Prioritetinė mokslo tyrimų kryptis:

Besimokančios, kūrybingos visuomenės ugdymas ir pedagogų rengimas

Vykdomi tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai, kuriais siekiama prisidėti prie žiniomis ir įrodymais grįstos švietimo kaitos, kuriant inovatyvią, moksliniais tyrimais grįstą, švietimo ir ugdymo(si) praktiką, įgalinančią perėjimą prie naujosios mokymosi paradigmos ir inovatyvių, kūrybingų, nuolat besimokančių asmenybių ugdymo(si).

Mokslo tyrimų tematika Mokslininkai/tyrėjai1 , dirbantys šioje tematikoje
Pedagogų rengimo ir pedagoginės kultūros ugdymo tyrimai

Vadovė – doc. dr. E. Masiliauskienė

Nariai: prof. habil. dr. A. Juodaitytė, prof. dr. V. Lamanauskas, prof. dr. D. Malinauskienė, dokt. J. Smilgienė, lekt. V. Lukavičienė, doc. dr. L. Ušeckienė, doc. dr. R. Bakutytė, doc. dr. D. Augienė, dr. B. Šilėnienė

Švietimo kaitos, politikos, vadybos ir kokybės tyrimai

Vadovė – prof. dr. A. Gumuliauskienė

Nariai: prof. dr. V. Lamanauskas, prof. dr. A. Kazlauskienė, prof. habil. dr. A. Juodaitytė, prof. dr. D. Malinauskienė, doc. dr. E. Masiliauskienė, dr. J. Lenkauskaitė, dokt. J. Smilgienė.

Vaikų kultūros fenomenų edukaciniai tyrimai

Vadovė – prof. habil. dr. A. Juodaitytė

Nariai: prof. dr. D. Malinauskienė, doc. dr. E. Masiliauskienė, dr. R. Šiaučiulienė, dr. R. Ponelienė, dokt. J. Smilgienė, lekt. A. Plaušinaitienė.

Gamtamokslinio ugdymo tyrimai

Vadovas – prof. dr. V. Lamanauskas

Nariai: dr. L. Railienė, dr. R. Bilbokaitė, dr. V. Šlekienė, dr. L. Ragulienė, lekt. V. Lukavičienė.

Fizinio ugdymo(si) ir sportinio rengimo tyrimai

Vadovas – doc. dr. L. Grajauskas

Nariai: lekt. R. Alūzas, doc. dr. L. Bobrova, lekt. A. Grabauskas, doc. dr. S. Norkus , lekt. dr. A. Norkus, lekt. dr. D. Masiliauskas, lekt. D. Razmaitė.

Ugdymo(si) inovacijų kūrimo ir taikymo tyrimai

Vadovas – doc. dr. R. Vilkonis

Nariai: lekt. dr. T. Bakanovienė, doc. dr. N. Bražienė, asist. dr. R. Burškaitienė, lekt. dr. R. Bilbokaitė, doc. dr. R. Gaučaitė, prof. A. Klimienė, prof. R. Klimas, doc. dr. E. Musneckienė, doc. dr. A. Širiakovienė, asist. M. Vilkonienė