BAKALAURO STUDIJOS

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PEDAGOGIKA 

(specializacijos: Vaikų sportinis ugdymas, Suaugusių laisvalaikio sportas )


VISUOMENĖS SVEIKATA

Studijų trukmė 3,5/1,5/1

Sutrumpintos 1 m. studijos baigusiems medicinos ir sveikatos krypčių grupės aukštojo mokslo kolegines ar universitetines studijas.

Kvalifikacinis laipsnis

Visuomenės sveikatos bakalauro laipsnis

Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti visuomenės sveikatos specialistais visuomenės sveikatos centruose, savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose ir kitose organizacijose susijusiose su visuomenes sveikatos priežiūra ir visuomenes sveikatos paslaugų teikimu.

Daugiau apie programą - čia. 


SVEIKATOS EDUKOLOGIJA

Specializacijos: fizinio aktyvumo ugdymas; visuomenės sveikatos ugdymas.
Gretutinė kryptis – pedagoginės studijos.
Nuolatinių studijų trukmė – 4 m., ištęstinių – 5,5 m.
Galimybė įgyti dvigubą kvalifikaciją.
Absolventams suteikiamas edukologijos bakalauro laipsnis, baigus gretutines pedagogines studijas – edukologijos bakalauro laipsnis, pedagogas. 

Fizinio aktyvumo ugdymo specia­li­za­ci­jos absolventas gebės da­lyvau­ti sveikatos stiprinimo politikoje savo veiklą plėtojant edukaciniame, visuomeniniame, valstybiniame bei privačiame sektoriuose su sveikata susijusio fizinio aktyvumo programų kūrime ir vykdyme. Gebės stiprinti asmens ir bendruomenių sveikatą pirminės prevencijos lygmenyje, užtikrinant asmens ir bendruomenių fizinį aktyvumą bei sveiką gyvenseną.
Vi­suomenės svei­ka­tos ugdymo specia­li­za­ci­jos absolventas gebės da­lyvau­ti svei­ka­tos stipri­ni­mo ir ugdymo procese, teikti vi­suomenės svei­ka­tos pa­slau­gas įvai­rioms vai­kų ir jau­ni­mo ugdymo sistemos grandims, ki­toms gyventojų gru­pėms, išma­no Lietu­vos ir užsienio ša­lių svei­ka­tos orga­ni­za­ci­jos poli­ti­ką ir pri­ori­tetus vi­suomenės svei­ka­tos sri­tyje, moka šiuolai­kiškai spręsti vi­suomenės svei­ka­tos problemas, vykdyti vi­suomenės svei­ka­tos sau­gą, ana­li­zuoti neinfekci­nių ir infekci­nių li­gų pa­pli­ti­mą popu­lia­ci­joje, siū­lyti profi­lakti­nes priemones ir vertinti jų efektyvu­mą.

Programos paskirtis. Studijuojantieji pagal šią studijų programą įgyja sveikatos ugdymui būtinų teorinių ir praktinių žinių bei įgūdžių, susipažįsta su visuomenės ir asmens sveikatos kaitos tendencijomis, nacionaline, Europos ir pasaulio sveikatos politika, teise bei ekonomika.
Sveikatos edukologijos studijų programos bakalauras išmano visuomenės sveikatos mokslinio darbo organizavimo principus; geba analizuoti vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų raidą; išmano žmogaus anatomiją, psichofiziologiją ir ligų profilaktikos principus; geba kūrybiškai taikyti visuomenės sveikatos ugdymo ir stiprinimo teorijas ir technologijas; geba kurti projektus ir juos valdyti; geba dirbti komandoje su skirtingų grupių specialistais.

Kvalifikacinis laipsnis. Bakalauro diplome įrašoma: Šiaulių universitete baigė sveikatos edukologijos (specializacijos – visuomenės sveikatos ugdymas; fizinio aktyvumo ugdymas) studijų programąir suteikiamas edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.

