Šiaulių universiteto vykdytų projektų archyvas

Šiaulių universiteto koordinuojami ES Struktūrinių fondų ir EQUAL iniciatyvos projektai (Šiaulių universitetas - koordinatorius):

1. "Studijų organizavimo ir mokymo(si) inovacijų diegimas Šiaulių universitete (SOMID)" 

2. UNIQMAS

3. BPD 1.5. priemonė. Projektas „BIBLIOREG: Akademinė biblioteka kuria besimokantį regioną“ (Nr. SUT-342/06-04). Projekto trukmė 2005-2008. Suteikta paramos suma 11.200.000 Lt

4. BPD 2.3. priemonė. Projektas „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas taikant novatoriškas veiklas (SOCINT)“ (Nr. 200-ESF/2004/2.3.0.-01-11/06-11). Projekto trukmė 2005-2008. Suteikta paramos suma 1.476.000 Lt.

5. BPD 2.4. priemonė. Projektas „BIBLIONOVA: Informacinių gebėjimų ir savarankiško mokymosi įgūdžių ugdymo metodų kūrimas ir išbandymas besimokančiame regione“ (Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-161/SUT-247). Projekto trukmė 2005-2008. Suteikta paramos suma 1.180.000 Lt. 

6. BPD 2.4. priemonė. Projektas Sėkmingos studentų karjeros plėtotė diegiant inovatyvių kooperuotų studijų metodą (KOOPERIA)“ (Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0170). Projekto trukmė 2006-2008. Suteikta paramos suma 885.000 Lt.

7. BPD 2.5. priemonė. Projektas „Universiteto ir kolegijų  dėstytojų bei ūkio specialistų mokslinės kompetencijos didinimas (MOKOM)“ (Nr. ESF/2004/2.5.0-K01-007/SUT-175). Projekto trukmė 2005-2008. Suteikta paramos suma 1.500.000 Lt.

8. BPD 2.5. priemonė. Projektas Tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo kompetencijų plėtotė magistrantūros studijų programose (ARIADNE)“ (Nr. ESF/2004/2.5.0-03-415/BPD-185). Projekto trukmė 2006-2008. Suteikta paramos suma 995.000 Lt

9. Equal Iniciatyva. Projektas „ŠEIMOS PLANETA: šeimai palanki organizacija“ (Nr. EQ/2004/1130-24/500) II etapas. Suteikta paramos suma 1.296.000 Lt..

10. 2007 m. liepos mėn. pradėtas vykdyti projekto „ŠEIMOS PLANETA: šeimai palanki organizacija“ (Nr. EQ/2004/1130-24/D4-185) III etapas. Projekto trukmė 2007-2008. Suteikta paramos suma 177.300 Lt.

ES Struktūrinių fondų projektai, kuriuose Šiaulių universitetas dalyvavo partnerio teisėmis:

1. BPD 1.5. priemonė. Projektas „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“ (Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-07-04/0002/SUT-390). Šiaulių universitetui skirta parama -  400. 000 Lt parama. Projekto trukmė - 2005-2008. Koordinatorius – Mokytojų kompetencijos centras. Projekte dalyvavo  ŠU Tęstinių studijų institutas. 
 2. BPD 2.4. priemonė. Projektas „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“. Šiaulių universitetui skirta parama -  16.500 Lt parama.. Projekto trukmė  - 2005-2008.  Koordinatorius – Mokytojų kompetencijos centras. Projekte dalyvavo  ŠU Tęstinių studijų institutas. 
3. BPD 2.4. priemonė. Projektas „Profesijos pedagogų rengimo tinklo išplėtimas į Lietuvos regionus“ (Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-033/SUT-262). Šiaulių universitetui skirta parama -  20.800 Lt parama. Projekto trukmė  - 2005-2008. Koordinatorius – VDU.  Projekte dalyvavo ŠU Edukologijos fakultetas.
4. BPD 2.4. priemonė. Projektas “Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodikos ir jos taikymo tvarkos sukūrimas“ (Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-072/SUT-188). Šiaulių universitetui skirta parama -  27.000 Lt parama. Projekto trukmė  - 2005-2007. Koordinatorius – Studijų kokybės vertinimo centras. Projekte dalyvavo  ŠU Nuotolinių studijų centras.

