Ekonomikos katedros dėstytojų apgintos disertacijos

Cibulskienė, Diana (2005). Įmonių kapitalo struktūros modeliavimas finansų rinkos globalizacijos sąlygomis. Disertacinio darbo mokslinis vadovasprof. habil. dr. A. V. Rutkauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Rudytė Dalia (2006 ). Finansų specialistų kompetencijos pokyčių valdymas žinių ekonomikos kontekste. Disertacinio darbo mokslinis vadovas- prof. habl. dr. J. Čepinskis (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, Vadyba, 03S).

Balvočiūtė, Rasa (2007). Holistic Organization Learning Model for Development of Core Competencies. Disertacinio darbo mokslinis vadovas – prof. habil.dr. Irena Bakanauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas, 03S).

Karalevičienė, Jurgita (2008). Organizacijos intelektinio kapitalo vertinimo modelis. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - doc. dr. V. Pukelienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, 04S).

Skunčikienė, Solveiga (2008). Imitacinių verslo žaidimų taikymo vertinimas besimokančioje organizacijoje. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. habil. dr. R. Čiegis (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas, 03S).

Butkus Mindaugas (2012). Regionų konvergencijos vertinimas ES šalyse nacionalinės ekonomikos išsivystymo lygio ir ekonominių pokyčių kontekste. Disertacinio darbo mokslinis vadovas – prof. dr. Violeta Pukelienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Matuzevičiūtė Kristina (2012). Emigrantų kvalifikacinės struktūros poveikio šalies ekonomikos augimui vertinimo modelis. Disertacinio darbo mokslinis vadovas – doc. dr. Mindaugas Dapkus (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Garšvienė Lina (2013). Augančio einamosios sąskaitos deficito rizikingumą šaliai lemiančių veiksnių vertinimas ekonomikos augimo kontekste. Disertacinio darbo mokslinis vadovas – doc. dr. M. Dapkus (Vytauto didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Ruplienė Dovilė (2013). Darbo rinkos veiksnių poveikio šalių pritraukiamoms tiesioginėms užsienio investicijoms vertinimas. Disertacinio darbo  mokslinis vadovas – prof. dr. V. Darškuvienė (Vytauto didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Marcišauskienė Jūratė (2017). Investicinio portfelio sudarymas taikant kompleksinį vertinimą akcijų atrankai skirtingo efektyvumo rinkose. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. D. Cibulskienė (Šiaulių universitetas, (Jungtinė doktorantūra ) socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Reizgevičienė Rasa (2017). Darbo paklausos veiksnių poveikio užimtų gyventojų gebėjimų asimetrijai vertinimas. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - doc. dr. D. Beržinskienė - Juozainienė. (Šiaulių universitetas, (Jungtinė doktorantūra) socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Bužinskienė Rita (2017). Įmonės nematerialiojo turto poveikio jos rinkos vertei vertinimas. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - doc. dr. D. Rudytė. (Šiaulių universitetas, (Jungtinė doktorantūra) socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Dilius Aidas (2018). Pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui vertinimas Europos Sąjungos šalių grupėse. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. Z. Tamašauskienė. (Šiaulių universitetas, (Jungtinė doktorantūra) socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Potelienė Simona (2018). Investicijų į žmogiškąjį kaptialą privačios grąžos ir jų lemenčių veiksnių poveikio vertinimas. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. Z. Tamašauskienė. (Šiaulių universitetas, (Jungtinė doktorantūra) socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

Brazauskas Martynas (2018). Investicinio portfelio formavimo sprendimų pagrindimas taikant turto alokacijos strategijas skirtingose finansų rinkose. Disertacinio darbo mokslinis vadovas - prof. dr. D. Cibulskienė. (Šiaulių universitetas, (Jungtinė doktorantūra) socialiniai mokslai, Ekonomika, 04S).

 

Ekonomikos katedroje rengiamos  disertacijos


Vardas ir pavardė Doktorantūros pradžia Patvirtinta (numatoma) tema Darbo vadovas, institucija
Laura Diliuvienė 2013 m. Gyvenimo lygio ir asmeninio vartojimo sąryšio tyrimas Prof. dr. (HP) Z. Tamašauskienė, ŠU
Kristina Puleikienė 2014 m. Optimalios kapitalo struktūros formavimas Lietuvos jūrinio sektoriaus verslo įmonėse Doc. dr. D. Rudytė, ŠU
Roberta Dubosaitė-Lepeškevičė 2015 m. Gamtinės ekosistemos poveikio miestų vystymuisi ekonominis ir socialinis vertinimas Doc. dr. R. Balvočiūtė, ŠU
Mantas Tamašauskas 2016 m. Kompleksinių prekybos strategijų valiutų rinkoje formavimas Prof. dr. D. Cibulskienė, ŠU
Agnė Morkienė 2017 m. Finansializacija ir jos sąsajos su ekonomikos sistemos tvarumu Doc. dr. M. Butkus, ŠU
Justinas Statkus
2018 m.
Funkcinio pajamų pasiskirstymo kitimo poveikio bendrąjai paklausai vertinimas.
prof. dr. (HP) Z. Tamašauskienė, ŠU