Karjeros galimybės. Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti pagal profesiją (Sveikatos edukologas) ne vien tik formalaus ugdymo sistemoje: bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo įstaigose, profesinio rengimo institucijose, bet ir visuomenės sveikatos ugdymo ir priežiūros institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, sveikatinimo kompleksuose. Gali siekti magistro laipsnio švietimo ir ugdymo bei visuomenės sveikatos kryptyse LR ir kituose užsienio universitetuose.

Privalomas motyvacijos testas.

Į universitetines pagrindines (bakalauro) studijas priimama per bendrąjį priėmimą. Bendrąjį priėmimą į šias studijas Švietimo ir mokslo minsiterijos įgaliojimu vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Bendrojo priėmimo principai, etapai ir terminai skelbiami internete adresu http://www.lamabpo.lt


KINEZITERAPIJA

Jungtinė su Klaipėdos universitetu studijų programa.

Nuolatinių studijų trukmė – 4 m.

Absolventams suteikiamas jungtinis kineziterapijos bakalauro laipsnis, kineziterapeutas.

Ki­nezi­tera­pi­ja yra jungti­nė stu­di­jų progra­ma, pa­rengta kartu su Klai­pėdos uni­versi­tetu. Stu­di­jų metu su­ku­ria­ma mokymui­si pa­lanki aplinka, įga­li­nanti stu­dentus įgyti rei­kia­mų ži­nių, la­vi­nanti įgū­džius, ugdanti vertybes, rei­ka­lingas ki­nezi­tera­peu­to darbo prakti­kai, integruojant bendruosius uni­versi­teti­nius da­lykus, alterna­tyvius mokslo sri­čių įva­di­nius da­lykus, studi­jų krypties ir laisvai pa­si­renka­muosius da­lykus. Stu­di­jų progra­mos tikslas – remiantis li­bera­li­ąja stu­di­jų sistema pa­rengti ki­nezi­tera­pi­jos darbo prakti­kus, gebančius ištirti, įvertinti pa­cientą / klientą, nu­sta­tyti ki­nezi­tera­pi­jos porei­kį ir ki­nezi­tera­pi­nę diagnozę, su­da­ryti ki­nezi­tera­pi­jos pla­ną ir jį vykdyti, tai­kyti ži­nias, vertybes ir įgū­džius prakti­koje dirbant indi­vi­du­a­liai ir gru­pėmis su skirtingo amžiaus ir įvai­riomis li­gomis sergančiais pa­cientais, bendra­darbiau­jant specia­listų komandoje. Bū­si­mieji ki­nezi­tera­peu­tai stu­di­juoja, kaip tinka­mai pa­dėti pa­cientams atgau­ti opti­ma­lų fi­zi­nį aktyvu­mą li­gų ir trau­mų atvejais, įvertinti pa­cientų pa­grindi­nių gyvybi­nių funkci­jų su­tri­ki­mus, gydyti ju­desiu, fi­ziotera­pi­ja ir masa­žo procedū­romis, tai­kyti psi­chotera­pi­nio povei­kio ir profi­lakti­kos metodus bei priemones ir kt.

Karje­ros galimybės. Baigę studijas pagal šią programą, galės savarankiškai arba specialistų komandoje dirbti ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos Sąjungos šalių visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas, neįgalių vaikų ugdymo įstaigose, sveikatinimo paslaugas teikiančiose įstaigose, savarankiško gyvenimo namuose, ankstyvojo, ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo įstaigose, protezinių, ortopedijos gaminių ir techninių priemonių pritaikymo įstaigose, globos įstaigose, pensionatuose, administraciniuose vienetuose.

Absolventams suteikiamas kineziterapijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir kineziterapeuto kvalifikacija.


SOCIALINĖ PEDAGOGIKA

(specia­li­za­ci­ja – peda­gogi­nis psi­chologi­nis konsulta­vi­mas; vaiko teisių apsauga)

Nuola­ti­nių stu­di­jų trukmė – 4 metai. Studijos vykdomos nuotoliniu būdu.

Absolventams su­tei­kia­mas Socialinės pe­dagogikos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifi­kacija.

