Asmuo laikomas baigusiu Universitetą, kai yra įvykdęs visus pasirinktos studijų programos reikalavimus. Baigusiems studijas Universiteto absolventams išduodamas studijų baigimą patvirtinantis dokumentas.

Asmeniui, surinkusiam pagal atitinkamą studijų programą reikiamą kreditų skaičių, gali būti Vyriausybės nustatyta tvarka pripažįstamas aukštasis išsilavinimas ir suteikiama kvalifikacija.

Asmenims, sėkmingai baigusiems bakalauro, magistrantūros studijas ar doktorantūrą ir įgijusiems kvalifikacinį ar mokslo laipsnį, Universitetas išduoda nustatytos formos diplomą ir diplomo priedėlį (priedą) arba diplomą (doktorantūros atveju). Diplomo priedėlyje (priede) nurodomi visi studijuoti dalykai, jų apimtis kreditais, auditorinių valandų skaičius ir įvertinimas.

Asmenims, baigusiems profesines studijas ir įgijusiems kvalifikaciją, bei asmenims, baigusiems atskirus studijų dalykus ar modulius arba pripažinus asmens profesinę patirtį ir turimas kompetencijas, reikalingas tam tikrai veiklai atlikti, Universitetas išduoda nustatytos formos studijų pažymėjimą.

Bakalauro ir magistrantūros studijų absolventams, studijų programas įvykdžiusiems ypač gerai (visi studijų programos dalykų (modulių) įvertinimai ne žemesni kaip „gerai“ ir visų įvertinimų svertinis vidurkis ne mažesnis kaip 9,5, baigiamasis darbas ir (arba) kvalifikaciniai egzaminai įvertinti „labai gerai“ arba ,,puikiai“), išduodamas diplomas su pagyrimu.

Studijų baigimą patvirtinantis dokumentas išduodamas, kai studentas atsiskaito su Universitetu.

 

Dėmesio!

Studentams, nebaigusiems studijų, ir klausytojams po to, kai jie atsiskaito su Universitetu, išduodamos akademinės pažymos, kuriose nurodomi visi išlaikyti dalykai, jų apimtis ir įvertinimai.