Šiaulių universiteto teikiamų mokslo tyrimų paslaugų sąrašas

 2017 m.

Eil. Nr. Paslaugų teikėjas (mokslo ir studijų institucija) Paslaugų sąrašas
Taikomieji moksliniai tyrimai Eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra Techninės galimybių studijos
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
 1.   Bendros vertės su klientu sistemų kūrimas ir modeliavimas Bendros vertės su klientu sistemų kūrimas ir modeliavimas  
 2.   Darbo efektyvumo didinimo, diegiant technologines inovacijas, modeliavimas Darbo efektyvumo didinimo, diegiant technologines inovacijas, modeliavimas  
 3.   Eksporto plėtros procesų vertinimas Eksporto plėtros procesų vertinimas  
 4.   Investicinių (inovacinių, technologinių) projektų diegimo ir efektyvumo vertinimas Investicinių (inovacinių, technologinių) projektų diegimo ir efektyvumo vertinimas  
 5.   Organizacijos absorbcinio gebėjimo vertinimas ir vystymo galimybės Organizacijos absorbcinio gebėjimo vertinimas ir vystymo galimybės  
6.   Organizacijos etikos klimato vertinimas Organizacijos etikos klimato vertinimas  
 7.  

Organizacijos finansų valdymo sprendimų optimizavimas

Organizacijos finansų valdymo sprendimų optimizavimas  
 8.   Organizacijos veiklos kaštų racionalaus valdymo galimybių tyrimas Organizacijos veiklos kaštų racionalaus valdymo galimybių tyrimas  
 9.   Socialinės atsakomybės principų diegimo verslo procesuose galimybių vertinimas Socialinės atsakomybės principų diegimo verslo procesuose galimybių vertinimas  
 10.   Verslo procesų tyrimas, nustatant veiklos problemas bei pateikiant tobulinimo pasiūlymus Verslo procesų tyrimas, nustatant veiklos problemas bei pateikiant tobulinimo pasiūlymus  
 11   Žmogiškųjų išteklių valdymo galimybių tyrimas, taikant imitacinį verslo modelį Žmogiškųjų išteklių valdymo galimybių tyrimas, taikant imitacinį verslo modelį  
 12.   Darbuotojų sukuriamos pridėtinės vertės nustatymas Darbuotojų sukuriamos pridėtinės vertės nustatymas  
 13.   Finansinių kompetencijų ugdymo, taikant imitacinį verslo modelį, galimybių tyrimas Finansinių kompetencijų ugdymo, taikant imitacinį verslo modelį, galimybių tyrimas  
 14.   Tarpsektorinio/tarpinstitucinio bendradarbiavimo, teikiant socialines paslaugas, vertinimas Tarpsektorinio/tarpinstitucinio bendradarbiavimo, teikiant socialines paslaugas, vertinimas  
 15.   Įstaigų viešosios komunikacijos efektyvumo tyrimas: verbalumas ir vizualizacija Įstaigų viešosios komunikacijos efektyvumo tyrimas: verbalumas ir vizualizacija  
 16.  

Literatūros procesų ir literatūrinės bei kultūrinės  komunikacijos tyrimai

Literatūros procesų ir literatūrinės bei kultūrinės komunikacijos tyrimai  
 17.   Produkto pakuotės apipavidalinimo projektas

Produkto pakuotės apipavidalinimo projektas.

 
 18.   Prekės ženklo projektas Prekės ženklo projektas  
 19.   Organizacijos logotipo projektas Organizacijos logotipo projektas  
 20.   Vizualinės reklamos (didelio formato reklaminiai plakatai, poligrafiniai plakatai) projektai Vizualinės reklamos (didelio formato reklaminiai plakatai, poligrafiniai plakatai) projektai  
 21.   Visuomeninių / individualių interjerų dizaino projektai Visuomeninių / individualių interjerų dizaino projektai  
Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakultetas
 22. Aplinkotyros ir fizikos katedra   Deguoninio vandenilio dujų generatoriaus projektavimas ir taikymas  
 23. Aplinkotyros ir fizikos katedra   Regos terapijos metodų, susijusių regėjimo funkcijų pagerinimu, kūrimas ir modeliavimas  
 24. Aplinkotyros ir fizikos katedra
 • Žiedadulkių ir pelėsinių grybų sporų tyrimai lauke ir patalpose
 • Genetinio imlumo alerginiam rinitui tyrimai
 • Žydėjimo kalendoriaus sudarymas
 • Žiedadulkių ir grybų sporų kiekio ore prognozės
Žiedadulkių poveikio žmogaus / visuomenės sveikatai studija
 25. Aplinkotyros ir fizikos katedra

