Apie Centrą

Pavadinimas: Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras  (SHSC).

Įstaiga: Šiaulių universitetas, Višinskio g. 25, Šiauliai

Dalyvaujančios institucijos: Šiaulių universiteto Socialinės gerovės studijų ir kūno kultūros katedra, Rezeknės technologijų akademija, Liepojos universitetas.

MTI tipas: tinklinė, lokalizuota

Nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas: Rezeknės technologijų akademija, Liepojos universitetas.

MTEP infrastruktūros aprašymas

Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras  (SHSC) – Šiaulių universiteto padalinys, įsteigtas 2016 m. vasario mėn. SHSC įkūrimą paskatino ŠU strategijos antrojo tikslo (Mokslo ir meno veiklos tarptautiškumo didinimas ir tarpsektorinės partnerystės plėtojimas) 3 ir 4 uždaviniai: stiprinti prioritetines mokslo kryptis ir tematikas; rengti ir pritraukti į Universitetą aukštos kvalifikacijos mokslininkus, bei LR Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programa, kurios tikslai – stiprinti visuomenės fizinę ir psichinę sveikatą, formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą, skatinti sveikatos raštingumą.

Paskirtis ir poreikis. SHSC vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus, projektines veiklas ir teikia sveikatinimo paslaugas visuomenei. Vienas iš svarbiausių SHSC veiklos tikslų – vykdyti tarpdisciplininius (biomedicinos ir socialinių mokslų) sveikatinimo bei sveikatos ugdymo taikomuosius tyrimus bei eksperimentinės plėtros veiklas. 

MTEP infrastruktūros naudojimo organizavimas

Centro veiklos poreikį aktualizuoja visuomenės sveikatos raštingumo problemos, fizinio aktyvumo stoka ir su tuo susiję nepalankūs fizinės ir psichinės sveikatos pokyčiai, kuriems galima prevencinė ugdomoji veikla. Centre turimi resursai: diagnostinė įranga „Back-check“ (įvairių raumenų grupių jėgos, balanso, raumenų disfunkcijos testavimui, analizavimui, įvertinimui ir moksliniams tyrimams), terapijos įrangos komplektas „Redcord Plus Extra“, „Jonizatorius“; laikysenos ir stuburo mobilumo tyrimams naudojama ZEBRIS CM10 Win Spine Pointer; reakciometras – judesių dažnio matuoklis, Electromyograma (EMG) – raumenų aktyvumo vertinimas Biometrines Ltd elektromiografu.

Centre esančia įranga naudojasi Socialinės gerovės studijų ir kūno kultūros katedros tyrėjai. 2016 m. atliktas Šiaulių miesto aštuntų klasių mokinių sveikatos raštingumo ir fizinio aktyvumo tyrimas bei išleista mokslo studija. 2017 metais vykdytas tarptautinis tyrimas – žmonių, atsigavusių iš komos, integracija per sporto veiklas „Links United For Coma Awakenings Through Sport“ (dalyvavo 6 užsienio šalys –Italija, Ispanija, Lietuva, Kipras, Belgija, Danija). Tyrimo rezultatų pagrindu parengtos metodinės rekomendacijos. Šis tarptautinis tyrimas EU komisijos buvo pripažintas kaip reikšmingas negalę turinčių asmenų inkliuzijos procesams Europoje. Tyrimas unikalus tuo, jog asmenų, atsibudusių iš komos, bendravimo įgūdžiams atstatyti buvo taikoma jojimo terapija. 2018 m. pradėtas vykdyti projektas pagal Interreg Latvia – Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014–2020 Joint and Interdisciplinary Long Life Learning Training for Professionals Working with Neuro Sensorimotor Disorders (Interproof) Nr. LLI-352. Publikuoti tyrimų duomenys prieinami per atvirąją prieigą mokslo žurnaluose „Social Welfare: Interdisciplinary Approach“, universiteto bibliotekoje, SGSKK ir SHSC metodiniuose kabinetuose.

Teikiamos paslaugos: individuali kineziterapeuto konsultacija kūdikiams, vaikams, suaugusiems asmenims. Individuali logopedo konsultacija kūdikiams ir vaikams. Hipoterapijos paslaugos vaikams, turintiems raidos negalių, elgesio ir emocijų sutrikimų. Kūno raumenų grupių jėgos pusiausvyros įvertinimas „Back Check“ įranga; raumenų aktyvumo vertinimas ir fizinio pajėgumo nustatymas veloergometru „Monark“; žmogaus reakcijos laiko matavimas, naudojant reakciometrą RAI; kvėpavimo funkcijos įvertinimas; segmentinis kūno kompozicijos, fizinių savybių ir pajėgumų vertinimas, adaptuotas neįgaliųjų sporto šakoms; galvos ir stuburo smegenų potrauminės reabilitacijos dinamikos vertinimas. Šie tyrimai skirti fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įpročių ugdymui, sudarant individualias ugdymo programas.