5. BPD 2.4. priemonė. Projektas „Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pažinimas universitetinėse studijose“. (Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0085). Šiaulių universitetui skirta parama -  51.000 Lt parama. Projekto trukmė – 2006-2008.Projekto koordinatorius - Mykolo Riomerio universitetas. Projekte dalyvavo ŠU Tęstinių studijų institutas.

6. BPD 2.4. priemonė. Projektas „Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra“ (Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0096). Šiaulių universitetui skirta parama -  42.300 Lt parama.  Projekto trukmė – 2006-2008.  Projekto koordinatorius - Vilniaus universitetas. Projekte dalyvavo Humanitarinio fakulteto Užsienio kalbų katedra.

7. BPD 2.4. priemonė. Projektas „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes“ (Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0104). Šiaulių universitetui skirta parama -  94.200 Lt parama. Projekto trukmė – 2006-2008.Projekto koordinatorius - Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Projekte dalyvavo ŠU Menų fakultetas.

8. BPD 2.4. priemonė. Projektas ''Profesinio ir karjeros orientavimo, informavimo ir konsultavimo paslaugų modernizavimas, įdiegiant vieningą karjeros projektavimo kompetencijų ugdymo modelį kolegijose ir universitetuose" (Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0159). Šiaulių universitetui skirta parama -  85.500 Lt parama. Projekto trukmė – 2006-2008.Projekto koordinatorius - Vilniaus universitetas. Projekte dalyvavo ŠU Karjeros centras.

9. BPD 2.4. priemonė. Projektas „Studijų praktikos ir pradedančių dirbti mokytojų globos sistemos tobulinimas, parengiant mentoriaus kompetencijas turinčius pedagogus globėjus“(Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-037/SUT-258). Šiaulių universitetui skirta parama – 157.000 Lt parama. Projekto trukmė – 2006-2008.Projekto koordinatorius –VPU. Projekte dalyvavo ŠU Tęstinių studijų institutas.

10. BPD 2.4. priemonė. Projektas „Kompetencijų centras: pasirengimas neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesui, kuriant neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo centrą universitete (VDU)“ (Nr. ESF/2004/2.4.0-03-357/BPD-30/10-285). Šiaulių universitetui skirta parama -  15.400 Lt parama.. Projekto trukmė – 2006-2008.Projekto koordinatorius - Vytauto Didžiojo universitetas. Projekte dalyvavo ŠU Edukologijos fakultetas.
11. BPD 2.5. priemonė. Projektas „Magistrantūros studijų modulinės programos “ Karjeros konsultavimas” sukūrimas ir įgyvendinimas“ (Nr.ESF/2004/2.5.0-K01-011/ SUT-181). Šiaulių universitetui skirta parama -  22.300 Lt parama..  Projekto trukmė  - 2005-2008. Koordinatorius – VDU.  Projekte dalyvavo ŠU Edukologijos fakultetas.
12. BPD 2.5. priemonė. Projektas „Tarpuniversitetinis edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas“ (Nr. ESF-2004-2.5.0-K01-012-SUT-182). Projekto trukmė  - 2005-2007. Šiaulių universitetui skirta parama -  11.200 Lt parama.. Koordinatorius – VDU.  Projekte dalyvavo –  ŠU Edukologijos fakultetas.
13. BPD 2.5. priemonė. Projektas „Švietimo kokybės vadybininkų rengimas plėtojant kokybės užtikrinimo sistemą Lietuvoje“ (Nr. ESF/2004/2.5.0-K01-014/SUT-183/06-16). Šiaulių universitetui skirta parama -  7.000 Lt parama.. Projekto trukmė  - 2005-2008. Koordinatorius – VDU.  Projekte dalyvavo –  ŠU Edukologijos fakultetas.
14. BPD 2.5 priemonė. Projektas „Tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“(Nr.BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0054). Šiaulių universitetui skirta parama -  5.800 Lt parama..  Projekto trukmė – 2006-2008. Projekto koordinatorius - Lietuvos mokslo taryba. Projekte dalyvavo ŠU Humanitarinis fakultetas.

