Šiaulių universiteto reorganizavimo dokumentai

 

Kiti dokumentai 

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO 2012–2015 M. VEIKLOS SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ
Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatai 
Pedagoginių vardų suteikimo tvarka 
Šiaulių universiteto darbuotojų kvalifikacijos kėlimo nuostatai, 6 priedas (patvirtinta Senato 2015-12-16 posėdyje)
Šiauliu universiteto pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų egzaminų stebėjimo nuostatai
Šiaulių universiteto nuotolinio darbo tvarka: Rektoriaus įsakymas, Tvarkos aprašas, Darbuotojo teisės ir atsakomybė
 

Dokumentų pavyzdžiai

Teisės dokumentai