Biologinės įvairovės tyrimai

Gamtotvarkos planų rengimas ir įgyvendinimas  
 26. Aplinkotyros ir fizikos katedra
 • Stambiųjų žinduolių priimtinumo visuomenei tyrimai
 • Invazinių augalų lauko tyrimai, kartografavimas ir poveikio vietinei augalijai vertinimas
 
 • Holoceno sedimentų palinologiniai tyrimai
 • Invazinių augalų prevencijos ir naikinimo priemonių taikymas
 
 27. Aplinkotyros ir fizikos katedra
 • Agrocheminiai dirvožemio tyrimai
 • Dekoratyviųjų introdukuojamų augalų auginimo sąlygų bei fitopatologiniai tyrimai
   
 28. Aplinkotyros ir fizikos katedra
 • Rekreacinių paslaugų gamtoje diversifikavimas ir ekologizavimas
 • Ore sklandančių dalelių judėjimo modeliavimas.
 • Klimato kaitos tyrimai
 
 • Gamtinės teritorijos pritaikomo rekreacinėms veikloms studijos
 • Rekreacinės talpos įvertinimas
 29. Aplinkotyros ir fizikos katedra Želdinimo projektų kūrimas ir įgyvendinimas. Konsultacijos želdinimo, augalų priežiūros klausimais.    
 30. Aplinkotyros ir fizikos katedra Šilumokaičių parametrų ir darbo režimų skaičiavimai    
 31. Inžinerijos katedra
 • Kompiuterio vartotojo įvesties, naudojant aktyvius ir / ar pasyvius modalumus, tyrimas
 • Vaizdų apdorojimas mikrovaldikliais ir lauku programuojamomis loginėmis matricomis
 
 • Informacijos įvesties į kompiuterį sąsajų projektavimas
 • Vaizdų apdorojimo ir atpažinimo taikymai
 • Žmogaus ir kompiuterio sąsajos
 • Sistemos, panaudojančios kompiuterinę regą
 32. Inžinerijos katedra   Jutiklių tinklų projektavimas užsakovo uždaviniams spręsti Jutiklių tinklai
 33. Inžinerijos katedra   Valdymo sistemų su mikrovaldikliais projektavimas  
 34. Inžinerijos katedra
 • Energijos vartojimo efektyvumo tyrimai
 • Fotoelektrinių sistemų elektrinės dalies energetinio efektyvumo tyrimai
 • Šildymo-vėdinimo sistemos energetinio efektyvumo tyrimai
 • Elektros energijos kokybės tyrimai
 • Žemos įtampos elektros įrenginių, laidų ir kabelių elektrinių charakteristikų tyrimai
 • Ypatingų statinių ir jų techninių projektų elektrotechninės dalies ekspertizės
 
 • Elektros inžinerijos sistemos ir technologijos įmonių personalui mokyti (eksperimentinė mokymo įranga ir metodika)
 • Energetiškai efektyvių elektros ir automatikos sistemų projektavimas ir diegimas

Energetikos sistemų efektyvumo didinimo galimybių studijos

 35. Inžinerijos katedra
 • Kokybiško gaminio gamybos technologijos modelio kūrimas ir tyrimas
 • Darbo vietų, įrangos ergonominių bei žmonių saugos reikalavimų atitikimo tyrimas bei vertinimas
   
 36. Inžinerijos katedra
 • Statybinių konstrukcijų įtempimų ir deformacijų būvio tyrimas
 • Šiluminės energijos taupymo galimybių tyrimas
 • Paviršinių vandens telkinių eutrofikavimas ir jo mažinimo galimybių tyrimas
   
 37. Inžinerijos katedra
 • Statinių architektūra ir konstrukcijos, kompiuterinė ir statybinė braižyba, projektavimas, inovacijos statyboje, 4D ir 5D projektavimas
   
 38. Inžinerijos katedra Mechaninių konstrukcijų ir elementų mažaciklis nuovargis; dviračių sauga ir patikimumas    
 39. Inžinerijos katedra
 • Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (aplinkos kokybė)
 • Medžiagų inžinerija (aprangos medžiagų savybės)
   