Stu­di­jų progra­mos tikslas – parengti aukštos profesinės kvalifikacijos socialinio ugdymo specialistus, kurie užtikrins vaiko saugumą bei jo teisę į veiksmingą ugdymą(si), disponuodami nuolat atnaujinamomis dalykinėmis žiniomis, bendradarbiaudami ir konsultuodami ugdymosi proceso dalyvius, vadovaujantis humanistinėmis egzistencinėmis vertybinėmis nuostatomis, taip didinant švietimo pagalbos veiksmingumą.

Programa orientuota į universalių socialinės pedagoginės pagalbos technologijų įvaldymą, akcentuojant socialinio ugdymo ir konsultavimo gebėjimų ugdymąsi. Absolventai gebės ne tik identifikuoti ir tenkinti ugdymo(si) proceso dalyvių poreikius, bet ir konsultuoti ugdymo(si) dalyvius; bendradarbiaujant su jais ir koordinuojant švietimo pagalbos veiklas, stiprinti ugdytinių adaptacines galias, mokyti įveikti socializacijos sunkumus ir problemas, plėtoti jų socialinio dalyvavimo galimybes.

Didinant studijų metu įgytų žinių pritaikomumą praktinėje veikloje ir siekiant teorinių žinių ir praktinių įgūdžių integralumo, studijų procese atliekamos 4 praktikos (stebimoji socialinio pedagogo praktika; praktika šeimos centruose; socialinio pedagogo praktika; socialinio pedagogo konsultanto praktika. Supervizija), kuriose studentai ugdysis gebėjimus teikti socialinę pedagoginę pagalbą, specialiuosius, tyriminius, socialinius bei asmeninius gebėjimus. Praktikos išdėstytos taip, kad studentai būtų išklausę tuos studijų dalykus, kuriuos studijuojant įgytų žinių ir gebėjimų reikia praktikai atlikti.

Karje­ros galimybės. Absolventai galės dirbti: švietimo, socialinę pedagoginę veiklą vykdančiose institucijose, pedagoginėse psichologinėse tarnybose, vaikų, asmenų, turinčių negalią ir kt. dienos centruose, vaikų globos institucijose, socializacijos centruose, šeimos centruose ir pan.; skirtingo lygmens pavaldumo institucijose (nevyriausybinėse organizacijose, vietos bendruomenėse, savivaldybių ar regioninėse švietimo veiklą vykdančiose, švietimo pagalbą teikiančiose institucijose). Turės galimybę tęsti studijas socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose

***

Individualios studijos

Individualių studijų Socialinė pedagogika planas (90 ECTS) skirtas asmenims, baigusiems socialinio darbo krypties universitetines ir kolegines studijas. Suteikiamas socialinės pedagogikos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.


SOCIALINIS DARBAS IR SOCIALINĖ REABILITACIJA

(jungtinė su Rėzeknės (Latvija) aukštąja mokykla studijų programa)

Nuola­ti­nių stu­di­jų trukmė – 4 metai.

Absolventams su­tei­kia­mas jungtinis socialinio darbo bakalauro laipsnis, socialinio darbuotojo kvalifi­kacija.

Ši stu­di­jų progra­ma yra jungti­nė, pa­rengta kartu su Latvi­jos Rėzeknės aukštąja mokykla. Stu­dentai stu­di­juos bendruosius (specialybės užsienio kalba, informa­ci­jos valdymas socia­li­nia­me darbe, specia­lybės lietu­vių kalba ir socia­li­nė fi­losofi­ja) ir studijų krypties dalykus (eti­ka ir vertybės socia­li­nia­me darbe, tarpkultūrišku­mas socia­li­nia­me darbe, tei­si­niai rea­bi­li­ta­ci­jos pa­grindai, socia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų orga­ni­za­vi­mas, projektai socia­li­nia­me darbe, socia­li­nis darbas su vai­kais ir jau­ni­mu, laisva­lai­kio ani­ma­ci­ja, asmenybės rai­dos psichologi­ja, šei­mos gerovės stra­tegi­jos, kri­zių prevencija socialiniame darbe, komandi­nis socialinis darbas ir kt.).