Turima infrastruktūra ir vykdomi tyrimai atitinka sumaniosios specializacijos kryptį – „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“. SHSCmoksliniai tyrimai atitinka ŠU prioritetinę mokslo krypties „Inkliuzinės visuomenės stiprinimas socioedukacinėmis priemonėmis“ tematiką „Socialinės atskirties rizikos situacijose esančių asmenų psichosocialinė gerovė“, potemę „Education of health literacy education for inclusive society“. Šių tyrimų tikslas – kurti ir įgyvendinti moksliniais tyrimais grindžiamas sveikatinimo technologijas, sveikatos raštingumo bei sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo metodikas įvairaus amžiaus socialinės rizikos asmenims ir grupėms. SHSC yra atvira bendradarbiauti su tyrėjais ir specialistais švietimo ir ugdymo, reabilitacijos ir sveikos gyvensenos ugdymo srityse. 

Planuojamos vystymo kryptys

Planuojamas kurti Multifunkcinis vaiko pažinimo ir terapijų centras, kurio sudėtyje bus apjungti jau sukurti ŠU infrastruktūrinai vienetai Logopedijos laboratorija (LL), Sveikatinimohipoterapijos ir sporto centras  (SHSC), Research laboratory “LIEPA”; Multisensorinis kambarys (Snoezelen room); Profesinės reabilitacijos laboratorija; ir kuriama Išmanioji mokymo ir mokymosi laboratorija (SMART‘labor).

Bendradarbiaujama su Šiaulių ir kitų šalies miestų specializuotomis sporto mokyklomis, todėl ateityje numatomi tyrimai ir mokslinės publikacijos sportinio meistriškumo siekiančių vaikų motyvacijos ugdymo problemoms spręsti.

SHSC drauge su kitais ŠU tyrėjais planuoja tyrimus, atitinkančius ES sveikatos strategiją „Kartu sveikatos labui“  („Europa 2020“) ir LR Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programą, kurios akcentuoja visuomenės sveikatos raštingumo ugdymą; fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimą, sveikos gyvensenos ugdymą. Numatoma plėtoti tyrimus sveikos aplinkos; sveikatos raštingumo ugdymo; negalių ir sutrikimų turinčių asmenų sveikatinimo ir integracijos į darbo rinką problemoms spręsti. Su Liepojos (LV) universitetu bus plėtojami sveikos gyvensenos ugdymo, alternatyvios reabilitacinės pagalbos tinklo organizavimo ir sveikatos ugdymo specialistų rengimo poreikio ir galimybių tyrimai. Numatomi neįgaliųjų rengimo aktyviam sportui, jų motyvacijos, streso įveikos strategijų tyrimai kartu su Rezeknės Technologijų akademijos tyrėjais (LV); Liepojos universitetu (LV); Futura Soc. Cons. r.l. - "Associazione Gli Amici di Luca" (Italija); Aalborgo Universitetu (Danija); Multidisciplinary Expertise Centre of the Thomas More University College (Belgija); European Social Forum Cyprus (Kipras); Spanish Society of Social and Health Care (SEAS, Ispanija); Associacao para a Promocao do Desenvolvimento Sustenta (PTPODES, Portugalija).                        

Dalyvavimas nacionalinių ir tarptautinių infrastruktūrų veikloje

Centro infrastruktūra atvira ŠU mokslininkams, SHSC tyrimų partneriams - kitų šalies ir užsienio aukštųjų mokyklų tyrėjams, kurie gali vykdyti savo numatytus ir bendrus su SHSC tyrimus; akademinių institucijų partneriams, specializuotų įstaigų darbuotojams, kurių veikla susijusi su SHSC veiklomis.

Numatoma bendradarbiauti su Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacija (ASPHER - https://www.aspher.org/ ), tęsti bendradarbiavimą su Enphe (European Network of Physioterapy education http://enphe.org/). Drauge su Profesinės reabilitacijos laboratorija planuojama plėtoti projektines sveikatos raštingumo ugdymo veiklas ir tyrimus e-medicinos ir e-paslaugų srityje. Siekiama užmegzti kontaktus su Pasauline psichosocialinės reabilitacijos asociacija (WAPR, http://www.wapr.org/), Tarptautinė Fizinės ir Medicininės Reabilitacijos draugija (ISPRM, http://www.isprm.org/), siekti asocijuotos narystės Baltijos Reabilitacijos Asociacijoje (BAR, (https://uia.org/).