alt
alt
AUKŠTASIS MOKSLAS IR STUDENTAI, TURINTYS NEGALĘ
Būklės ir galimybių tyrimas
Jonas Ruškus, Marius Daugėla, Saulius Žukauskas, Artūras Blinstrubas, Gintaras Šaparnis
Mokslo studija
https://aleph.library.lt
https://sub03.secure.su.lt/public/000049434.pdf

Knygoje analizuojama negalę turinčių asmenų studijų Lietuvos aukštosiose mokyklose būklė ir plėtotės galimybės socialinio dalyvavimo aspektu. Buvo kelti tokie tyrimo klausimai: kiek neįgalių asmenų studijuoja aukštosiose mokyklose (pagal mokyklas, pagal studijų programas, pagal sutrikimus)? Kokie aukštosios mokyklos ir studijų programos pasirinkimo motyvai? Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje? Kokios tų asmenų įsidarbinimo perspektyvos? Knygoje pateikiama užsienio šalių patirtis plėtojant neįgaliųjų socialinį dalyvavimą aukštosiose mokyklose, išsamiai pristatoma atlikto tyrimo metodologija ir tyrimo rezultatai.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 194
Išleidimo metai: 2007
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9789986387220
ŠU bibliotekoje 26 egz.
   
alt
alt
 
Mokslo studijoje jos autorių 2007-2010 metais atliktų mokslinių tyrimų pagrindu pristatoma plati ir visapusiška vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) tenkinimo panorama Lietuvoje ir užsienio šalyse. Nagrinėjami įvairūs švietimo pagalbos vaikams, turintiems SUP, aspektai: ugdymosi formų įvairovė ir plėtros galimybės, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo bendrojo lavinimo mokyklose lygis ir poreikis, ugdymosi proceso dalyvių į(si)traukimas į pagalbos teikimą ir jų pasitenkinimas psichologine, specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba. Analizuojami sisteminiai pokyčiai Lietuvos švietime, tenkinant mokinių SUP, užtikrinant visiems mokiniams lygias ugdymosi galimybes. Studijoje apibendrinama ir lyginama Lietuvoje ir užsienio šalyse sukaupta vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo patirtis ir ugdymo plėtros kryptys. Pateikiamos rekomendacijos dėl vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo tobulinimo. Studijoje derinami kiekybinių ir kokybinių tyrimų duomenys leidžia patikimai atskleisti SUP tenkinimo situaciją ir raidos tendencijas, jas iliustruojant gyvais edukacinės praktikos pavyzdžiais. Mokslo studija parengta panaudojant „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų įvairovės tyrimo", kuris atliktas Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame projekte „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra" (VP 1-2.3-ŠMM-04-V-01-004), medžiagą.
alt
alt
VAIKŲ IR PAAUGLIŲ ORGANIZMO SISTEMOGENEZĖ
Elvyra Grinienė, Jūra Vladas Vaitkevičius
 Studijų knyga
https://aleph.library.lt

Studijų knygoje, remiantis šiuolaikinėmis metodologinėmis nuostatomis, pasitelkiant naujausias mokslo žinias, konceptualiai sprendžiama vaikų ir paauglių sistemogenezės problema. Leidinys skiriamas sveikatos edukologijos, judesio korekcijos, taikomosios kūno kultūros, sporto, specialiosios pedagogikos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos specialistams. Naudingos informacijos ras tėvai, bendrosios praktikos gydytojai ir kiti specialistai, kurie kasdieniame darbe susiduria su įvairaus amžiaus vaikais, paaugliais ir jaunuoliais.