Įgyvendinant programos tikslus ir numatomus rezultatus, organizuojamos socialinio darbo ir socialinės reabilitacijos praktikos, kuriose studentai ugdysis gebėjimus praktiškai taikyti dalykų studijose įgytas žinias, teikti socialines paslaugas, taikyti socialinio darbo metodus. Socialinio darbo praktika organizuojama taip, kad per studijų laikotarpį studentai susipažintų su įvairiomis socialinio darbo paslaugas teikiančiomis institucijomis ir galėtų ugdytis profesinius gebėjimus: pradedant nuo stebėtojo vaidmens iki savarankiško funkcijų atlikimo prižiūrint praktikos vadovui institucijoje. Stu­dentai atliks ketu­rias prakti­kas: stebi­mąją, prakti­ką šei­mos centruose, institucijose asmenims, turintiems negalę, pri­klau­somybių, migrantų, nu­teistųjų rea­bi­li­ta­ci­jos, centruose, ir tris prakti­kas, integruotas į stu­di­jų da­lykus.

Baigę studijų programą absolventai, vadovaudamiesi šiuolaikinėmis socialinio darbo bei kitų socialinių mokslų teorijomis, gebės kompleksiškai vertinti asmens, grupės, bendruomenės socialinius poreikius; tyrinėti ir spręsti jų sąveikoje kylančias problemas; skatinti pozityvius gyvenimo kokybės pokyčius; stiprinti asmens galias, teikiant socialinės reabilitacijos paslaugas; vadovautis etiniais profesinės veiklos principais, humanistinėmis vertybėmis, bei nuolat reflektyviai vertinti savo profesinę veiklą.

Ši studijų programa orientuota į socialinių darbuotojų, gebančių teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas, rengimą ir tuo atitinka europines šios srities darbuotojų rengimo tendencijas.

Karje­ros galimybės. Absolventai galės dirbti socialiniais darbuotojais Lietuvos ir užsienio socialinės ir sveikatos apsaugos sistemų institucijose: paramos šeimai įstaigose, vaikų ir jaunimo, neįgaliųjų, socialinės rizikos suaugusiųjų ir senyvo amžiaus asmenų socialinės globos, dienos užimtumo ir rekreacijos centruose, priklausomybių, migrantų, kalinių reabilitacijos centruose, laikino ir savarankiško gyvenimo įstaigose, pataisos namuose, tardymo izoliatoriuose, socializacijos centruose, nevyriausybinėse organizacijose ir vietos bendruomenėse, sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigose, taip pat galės organizuoti psichosocialinės reabilitacijos paslaugų teikimo verslą. Absolventai galės tęsti studijas socialinio darbo arba su šia kryptimi susijusiose magistrantūros studijų programose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

***

Individualios studijos

Individualių studijų Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija planas (120 ECTS) skirtas asmenims, baigusiems socialinės pedagogikos (universitetines, kolegines) ir socialinio darbo (kolegines) studijas. Suteikiamas socialinio darbo bakalauro laipsnis ir socialinio darbuotojo kvalifikacija.

 

MAGISTRO STUDIJOS

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO EDUKOLOGIJA

(specializacijos: Kūno kultūros edukologija, Sportinio  ugdymo vadyba)


TAIKOMOJI KŪNO KULTŪRA

Studijų trukmė – 1,5 metų

Magistrantūros studijų programą kviečiami studijuoti asmenys:

- baigę universitetines socialinių mokslų bei biomedicinos mokslų sričių pagrindines studijas.
Konkursinį balą sudaro diplomo priedo pažymių aritmetinis vidurkis.

Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems specialiosios pedagogikos arba sveikatos edukologijos studijas.

Neturintiems atitinkamos krypties bakalauro diplomo, papildomai studijų metu privaloma išklausyti tokius modulius ir išlaikyti egzaminus (iš viso 15 kreditų): Raidos ypatingumų grupės (3 kreditai), Protinės raidos sutrikimai (3 kreditai), Judėjimo ir komunikacijų sutrikimai (3 kreditai), Judesio korekcijos technologijos (6 kreditai).

- baigę neuniversitetines studijas ir turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei baigę taikomosios kūno kultūros papildomąsias studijas.
Konkursinį balą sudaro neuniversitetinių studijų diplomo priedo pažymių ir papildomųjų studijų pažymos pažymių aritmetinis vidurkis.

Programos paskirtis. Studijų programa – gilinamoji. Tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos taikomosios kūno kultūros specialistus moksliniam, edukaciniam darbui bei šalies specialiųjų poreikių asmenų integracijos (inkliuzijos ir valorizacijos) plėtotei.

Taikomosios kūno kultūros studijų programos magistras pasižymi socialinės įvairovės tolerancija, neįgaliųjų ugdymo praktikoje geba realizuoti socialinės interakcinės paradigmos principus; geba kaupti ir skleisti informaciją bei konceptualiai reikšti idėjas, taikydamas informacines bei komunikacines technologijas; geba pasirinkti adekvačias tyrimo strategijas ir atlikti pedagoginius tyrimus.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis. Magistro diplome įrašoma: Šiaulių universitete baigė taikomosios kūno kultūros studijų programą ir suteikiamas edukologijos magistro laipsnis.

Karjeros galimybės. Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti taikomosios kūno kultūros specialistu su specialiųjų poreikių vaikais Lietuvos Respublikos ir teisės aktų numatyta tvarka užsienio šalių sveikatos apsaugos, ugdymo, savivaldos ir kt. institucijose.


SOCIALINĖ PEDAGOGIKA

Studijų trukmė – 1,5 metų

Absolventams suteikiamas socialinės pedagogikos magistro laipsnis.

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupių (pedagogikos, edukologijos, andragogikos, švietimo ir ugdymo) arba baigę kolegines pagrindines studijas ir papildomąsias socialinės pedagogikos studijas. Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių aritmetinis vidurkis. Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems socialinės pedagogikos studijų programą.

Baigę šią studijų programą absolventai, integruodami fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslų žinias bei identifikuodami asmens, grupės, bendruomenės socioedukacinius poreikius, gebės mikro ir makro lygmenimis inicijuoti socioedukacinės veiklos kokybės ir plėtros sprendimus bei vadovauti inovaciniams socioedukacinės aplinkos pokyčiams, įvertindami galimas socialines ir etines veiklos pasekmes.

Studijuodami šioje programoje magistrantai praplės ir papildys socialinio ugdymo specialistams reikalingas kompetencijas socialinės pedagogikos ir vadybos studijų krypčių žiniomis ir gebėjimais, orientuotais ne tik į socialinės pedagoginės pagalbos resursų telkimą, bet ir į švietimo pagalbos efektyvumą didinančių socioedukacinių, moksliniais tyrimais grindžiamų projektų rengimą ir koordinavimą bei projektų rezultatų diegimą profesiniame lauke.

Karjeros galimybės. Absolventai gali dirbti švietimo, ugdymo ir kitose socialinę edukacinę pagalbą teikiančiose institucijose (švietimo, socialinę pedagoginę veiklą vykdančiose institucijose, pedagoginėse psichologinėse tarnybose, vaikų, asmenų, turinčių negalią ir kt. dienos centruose, vaikų globos institucijose, socializacijos centruose, šeimos centruose; nevyriausybinėse organizacijose, bendruomenėse ir kt.); taip pat gali tęsti studijas socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

***

Papildomos studijos

21-28 ECTS apimties papildomos studijos skirtos asmenims, baigusiems vienos iš švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės (pedagogikos, edukologijos, andragogikos, švietimo ir ugdymo) universitetines ir kolegines studijas, ir norintiems studijuoti socialinės pedagogikos magistrantūroje. Įvertinus jau pasiektus studijų rezultatus, kreditų apimtis gali būti sumažinta.


SOCIALINIS DARBAS

(jungtinė su universitetu „Ukraina" (Ukraina) studijų programa)

Nuolatinių studijų trukmė – 1,5 metų.

