TURINYSAsta Jurevičiūtė
Pratarmė
5
   
S t r a i p s n i a i  
Meno, kūrybiškumo ir socialinės bei politinės plotmės sąveikos  
   
Gintautas Mažeikis
Meninė kūryba ir politinės altervencijos
Artistic creativity and political alterventions
7
36
Andrejus Chomičenka
Meno vaidmuo F. Nietzsche’s vertybių transmutacijos teorijos kontekste
Role of art in context of F. Nietzsche’s theory of transmutation of values
37
44
Aneta Rostovskytė
Meno ir socialumo santykio perspektyvos T. Adorno filosofijoje
Perspectives of relation between art and sociality in T. W. Adorno’s philosophy
45
52
Asta Jurevičiūtė
Etnografija kaip mokslinis ir kūrybinis (ne)suderinamumas
Etnography as a scientific and creative (in)compatibility
53
64
Kęstutis Šerpetis
Kūrybiškumo tegimenizacija postmoderniame sociume: nepaslėpties skraistės
Tegimenization of creativity in postmodern society: mantles of nonconcealment
65
76
Virginijus Gustas
Iš skirties perspektyvos: apie kūrybiškumo ir socialumo nebendramatiškumą
From perspective of difference: incommensurability of creativity and sociability
77
88
   
Kūrybiškumo ir socialumo santykis: sociokultūriniai, ekologiniai, komunikaciniai ir vizualiniai kontekstai  
   
Jūratė Mackevičiūtė
Žmogaus ir gamtos santykio problema: ekocentrinės pasaulėžiūros ištakos
Problem of relation between human and nature: sources of ecocentric worldview
89
103
Inga Normantė
Jaunimo identitetinio lokuso nomadizacija: subkultūrų kreatyvumo frontyras
Nomadization of youth identity locus: frontier of subcultural creativity
104
118
Viktorija Rusinaitė
Fabrikas „Lituanica“ kaip laikinoji autonominė zona
“Lituanica” factory as temporary autonomous zone
119
127
Virginijus Kinčinaitis
Vokiškos absoliutaus kino paieškos
Developments of german absolute cinema
128
137
Jurgis Dieliautas
Vizualinės kūrybos tapatumas: įžvelgta, sukurta, prisiminta
Identity of visual creation: perceived, created, remembered
138
155
   
R e c e n z i j o s  
   
Jūratė Sabašinskaitė
Kaip tapti tinkamam vartojimui?
156
Kęstutis Šerpetis
Kosmiškai kūrybiškas erosas: „amžinojo sugrįžimo“ potenciacija
163
Povilas Senūta
Lyderiai mirė, tegyvuoja meistrai!
167