15. Equal iniciatyva
„ANGEL: Atviros aplinkos neįgaliojo integracijai į darbo rinką kooperacijos modelis“ (EQ/2004/1130-10). Šiaulių universitetui skirta parama -  6.000 Lt parama.. Projekto trukmė  - 2005-2008. Koordinatorius – UAB "Dokeda".  Projekte dalyvavo ŠU Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas.
 • Kiti vykdyti projektai:

   

 • Leonardo da Vinci programos projektas "Recommendations for Inclusive Vocational and Higher Education for Persons with Disabilities (Lets study!)" Nr. LLP-LdV-PRT-2013-LT-0449.
 • Phare 2002 ES subsidijų programa ("Change management skills change and competitive abilities development in the self learner enterprise") „Prisitaikymo prie kintančių rinkos sąlygų, naujų gebėjimų bei socialinės integracijos skatinimas“. Pokyčių valdymo įgūdžių ir konkurencinių gebėjimų plėtojimas besimokančioje įmonėje (Nr. 6537902-01-01-0020);
 • Socrates/ Grundtvig 2 „Shaping of Active Attitudes in Opposition to Passive Ones Among Socially Disadvantaged Adults“ („Socialinės atskirties grupei priklausančių žmonių aktyvaus požiūrio į save galimybių formavimas”) (Nr. 04-LT-G2-LP-P-032);
 • Socrates/Comenius „Conflict resoulutions in Primary Schools in Europe“ („Konfliktų sprendimas: strategijų kūrimas pradinėse mokyklose“) CRIPSIE (Nr.112468-CP-1-2003-1-NO-COMENIUS-C21);
 • CULTURE 2000 CLT2004/A1/LV-438 Baltic Languages and their Dialects („Baltų kalbos ir jų tarmės“) (2004-1418/001-001 CLT CA12);
 • EUREKA programa. "Prognozuojanti ir adaptyvi komunikacijos sistema fiziškai neįgaliems su tarsenos ir kalbos trūkumais" PACS (NR. E!2707);
 • EUREKA programa. "Nuotolinių žiniasklaidos darbo vietų programinė platforma" (SOFTWARE NP) (E! 3485 Multimedias);
 • Leonardo da Vinci programa. Pilot Project Early Intervention Proffessional Exchanges. "Ankstyvosios intervencijos profesinė patirtis" (Nr.LT/99/2/013035/PL/II.1.2.B/FPI);
 • Leonardo da Vinci programa. Mutation Industrielle et Conduite du Changement dans les Industries Electriques. ("Permainos, jų valdymas elektros gamybos pramonėje"). MUTINDEL (Nr. F/99/2/07062/PL/II.I.2.b./FPC);
 • Socrates Erasmus programa. Cultural awareness in Europe. ("Kultūrinis sąmoningumas Europoje"). CANE (Nr.29274-IC-5-2000-1-AT-ERASMUS-EPS-1);
 • Šiaurės ministrų taryba. "Veiksmų planas vaikų ir jaunimo padėčiai gerinti kaimyninėse šalyse" (Nr. 43.10.50-90910/303);
 • BPD 1.5 priemonė. Šiaulių regiono darnaus vystymosi instituto įkūrimo ir plėtros investicinio projekto rengimas (Nr. SUT-302/06-03);
 • Phare 2002 Bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jūros regione programa. Vidutinių projektų fondas. Paslaugų sistemos metalo gaminių įmonėms sukūrimas Šiaurės Lietuvoje;
 • Phare 2002 parama verslo plėtrai. Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parko ir Šiaulių verslo inkubatoriaus teikiamos viešosios paramos verslui kokybinė plėtra;  
 • INTERREG III A Pietų Prioritetas. Projektas „Industrial heritage for ToURism and BusINess devElopment (TURBINE)"  („Industrinio paveldo naudojimas turizmo ir verslo plėtrai") (Nr. SIV - 123). Projekto vykdytojas - ŠU HF Istorijos katedra. Kontaktinis asmuo - Aidanas Barzelis. Projekto trukmė 2006-2007 m.;
