Kontaktai:
Žmogaus gerovės  tyrimų centras
Šiaulių universitetas
P. Višinskio g. 25
LT-76351 Šiauliai
Tel. (8 41) 595 860
El. paštas mokslo.institutas@su.lt

Apie Žmogaus gerovės tyrimų centrą

Nuo 2016 m. balandžio 1 d., vykdant Mokslo instituto padalinių reorganizaciją, įsteigtas Žmogaus gerovės tyrimų centras sujungus Negalės tyrimų centrą ir Integruotų tyrimų centro dalį. Negalės tyrimų centras vienijo patyrusius ir jaunus mokslininkus, doktorantus, tyrinėjančius įvairias negalę turinčiųjų edukacinių, psichologinių, sveikatinimo, profesinės reabilitacijos, socialinių poreikių vertinimo, tenkinimo ir inkliuzijos sritis.

Šiaulių universiteto Mokslo instituto Žmogaus gerovės tyrimų centras, sutrumpintas pavadinimas – ŽGTC, pavadinimas anglų kalba – Human Welfare Research Center, sutrumpintas pavadinimas anglų kalba – HWRC.

 

Tyrimų ir veiklos kryptys:

Centro uždaviniai:

 1.  vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, rengti aukščiausio lygio mokslo straipsnius šiose kryptyse:
  • socialinės atskirties rizikos situacijose esančių asmenų psichosocialinės gerovės, įgalinimo ir socioedukacinės pagalbos inovacijų modeliavimas ir diegimas,
  • atmosferos biologinės kilmės aerozolių spektro kaitos erdvėje ir laike vertinimas, aplinkos alergeninio potencialo modeliavimas ir prognozė bei imlumo oro alergenams tyrimai visuomenės nedarbingumui sumažinti,
  • ūkinių gyvūnų biologinių savybių, turinčių įtakos kokybiškos produkcijos gavybai, tyrimai.
 2.  dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo programose, rengti ir vykdyti mokslo projektus;
 3. skatinti mokslo, verslo, viešojo ir visuomeninio (NVO) sektorių bendradarbiavimą, diegiant ir plėtojant inovacijas tarpdisciplininiuose negalės, inkliuzinio ugdymo, sveikatinimo ir socialinės gerovės tyrimuose bei aplinkos išteklių naudojimo srityje;
 4. skleisti sukurtas mokslo žinias Universiteto bendruomenei ir visuomenei;
 5. atstovauti Universitetui visuomenėje ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais kaip partnerinei mokslo ir tyrimų institucijai, turinčiai potencialą plėtoti regionų socioekonominę ir kultūrinę pažangą;
 6. puoselėti ir skatinti Centro narių bendruomeniškumą, socialiai atsakingą, etišką elgesį, Universiteto vertybes ir tradicijas;
 7. plėtoti inovacijas, įgalinančias neįgaliųjų socialinę gerovę, visuomenės toleranciją įvairovei; organizuoti naujų technologijų bei inovacijų diegimą rajonuose ir gyvenvietėse; konsultuoti gyventojus, įmones, organizacijas aplinkos kokybės ir regionų plėtros klausimais.


Centro funkcijos:

 1. koordinuoti, organizuoti ir kryptingai vykdyti tarpdisciplininius edukologijos, socialinio darbo ir reabilitacijos, mokslo ir verslo integracijos, aplinkos ir biologinius fundamentinius mokslo tyrimus bendradarbiaujant su kitų Universiteto padalinių ir kitų institucijų mokslininkais;
 2. vykdyti edukologijos, socialinio darbo ir reabilitacijos bei aplinkos ir biologinius užsakomuosius / taikomuosius mokslo tyrimus pagal socialinių partnerių poreikius, siekti veiklos tarpdiscipliniškumo;
 3. konsoliduoti kitų Universiteto padalinių, Instituto ir partnerių materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, Centro infrastruktūrą siekiant aukštų mokslo rezultatų;
 4. rengti mokslinę ir mokslo populiarinimo literatūrą, ją teikti leidybai;
 5. nagrinėti ir apibendrinti atliktų mokslinių tyrimų pasiekimus, vykdyti jų sklaidą nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje;
 6. organizuoti mokslines konferencijas, seminarus ir (ar) kitus mokslo renginius, skleisti mokslo žinias Universitete ir už jo ribų;
 7. planuoti ir vykdyti Centro veiklą vadovaujantis Universiteto strateginiais dokumentais, mokslo sričių plėtros strategijomis, periodiškai analizuoti  mokslinę veiklą bei ją tobulinti;
 8. stiprinti Centro mokslo potencialą, tobulinti specialistų kvalifikaciją

 

Darbuotojai

Remigijus Bubnys, vyriausiasis mokslo darbuotojas.
Diana Cibulskienė, vyriausioji mokslo darbuotoja. Publikacijos<<
Asta Klimienė, vyriausioji mokslo darbuotoja. Publikacijos<<.
Ingrida Šaulienė, vyriausioji mokslo darbuotoja. Publikacijos <<
Laura Šukienė, vyresnioji mokslo darbuotojas. Publikacijos <<.
Dovilė Dovidaitytė, vyresnioji laborantė.