 40. Inžinerijos katedra Konstrukcijų deformacijų įtempių būvio tyrimas, atsižvelgiant į tikrąsias medžiagų savybes.    
 41. Inžinerijos katedra
 • Dviračių saugos bandymai pagal standartų LST EN 14764, LST EN 14765, LST EN 14766 reikalavimus
 • Pavojingų objektų rizikos analizė
   
 42. Informatikos ir matematikos katedra
 • Gaminių kokybės kontrolės tyrimai patikimumo teorijos matematiniais metodais
 • Archeologinių, istorinių, ekologinių, socialinių bei ekonominių duomenų matematinis įvertinimas ir statistiškai patikimų išvadų pateikimas

Išlikimo teorijos matematinių metodų realizavimas medicinos įstaigose

 
 43. Informatikos ir matematikos katedra Edukacinės programinės įrangos vertinimas technologiniu, metodiniu, tinkamumo naudoti aspektais Edukacinės programinės įrangos projektavimas ir kūrimas  
 44. Informatikos ir matematikos katedra
 • Kompiuterių tinklų projektų ekspertizė. Tinklo kokybinių parametrų vertinimas, srauto tyrimai.
 • E. mokymo(si) paslaugų kokybės tyrimas, vertinimas
   
 45. E. studijų centras
 • Virtualių mokymosi aplinkų mokymosi elgsenos ir technologijų taikymo tyrimai
   
Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas
 46. Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas Ugdymo institucijų veiklos tyrimai „Geros mokyklos link“ Moksliniais tyrimais grįsti mokyklų veiklos tobulinimą  
 47. Edukologijos ir psichologijos katedra

-   Ugdymo įstaigų kokybės sistemos kūrimas‘

-   Ugdymo įstaigų kokybės vertinimas;

-   Savivaldaus mokymosi sistemos kūrimas ugdymo įstaigoje ar kitose organizacijose;

-   Ugdymo/si inovacijų integravimas.

-Ugdymo įstaigų kokybės sistemos kūrimas ir vertinimas;

-Savivaldaus mokymosi sistemos kūrimas ugdymo įstaigoje ar kitose organizacijose;

 
 48. Edukologijos ir psichologijos katedra Vaikų (ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių) metaforinio mąstymo diagnostika ir lavinimas Mataforinio mąstymo diagnostinių instrumentų ir mąstymo lavinimo programos kūrimas  
 49. Edukologijos ir psichologijos katedra Gamtos dalykų ir matematikos mokytojų bendradarbiavimo tyrimai Integruotos didaktinės mokymo medžiagos rengimas  
 50. Edukologijos ir psichologijos katedra Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų strateginio valdymo efektyvumo tyrimai Ugdymo institucijų strateginio valdymo tobulinimo rekomendacijų rengimas  
 51. Edukologijos ir psichologijos katedra Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų organizacinės kultūros tyrimai Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų organizacinės kultūros vystymo rekomendacijų rengimas  
 52. Specialiosios pedagogikos katedra

