete ir už jos ribų.
 7. Planuoti ir vykdyti Centro veiklą vadovaujantis Universiteto strateginiais dokumentais, mokslo sričių plėtros strategijomis, periodiškai analizuoti mokslinę veiklą bei ją tobulinti.
 8. Stiprinti Centro mokslo potencialą, tobulinti specialistų kvalifikaciją.
 9. Teikti mokslines konsultacijas, susijusias su Centro veiklos ir studijų tematikomis, magistrantams, doktorantams, jauniems mokslininkams.

 

Darbuotojai

Edvardas Bielskis, jaunesnysis mokslo darbuotojas. Publikacijos <<
Remigijus Laurutis, mokslo darbuotojas;
Renata Macaitienė, vyriausioji mokslo darbuotoja. Publikacijos <<
Darius Šiaučiūnas, vyresnysis mokslo darbuotojas. Publikacijos <<. 
Raimondas Zemblys, mokslo darbuotojas;