Projektas „TĘSK“


Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-001
Projekto trukmė 2018 m. kovo 12 d. – 2022 m. kovo 12 d. (48 mėnesiai)

Trumpas projekto apibūdinimas

Projektas „Tęsk“ finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus, skatinant veiksmingus pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Prie pokyčių įgyvendinimo bus prisidedama dviem kryptimis: a) diegiant inovacijas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srityje ir b) pasirengimo dirbti pedagogo darbą srityje.

Koordinatorius – Ugdymo plėtotės centras.

Projekto metu bus siekiama kokybinio poveikio šioms tikslinėms grupėms: studijas baigusiems ir pradedantiems dirbti pedagogams; siekiantiems persikvalifikuoti ar įgyti papildomą kvalifikaciją pedagogams; norintiems tapti pedagogais asmenims iš kitų sektorių, kurie jau turi aukštąjį išsilavinimą.

Veiklos:

1. Pedagoginė stažuotė – vienerių metų trukmės pradedančiojo pedagogo profesinės veiklos švietimo įstaigoje laikotarpis, skirtas plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas darbo vietoje, sklandžiai integruotis į švietimo įstaigos bendruomenę gaunant tikslingą pagalbą. Pedagoginė stažuotė pirmaisiais pedagogo profesinės veiklos metais yra profesinio augimo etapas, kuri privalomas visiems, pradėjusiems dirbti švietimo įstaigoje.

  • Pedagogų rengimo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-501 „Dėl pedagogų reglamento patvirtinimo“ įteisinta pedagoginė stažuotė pirmaisiais darbo metais švietimo įstaigoje.
  • Ugdymo plėtotės centras vykdomu projektu „Tęsk“ nuo šių mokslo metų pradžios organizuoja pedagoginės stažuotės (toliau – stažuotės) išbandymą, kurio rezultate bus sukurtas veiksmingai veikiantis stažuotės modelis ir jo įgyvendinimui reikalingi instrumentai.
  • Projekto partneriai – aukštosios mokyklos, vykdančios pedagogų rengimo programas bendradarbiaudamos su švietimo įstaigomis ir Ugdymo plėtotės centru koordinuoja pedagoginės stažuotės įgyvendinimą.

2. Studijų, leidžiančių įgyti papildomą profesinę kvalifikaciją, vykdymas.

  • Organizuojamos studijos, leidžiančios praktikuojantiems pedagogams įgyti papildomą / kitą profesinį / dalykinį pasirengimą.
  • Siekiant sudaryti sąlygas asmenims iš kitų sektorių ateiti į švietimo sistemą (dirbti mokykloje), projekte bus sudarytos galimybės neturintiems pedagogo kvalifikacijos asmenims ją įgyti.

Koordinatorius – Ugdymo plėtotės centras.

Partneriai: Šiaulių universitetas, Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus kolegija, Mykolo Romerio universitetas.

Projekto vadovė Šiaulių universitete doc. dr. Rima Bakutytė tel. 8 41 595851

Stažuočių klausimais konsultuoja doc. dr. Edita Musneckienė tel. 8 41 393016, Edita Verygienė tel. 8 41 595 853

TESK APRASYMAS NAUJAS 1

TESK APRASYMAS NAUJAS 1
 TESK APRASYMAS NAUJAS 2
TESK APRASYMAS NAUJAS 2

 

 

 

   

Projektinė veikla (2009-2016 m.)

2016 m. ŠU TSI kartu su Vilniaus universitetu, Klaipėdos universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto bei Vytauto Didžiojo universitetu rengia paraišką Struktūrinių fondų finansuojamam projektui "Universitetų bendradarbiavimas gerinant pedagogų rengimą pagal laipsnio nesuteikiančių studijų programas". Projekto teikėjas - Lietuvos universitetų tęstinių studijų institucijų asociacija (LUTSIA). 

2016 m. kovo 1 dieną pateikta Nordplus projekto "Creative teacher for creative students: promoting creativity in teachers' life-long education" paraiška. Projekto koordinatorius - Rygos mokytojų rengimo ir švietimo vadybos akdemija. Partneriai - Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas, Estijos bei Danijos aukštosios mokyklos.

Projekto pavadinimas TSI dalyvavimo pozicija Veiklos sritis
Nustatyti, įvertinti ir įteisinti: neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įteisinimo metodologijos perkėlimas (IDEAL) (Socrates/GRUNDTWIG)

Partneris Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas, Nr.VPI-2.1-ŠMM-04-K-03-004, 2011-11-14

Partneris
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra VP1-2.3-ŠMM-03-V

Partneris Pedagogų perkvalifikavimo studijos
Latvijos – Lietuvos pasienio regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimo sistemos kūrimas (Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007 –2013 m. programa)

Partneris
Užsienio kalba – langas į pasaulį, Nr.VPI-2.2-ŠMM-05-K-02-008, 2011-08-08

Koordinatorius
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra, Nr. VPI-2.2-ŠMM-02-V-01-006, 2010-10-05

Partneris
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas), Nr. VPI-2.2-ŠMM-02-V-01-009, 2012-06-08

Partneris
Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų ugdymas ir ugdytinių elgesio korekcija (SOCPEDKOM), Nr. VPI-2.2-ŠMM-03-V-01-001, 2011-11-21

Koordinatorius Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų kvalifikacijos tobulinimas
Šiaulių regiono specialistų perkvalifikavimo programų (modulių) rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas, Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-06-008, 2012-12-28

Koordinatorius Aukštos kvalifikacijos specialistų (viešasis ir verslo sektorius) kvalifikacijos tobulinimas
Šiaurės Europos mokytojų švietimo tinklas (Nordic European Teacher education network (NordETEN)

Partneris Švietimo lyderių kvalifikacijos tobulinimas
Lyderių laikas (projekto veiklų ekspertavimas)

Partneris
Palankios šeimai darbovietės kūrimas ir kokybiško užimtumo skatinimas šalyje per socialinę partnerystę

Partneris Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis