Bakalauro studijos


Verslo administravimas

2013 m. Verslo administravimo bakalauro studijų programa buvo vertinama tarptautinių ekspertų ir akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

Studijų forma ir trukmė (metais) - Nuolatinės (3,5), nuotolinės (5).

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis - Verslo bakalauro laipsnis.

Studijų programos tikslas - parengti socialiai atsakingus verslo administravimo specialistus, atitinkančius šiuolaikinės visuomenės poreikius, suteikti studentams tvirtus verslo administravimo mokslo pagrindus, ugdyti studentų gebėjimus suprasti, analizuoti ir vertinti verslo procesus, tinkamai reaguojant į besikeičiančias verslo sąlygas, bei priimti tinkamiausius verslo administravimo sprendimus, atsižvelgiant į esamus ar numatomus verslo aplinkos poreikius.


Finansų valdymas

Finansų valdymo bakalauro studijų programa akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir  pradėta vykdyti 2012 m.

Studijų forma ir trukmė (metais) - Nuotolinės (5).

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis - Finansų bakalauro laipsnis.

Studijų programos tikslas – parengti finansų valdymo specialistus, suvokiančius finansinės veiklos esmę, gebančius planuoti, prognozuoti ir kontroliuoti finansinių išteklių naudojimą bei priimti finansų valdymo sprendimus nuolat besikeičiančioje šalies ir tarptautinėje profesinėje aplinkoje.

Specializacijos:

Įmonės finansų valdymas

Studentai įgis verslo įmonių finansų valdymo žinių, gebės vertinti procesus finansų rinkose, rengti ir analizuoti finansines ataskaitas, pasirinkti tinkamą apskaitos politiką, planuoti ir prognozuoti finansinės veiklos rezultatus, pasirinkti finansavimo ir investavimo sprendimus, kontroliuoti išlaidas ir sąnaudas, valdyti pinigų srautus, naudotis naujais finansiniais instrumentais. Išmanys šalies mokesčių sistemą ir apmokestinimo principus.

Viešojo sektoriaus subjektų finansų valdymas

Studentai įgis žinių apie iždo lėšų valdymą, biudžeto planavimą, valdymą ir jo vykdymo kontrolę, gebės pripažinti finansavimo pajamas, atlikti finansinius skaičiavimus rengiamiems projektams ir programoms, vykdyti viešuosius pirkimus, išmanys šalies mokesčių sistemą ir apmokestinimo principus.


Viešasis administravimas


Studijų forma ir trukmė (metais) – Nuolatinės (3,5), Ištęstinės (5)

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – Viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Studijų programos tikslas:

Universitetinių pagrindinių studijų Viešojo administravimo programa skirta rengti viešojo administravimo sistemos specialistus, kurie, remdamiesi pažangiausiomis valstybės valdymo ir administravimo mokslų teorijomis, demokratinėmis vertybėmis, naudodamiesi moderniomis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, geba tirti viešojo administravimo sistemų formavimą bei funkcionavimą, įgyvendinti viešojo administravimo veiklas nuolat kintančioje socialinėje, politinėje ir ekonominėje  aplinkoje, inicijuoti ir priimti administracinius sprendimus, kontroliuoti įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimą, administruoti viešojo administravimo subjektus bei viešųjų paslaugų teikimą.

Specializacijos: Viešojo valdymo teisė. Studentai, pasirinkę šią specializaciją, įgis žinių apie valstybės tarnybos teisinį reglamentavimą, tarptautinių santykių ir ES teisės principus bei pagrindines teisines nuostatas.

Strateginis valdymas. Studentai, pasirinkę šią specializaciją, įgis kompetencijas, būtinas organizacijos strateginei  vizijai formuoti, situacijai vertinti,  gebės identifikuoti strateginės plėtros problemas, vadovauti projektinei veiklai.

Karjeros galimybės:

Viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis absolventui atveria galimybes dirbti vadybinį ir administracinį darbą valstybės valdymo ir administravimo institucijose (ministerijose, departamentuose, savivaldybių administracijose, mokesčių administravimo, teisėsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ir kt. įstaigose), tyrimų ir konsultacijų, privačiose bei pelno nesiekiančiose organizacijose. Baigus programą galima tęsti studijas Viešojo administravimo ar artimų krypčių magistrantūroje.

Viešojo administravimo studijų programa buvo vertinama Studijų kokybės vertinimo centro ir 2013 m. akredituota 6 metams.

 

Magistrantūros studijos


Vadyba

2013 m. Vadybos magistrantūros studijų programa buvo vertinama tarptautinių ekspertų  ir akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

Studijų forma ir trukmė (metais) - Nuolatinės (1,5), Ištęstinės (2), Nuotolinės (2). 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis - Vadybos magistro laipsnis.

Studijų programos tikslas –  sudaryti sąlygas tapti sisteminį vadybinį mąstymą turinčia asmenybe, gebančia pasitelkti naujausias vadybos mokslo žinias ir taikyti mokslinio pažinimo metodus, priimant organizacijos vertę didinančius sprendimus, galinčia dirbti vadovaujantį darbą organizacijose ar jų padaliniuose. Vadybos magistrantūros studijose plėtojamas studentų kritinis ir kūrybinis mąstymas, tyriminė ir tarpkultūrinė kompetencija, savivaldaus mokymosi gebėjimai.

 

 

Viešasis valdymas


Studijų forma ir trukmė (metais) – Nuolatinės (1,5), Ištęstinės (2)

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – Viešojo administravimo magistras

Studijų programos tikslas:

Parengti aukštos kvalifikacijos viešojo administravimo specialistus, kurie žinotų viešojo sektoriaus valdymo sistemas ir ypatumus, gebėtų kritiškai vertinti valstybės valdymo priemones, suprastų viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo kompleksiškumą, gebėtų pasirinkti tinkamus viešosios politikos įgyvendinimo būdus ir būtų pasirengę  veikti viešojo valdymo tobulinimo programų kontekste. Magistrantūros studijų metu siekiama gilinti ir kompleksiškai integruoti modernias viešojo valdymo teorines prieigas, į rezultatus orientuoto ir įrodymais grįsto valdymo kompetencijas, kurios užtikrintų viešojo valdymo kokybę, tinkamą viešojo intereso atstovavimą ir demokratijos vertybių puoselėjimą. Studijuojantiems šioje studijų programoje bus sudaroma galimybė plėsti tarpkultūrinę kompetenciją, pasirenkant studijuoti dalykus nuotoliniu būdu anglų kalba, dėstomus mokslininkų iš Omahos universiteto Nebraskoje (JAV).

Baigus studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities vadybos ir administravimo krypties doktorantūroje.

Viešojo valdymo studijų programa buvo vertinama Studijų kokybės vertinimo centro ir 2017 m. akredituota maksimaliam 6 m. laikotarpiui.


Regionų plėtra ir valdymas (jungtinė magistrantūros studijų programa)


Studijų forma ir trukmė (metais) – Nuolatinė (2)

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – Viešojo administravimo magistras

Studijų programos tikslas:

Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie įgytų ekspertines-analitines kompetencijas, reikalingas darbui regionų viešąją politiką formuojančiose ir įgyvendinančiose valstybės ir savivaldos institucijose, aktyviai su šiomis institucijomis bendradarbiaujančiame privačiame sektoriuje.

Baigus studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities viešojo administravimo, vadybos, socialinės politikos arba politikos mokslų studijų krypties doktorantūroje.

Regionų plėtros ir valdymo studijų programa buvo vertinama Studijų kokybės vertinimo centro ir 2017 m. akredituota maksimaliam 6 m. laikotarpiui.