Vaikų socializacijos centrų veiklos optimizavimas

Vykdant projektą bei konsultacinę veiklą tiriama vaikų adaptacija, resocializacija, ugdymo(si) bei vadybinių procesų vyksmas socializacijos centruose. Remiantis sukaupta empirine medžiaga parengtas vaikų socializacijos centrų veiklos optimizavimo modelis, teiktos rekomendacijos Švietimo ir mokslo ministerijai bei centrams.

Mokslininkai

Grupės vadovas – prof. dr. Adolfas Juodraštis
doc. dr. Rima Bakutytė, doc. dr. Renata Geležinienė, prof. dr. Aušrinė Gumuliauskienė, dr. Margarita Jurevičienė, Odeta Šapelytė,

Publikacijos/projektai

Pagrindinės publikacijos

Bakutytė, Rima, Geležinienė, Renata, Gumuliauskienė, Aušrinė, Juodraitis, Adolfas, Jurevičienė, Margarita, Šapelytė, Odeta. Socializacijos centro veiklos modeliavimas: ugdytinių resocializacijos procesų valdymas ir metodika. Mokslo studija. / Vilnius: BMK Leidykla, 2013. 322 p.

Juodraitis, Adolfas, Šapelytė, Odeta. Paradoxicality of the activity of institutional education institutions: principles and opportunities / Social welfare: interdisciplinary approach. Vilnius: BMK Leidykla 2014, Vol. 4(1) p. 31-44.

Gumuliauskienė, Aušrinė. Vaikų socializacijos centrų paskirtis ir jos įgyvendinimo problemiškumas vadybiniu aspektu / Socialinis ugdymas : postmodernios visuomenės iššūkiai vaikų ir jaunimo socializacijai : recenzuojamas tęstinis mokslo straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius, CD-ROM]. Vilnius : BMK L p. 19-32.

Gumuliauskienė, Aušrinė. Vaikų socializacijos centrų paskirties įgyvendinimo valdymas / Švietimas: politika, vadyba, kokybė = Education policy, management and quality = Образование: политика, менеджмент, качество. Šiauliai : Scientia Educologic p. 8-27.

Projektas

Struktūrinių fondų remiamas projektas „Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų ugdymas ir ugdytinių elgesio korekcija“ (SOCPEDKOM). VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-001. 2011-2013.

Grįžti