ŠIAULIŲ UNIVERSITETO

SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS KATEDROS

LOGOPEDIJOS LABORATORIJA

Logopedijos laboratorija yra Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedrai priklausantis specialiosios pedagogikos, logopedijos studijų ir mokslo inovacijų resursų centras.

Laboratorijos adresas: Višinskio g. 25-502, LT-76350 Šiauliai.

Laboratorija įsteigta įgyvendinant Šiaulių universiteto ir Specialiosios pedagogikos katedros strategiją sustiprinti tarpdisciplininius taikomuosius tyrimus, plėtoti mokslinių tyrimų tarptautiškumą, studijų inovacijas ir teikti  specializuotas aukšto lygio paslaugas. Laboratorijoje atliekami taikomieji tyrimai, eksperimentinės plėtros darbai, integruojamas mokslo ir studijų procesas, sudaromos sąlygos dėstytojų ir kitų specialistų kvalifikacijai tobulinti. 

Laboratorijos veiklos tikslas – užtikrinti reikalingus resursus ir sąlygas vykdyti mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus logopedijos, specialiojo ugdymo, logopedinės diagnostikos ir logopedinės pagalbos srityse, skatinti inovacijų naudojimą studijų tikslams.

Laboratorijos veiklos uždaviniai:

1. Sudaryti sąlygas vykdyti ir koordinuoti visuomenės plėtrai svarbius ilgalaikius tarpdisciplininius socialinių mokslų (logopedijos, specialiosios pedagogikos, edukologijos), biomedicinos tyrimus ir projektus.

2. Organizuoti ir vykdyti konferencijas, mokslinius metodologinius seminarus, specialistų mokymus, kvalifikacijos tobulinimo kursus.

3. Sudaryti sąlygas visų pakopų studentų praktinių ir tiriamųjų įgūdžių plėtotei, dėstytojų mokslinei kvalifikacijai tobulinti.

4. Teikti logopedinio konsultavimo, vertinimo (diagnostikos), logopedinės pagalbos paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.

5. Bendradarbiauti su kitomis šalies ir tarptautinėmis mokslo, švietimo ir sveikatos priežiūros institucijomis, profesinėmis asociacijomis.