Specialiojo ir inkliuzinio ugdymo tyrimai

   
 53. Specialiosios pedagogikos katedra Logopedinės pagalbos veiksmingumas, įveikiant vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus Įvairių strategijų taikymas įveikiant vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus  
 54. Sveikatos ir socialinės gerovės studijų katedra Kompleksiškai teikiamos socialinės paslaugos Socialinių ugdymosi inovacijų modeliavimas ir įgalinanti pagalba  
 55. Sveikatos ir socialinės gerovės studijų katedra Streso įveikos tyrimai Pozityvių socialinio darbo / ugdymo technologijų kūrimas  
 56. Sveikatos ir socialinės gerovės studijų katedra Naujos IKT vartotojo ir kompiuterio sąsajos testavimas Naujos IKT vartotojo ir kompiuterio sąsajos taikymas kalbos mokymosi procese Naujų IKT specialiųjų poreikių vaikams scenarijų projektavimas; naujų IKT poreikio vertinimas
 57. Sveikatos ir socialinės gerovės studijų katedra Organizacijų ir grupių mikroklimato tyrimas Streso valdymas darbe ir namuose, pagalbos teikimo metodai patyrusiems stiprų stresą ir traumas  
 58. Sveikatos ir socialinės gerovės studijų katedra Konfliktų valdymas ir derybų psichologija Konfliktų sprendimo strategijos, tarpininkavimas (mediacija) ir derybų metodų taikymas profesinėje veikloje  
 59. Sveikatos ir socialinės gerovės studijų katedra Personalo atranka Asmens gebėjimų ir asmenybės savybių tinkamumo profesinėje veikloje įvertinimas  
Botanikos sodas
 60.   Substratų ir trąšų poveikio augalų augimo parametrams tyrimai    
 61.   Sėklų daigumo tyrimai    
 62.   Augalų introdukcijos Lietuvoje įvairiomis edafinėmis sąlygomis tyrimai    
 63.     Želdynų, želdinių vertės ir būklės įvertinimas  
 64.     Visuomenės suvokimo apie invazinių augalų poveikį gamtai tyrimai ir švietimo programos dėl invazinių augalų pažinimo ir populiacijų kontrolės parengimas  
Mokslo institutas
65. Socialinių inovacijų tyrimų centras Organizacijos absorbcinio gebėjimo vystymas    
66. Socialinių inovacijų tyrimų centras
 • Struktūrinės paramos projektų veiklos kokybės stebėjimas ir vertinimas
 • Lyčių lygybės ir nediskriminavimo įgyvendinimo stebėsena struktūrinės paramos projektuose
 • Organizacijos darbo aplinkos etnografinis tyrimas
   
67. Socialinių inovacijų tyrimų centras Interneto ir socialinių tinklų įtakos socialinių grupių (mokinių, studentų, darbuotojų ir kt.) vystymuisi ir kasdieniam gyvenimui (mokymuisi, profesinei veiklai ir pan.) tyrimas    
68.  Socialinių inovacijų tyrimų centras
 • Mokytojų įvaizdžio, reputacijos tyrimai
 • Mokinių tarpkultūrinio ugdymo tyrimai
 • Ugdymo įstaigų kokybės vertinimas
 • Strateginių planų rengimas
 • Vidinės kokybės vadybos sistemos kūrimas
   
69. Humanitarikos tyrimų centras Lietuvių ir latvių kalbų ir kultūrų kontaktai    
70.

Humanitarikos tyrimų centras

 • Lokalinės istorijos ir kultūros tyrimai
 • Organizacijų rašytinės istorijos
   
71. Fizinių ir technologijos mokslų centras Medžiagų ir dalelių sklaida aplinkoje ir fiziniuose kūnuose SiC-Si diodų generavimas rentgeno spinduliais  
72. Fizinių ir technologijos mokslų centras Fotovoltinės energijos keitiklio su elektros tinklo harmonikų kompensavimu prototipo sukūrimas    
73. Fizinių ir technologijos mokslų centras Optimizavimo uždavinių sprendimai    
74. Fizinių ir technologijos mokslų centras Medžiagų išsisluoksniavimo ir deformacijų tyrimai    
75.  Fizinių ir technologijos mokslų centras

Vėdinimo įrenginių energijos sąnaudų apskaičiavimo programa

Intelektinės, save apsimokančios gamybos procesų planavimo sistemos, skirtos lanksčiai ir kompleksiškai valdyti gamybos procesus  
76. Fizinių ir technologijos mokslų centras Papildytosios realybės sistemos ir jų taikymai    
77.  Fizinių ir technologijos mokslų centras Daiktų interneto technologijų taikymas pramonėje ir miestuose    
78. Fizinių ir technologijos mokslų centras Energetiškai efektyvių infraraudonųjų spindulių šildytuvo prototipo sukūrimas    
79. Fizinių ir technologijos mokslų centras Dviratės elektrinės transporto priemonės prototipo sukūrimas    
 80. Fizinių ir technologijos mokslų centras Pagrindinio ir vidurinio ugdymo įstaigų vidaus patalpų oro kokybės stebėsenos, analizės ir valdymo sistemos prototipo sukūrimas    
81.  Žmogaus gerovės tyrimų centras
 • Įrankių autoklavavimo ir sterilinimo paslaugos
 • Oro alergenų nustatymas patalpose ir lauke
 • Augalų išauginimas in vitro
 • Patogenų atskyrimo terpių paruošimas
   
82. Žmogaus gerovės tyrimų centras
 • Paviršių tyrimai fluorescensiniu stereomikroskopu
 • Įvairios mikroskopavimo paslaugos
 • Kietųjų dalelių kiekio ore nustatymas patalpose ir lauke