2006, Nr.2 (9)

TURINYS

 SOCIALINIAI MOKSLAI    
 Ekonomika        
Lina Armonaitė, Stanislovas Gurėjevas Savivaldybių obligacijų išleidimo Lietuvoje modelio kūrimas UAB „Busturas" atveju (Santrauka)  5
Diana Cibulskienė, Kristina Padvarietytė,
Sandra Grigaitė
Mokesčių naštos įtakos AB „Gėrimai" pelningumui įvertinti (Santrauka)  10
Jurgita Deksnienė, Diana Šimaitytė,
Mindaugas Butkus
AB „Linas" veiklos ekonominio efektyvumo įvertinimas (Santrauka)  13
Erika Eičaitė, Kęstutis Kriščiūnas,
Auksė Norkuvienė
Galimybės plėtoti Lietuvos žinių ekonomiką panaudojant ES struktūrinius fondus (Santrauka)  18
Roberta Kareivaitė,
Andrius Rakickas
Interaktyvių verslo žaidimų esmė bei modeliavimo principai (Santrauka)  23
Мария Ивановна Некрашевич,
Светлана Емельяновна Витун
Пути решения проблемы приватизации в республике Беларусь (Santrauka)  28
Audronė Streikutė, Rasa Šnapštienė Lietuvos darbo rinkos reguliavimo modelis makroekonomikos teorijų aspektu (Santrauka)  34
Jurga Šarauskaitė, Rasa Balvočiūtė Statistinių duomenų rinkimo ir analizės užuomazgos Vilniaus universiteto filomatų draugijos veikloje (Santrauka)  38
Jekaterina Trifonova, Zita Tamašauskienė Smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimo ir finansavimo poreikis Kauno apskrityje (Santrauka)  43
     
Vadyba ir administravimas    
Eduardas Bivainis, Lina Giedrimienė Strateginis planavimas Šiaulių universitete (Santrauka)  50
Lina Budinienė, Giedrė Svirskienė Organizacinės kultūros formavimas kaip ilgalaikės verslo sėkmėsgarantas (Santrauka)  55
Lina Daugėlaitė, Renata Rumbauskaitė,
Ina Matuzienė
Šiaulių miesto privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų darbinėje veikloje dominuojančių motyvų vertinimas (Santrauka)  60
Edita Galvanauskaitė, Raimondas Ibenskas,
Jolanta Juralevičienė
Savivaldybės ir NVO bendradarbiavimas: Kauno atvejis (Santrauka)  66
Inga Kšanavičiūtė, Edita Reinytė,
Milda Damkuvienė
Šiaulių miesto reklamos agentūrų ir jų klientų komunikacinių aspektų analizė (Santrauka)  71
Marina Marcinkienė, Evandželina Petukienė Paslėptosios reklamos (angl. Product Placement) teoriniai aspektai  (Santrauka)  76
Ina Matuzienė, Rasa Rakickienė,
Audronė Uikienė
UAB „Lintel" motyvacinės sistemos vertinimas: vadovų ir pavaldinių nuomonių tyrimas (Santrauka)  81
Aistė Mažeikaitė, Stasys Stoškus Personalo motyvavimo sistemos gamybinėje įmonėje problemos ir jų sprendimo būdai (Santrauka)  86
Jolanta Norvaišienė, Rigita Tijūnaitienė Prekinių ženklų marketingo veiksmingumas vartotojų lojalumui: teorinis aspektas (Santrauka)  91
Simona Perminaitė, Artūras Blinstrubas Mažeikių kabelinės televizijos „Roventa" paslaugų vertinimas (Santrauka)  96
Alvydora Puronienė, Zofija Valatkienė,
Evandželina Petukienė
Rinkos segmentavimo ypatumai (UAB „Lelija" atvejis) (Santrauka)  101
Asta Sližytė Įmonės veiklos vertinimo metodikos pasirinkimo problemos ir galimybės (Santrauka)  105
Inesa Suvorova, Arnoldina Pabedinskaitė Virtualių paslaugų paklausos analizė (Santrauka)  110
Gintarė Užkurienė, Ineta Beniušienė UAB „Joniškio duona" paskirstymo kanalų pasirinkimą lemiančių veiksnių įvertinimas (Santrauka)  116
Lina Zaleckienė, Gintaras Šaparnis  Mokinio krepšelio įtaka bendrojo lavinimo mokyklų veiklos organizavimui (Santrauka)  121
 Irmida Zikienė, Teodoras Tamošiūnas  Šiaulių universiteto gimnazijos veiklos strategija (Santrauka)  129
     
 Apie autorius    134
     
 Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai"    138

Santraukos