 • INTERREG III A Pietų Prioritetas. Projektas „Development of cooperation network of intercultural studies in borderland" (Interstudy) („Tarpkultūrinių studijų bendradarbiavimo tinklo vystymas pasienio regionuose") (Nr. SIV - 130). Projekto partneris - ŠU Humanitarinis fakultetas. Kontaktinis asmuo - Laura Barcytė. Projekto trukmė 2006-2007 m.;
 • INTERREG III A Pietų Prioritetas. Projektas „Cross-border Cooperation of Universities of Latvia - Lithuania - Belarus in Environmental Protection" (CBC ECO-HOUSE) („Latvijos - Lietuvos - Baltarusijos universitetų tarpregioninis bendradarbiavimas aplinkosaugos srityje"). Projekto partneris - ŠU Technologijos fakultetas. Kontaktinis asmuo - doc. dr. Ingrida Šaulienė. Projekto trukmė 2006-2007 m.;
 • FP6 programa STREP: Specific Targeted Research Project „Multimodal Collaboration Environment For Inclusion Of Visually Impaired Children" (MICOLE) („Multimodalinio bendradarbiavimo aplinka vaikams su regos trūkumais") (Nr.511592). Projekto partneris - ŠU Technologijos fakultetas. Kontaktinis asmuo - prof. dr. Vidas Lauruška. Projekto trukmė 2004-2007 m.;
 • FP6 programa STREP: Specific Targeted Research Project „PROMETEA: Empowering Women Engineers Research Careers" (Nr. 017660). Projekto partneris - ŠU Lyčių studijų institutas. Kontaktinis asmuo - doc. dr. Virginija Šidlauskienė. Projekto trukmė 2005-2007 m.;
 • Socrates/Comenius 2.1. „Ecolab - Economics and Labour World in the Context of the EU Socrates Program" („Jaunuolių pasirengimas ir dalyvavimas darbo rinkoje") (Nr. 226388-CP-1-2005-DE-COMENIUS-C21) (ECOLAB). Projekto partneris - ŠU Tęstinių studijų institutas. Kontaktinis asmuo - Virginija Mejerienė. Projekto trukmė 2006-2008 m.;
 • Socrates/Erasmus TN "Thematic network Biotechunte - Biotechnology University Formation for Enterprices Development" (110769-CP-1-2003-1-IT-ERASMUS-TN. Projekto trukmė 2003-2006 m.;
 • Socrates/Grundtvig 1 „Euphony, Implemeting Teacher Knowledge" (Nr. 225588 - CP-1-2005-1-UK-GRUNDTVIG -G11). Projekto partneris - ŠU Menotyros mokslinis centras. Kontaktinis asmuo - doc. dr. Rytis Urniežius. Projekto trukmė 2005-2007 m.; 
 • Leonardo da Vinci programa. „European passport on Education in the field of Early Intervention" (Nr. A/04/B/F/PP-158.125) Kontaktinis asmuo - doc. dr. Stefanija Ališauskienė. Projekto trukmė 2004-2006 m.;
 • Leonardo da Vinci programa. Mobilumo ir mainų programa. „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimas taikant novatoriškas veiklas" (Nr. LT/05/EX/1/0883). Projekto partneris - ŠU Socialinės gerovės ir negalės studijų  fakultetas. Kontaktinis asmuo - doc. dr. Ingrida Baranauskienė.;
 • Europos Komisija VP/2005/012 „TUPEC: Time-Use Patterns in European Countries" (Nr. VS/2005/0702). Projekto partneris - ŠU Socialinių mokslų fakultetas. Kontaktinis asmuo - Vilma Tubutienė. Projekto trukmė 2005-2007 m.;
 • Nord Plus Neighbour programa. Projektas „Quality Assurance within the Career Guidance Services Before, During and After Students go Abroad". Projekto partneris - ŠU Karjeros centras. Kontaktinis asmuo - Modestas Grigaliūnas. Projekto trukmė 2006-2007 m.