Publikacijų registravimas

 

  1. PDB registruojamos Šiaulių universiteto vardu paskelbtos einamųjų metų bei ankstesniųjų metų šioje bazėje neįregistruotos publikacijos.
  2. Autorius ar jo įgaliotas asmuo publikacijas ar jų kopijas ir registravimo kortelę pristato į biblioteką atsakingam už PDB asmeniui arba internete užpildo elektroninę publikacijos registravimo formą (toliau - registravimo forma).
  3. Kartu su registravimo forma siunčiama publikacijos skenuota kopija pdf formatu arba pateikiama nuoroda į žiniatinklį, kuriame ji paskelbta. Publikacijų, paskelbtų Šiaulių universiteto mokslo žurnaluose, originalų / kopijų pateikti nereikia.
  4. Kai publikacijos autoriai yra keli, publikaciją registruojantis asmuo privalo suderinti su kiekvienu autoriumi publikacijos mokslo kryptį, padalinį, kuriam priskiriama publikacija. Jei publikacijos autorius Šiaulių universitete eina kelias pareigas, publikacija priskiriama tik vienai pareigybei.
  5. Pateikiant publikacijos kopiją pristatoma:

5.1.   knygai - antraštinio lapo abiejų pusių, turinio ir metrikos kopijos, kuriose matyti informacija apie leidinio intelektinę atsakomybę, ISBN, leidybiniai duomenys ir kita svarbi informacija apie leidinį;

5.2.   knygos daliai - leidinio, kuriame išspausdinta knygos dalis, antraštinio lapo abiejų pusių, turinio bei knygos dalies pirmo ir paskutinio puslapių kopijos, kuriose matyti informacija apie leidinio intelektinę atsakomybę, ISBN, leidybiniai duomenys ir kita svarbi informacija apie leidinį;

5.3.   straipsniui - žurnalo ar konferencijos pranešimų medžiagos, kurioje išspausdintas straipsnis, antraštinio lapo abiejų pusių, turinio bei viso straipsnio kopijos, kuriose matyti informacija apie intelektinę atsakomybę, ISSN/ISBN, leidybinius duomenis ir kita svarbi informacija apie straipsnį ar leidinį;

5.4.   patentui - visą patento aprašymo kopiją.

6. Publikacijų autoriams, pateikiant publikacijas, būtina papildomai nurodyti:

6.1.   publikacijos priskyrimą atitinkamam Universiteto padaliniui;

6.2.   publikacijos mokslo kryptį;

6.3.   publikacijos rūšį;

6.4.   publikaciją referuojančias duomenų bazes (jei jos žinomos);

6.5.   esminius žodžius (angl. keywords) lietuvių ir anglų kalbomis (jei jų nėra prie publikacijos).

7. Už pateiktos informacijos teisingumą atsakingas publikaciją registruoti pateikęs asmuo.

8. Universiteto PDB neregistruojama, jei:

8.1.   pateikiamos publikacijos, kurių prieskyroje yra nurodytos kitos institucijos, o autoriai yra kitų institucijų darbuotojai;

8.2.   pateikiamos lygiagrečios publikacijos (kai ta pati publikacija yra skelbiama leidiniuose kitomis kalbomis ir (arba) kitose laikmenose). Tokiuose leidiniuose ISSN gali būti toks pat arba skirtingas, tačiau straipsniai juose yra identiški. Į PDB įtraukiama publikacija iš to leidinio, kuris turi aukštesnę vertę, t. y. jis yra įtrauktas į Thomson Reuters duomenų bazę;

8.3.   pakartotiniai knygų leidimai, jeigu jie niekuo nesiskiria nuo ankstesnių leidimų;

8.4.   nepublikuoti darbai.

9. Publikacijos įrašas po pristatymo parengiamas per 1−2 savaites, atsižvelgiant į darbo bibliotekoje apimtį.

10.  Per 2 mėnesius nuo publikacijos įrašymo į Universiteto PDB autoriai turi pasitikrinti informaciją apie publikaciją bibliografinėje ir administracinėje duomenų bazėse ir informuoti Bibliotekos atsakingą darbuotoją dėl duomenų apie publikaciją patikslinimo (mokslo krypties, prieskyros ar kt.).