Absolventams suteikiamas socialinio darbo magistro laipsnis.

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas. Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems socialinio darbo, socialinės pedagogikos studijų programas. Neturintieji socialinio darbo arba socialinio pedagogo bakalauro diplomo papildomųjų studijų metu turi išklausyti trūkstamus dalykus ir išlaikyti egzaminus. Konkursinį balą sudaro baigiamojo darbo arba kvalifikacinių egzaminų pažymių ir diplomo priedėlio (priedo) pažymių aritmetinio vidurkio suma.

Studijos vykdomos lietuvių/anglų/rusų kalba.

Jungtinė studijų programa, vykdoma kartu su Kijevo atviru tarptautiniu žmogiškosios plėtros universitetu „Ukraina" (angl. Open International University of Human Development „Ukraina"), yra orientuota į sveikatos ir gerovės studijų krypties šaką. Studijų programos tikslas ­– parengti aukštos kvalifikacijos socialinius darbuotojus, gebančius įvertinti socialinio darbo, kaip taikomosios veiklos, studijų ir mokslo krypties polifunkcionalų pobūdį besikeičiančios visuomenės sveikatos ir gyvenimo gerovės užtikrinimo kontekste, pasirengusius profesinei praktinei veiklai ir moksliniams tyrimams, gebančius veikti neapibrėžtomis ir kompleksinėmis aplinkybėmis, teikti pagalbą asmenims, turintiems įgimtą, įgytą ir senatvės negalią.

Socialinio darbo magistras gebės kritiškai analizuoti ir taikyti naujausias žinias, akcentuodamas asmenų, esančių negalios situacijoje, gyvenimo gerovę, žmogaus teises ir socialinį teisingumą, laikydamasis etikos principų, supras socialinę politiką globaliame kontekste, visuomenės darnios raidos principus, gebės kurti naujas socialinio darbo žinias, gebės savarankiškai atlikti modernius tyrimus, interpretuoti ir taikyti tyrimo rezultatus praktikoje, gebės kritiškai įvertinti ir atrinkti tinkamiausius informacijos šaltinius, užtikrinti konfidencialios informacijos tinkamą naudojimą.

Studijų krypties dalykai dėstomi remiantis žodiniais (tradicinės ir interaktyvios paskaitos, diskusijos, seminarai) bei netradiciniais ir reflektyvios praktikos metodais (probleminio mokymo, tikslinių diskusijų metodai, praktinės užduotys, veiklos refleksijos). Specialieji gebėjimai lavinami derinant probleminį mokymą, kritinio mąstymo metodą, atvejų analizę, CLIL metodą ir kooperuotas studijas. Tyrėjų gebėjimai tobulinami individualių konsultacijų su vadovu metu, taikant projektų, pratybų metodus bei skiriant individualias mokslinio-tiriamojo darbo užduotis. Mokslinė tiriamąją praktiką numatoma atlikti partnerio universitete.

Karjeros galimybės. Absolventai galės dirbti mokslinių tyrimų institucijose ir programose, socialinės apsaugos ir švietimo sistemose vadybinį darbą, susijusį su socialinės veiklos (paslaugų) vystymo strategija, projektų rengimu, socialinį darbą įvairiose socialinio darbo institucijose, teikiančiose socialines paslaugas turintiems negalių asmenims, socialiniais darbuotojais globos, švietimo ir ugdymo institucijose, sveikatos, socialinės apsaugos ir teisėsaugos sistemoms priklausančiose įstaigose, savivaldybės institucijose, bendruomenėse, nevyriausybinėse organizacijose. Septinto lygio kvalifikacija suteikia magistrui galimybę tęsti studijas doktorantūroje

***

Papildomos studijos

Iki 22 ECTS apimties papildomos studijos skirtos asmenims, baigusiems socialinio darbo krypties kolegines studijas ir norintiems studijuoti socialinio darbo magistrantūroje. Įvertinus jau pasiektus studijų rezultatus, kreditų apimtis gali būti mažinama.