Šiaulių universiteto reorganizavimo dokumentai

 

Kiti dokumentai 

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO 2012–2015 M. VEIKLOS SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ
Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatai (Priedai)
Pedagoginių vardų suteikimo tvarka, 5 priedas
Šiaulių universiteto darbuotojų kvalifikacijos kėlimo nuostatai, 6 priedas (patvirtinta Senato 2015-12-16 posėdyje)
Šiauliu universiteto pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų egzaminų stebėjimo nuostatai
Šiaulių universiteto nuotolinio darbo tvarka: Rektoriaus įsakymas, Tvarkos aprašas, Darbuotojo teisės ir atsakomybė
 

Dokumentų pavyzdžiai

Teisės dokumentai