Šiaulių universiteto E. studijų centras (ŠU ESC) - Universiteto struktūrinis padalinys, organizuojantis nuotolines studijas ir plėtojantis e. mokymo(si) technologijas, atsižvelgdamas į Lietuvos švietimo strategiją ir nuotolinio bei e. mokymo(si) tinklo plėtrą.

Veiklos

 • Nuotoliniu ir mišriuoju būdais teikiami studijų moduliai Universiteto studentams ir plačiajai visuomenei;
 • Koordinuojamas nuotolinio mokymo(si) specialistų rengimas;
 • Tyrinėjama e. studijų tinklo plėtra;
 • Sisteminami duomenys apie informacinių ir komunikacinių technologijų diegimą studijų procese;
 • Plėtojama virtualiųjų studijų erdvė;
 • Transliuojamos vaizdo konferencijos ir paskaitos;
 • Plėtojama kokybiškų nuotolinių studijų sistema;
 • Teikiamos konsultacijos dėstytojams ir studentams nuotolinių studijų klausimais;
 • Informuojama Universiteto bendruomenė ir visuomenė apie nuotolinių studijų bei e. mokymo(si) technologijų kaitą ir plėtrą;
 • Dalyvaujama rengiant ir realizuojant projektus;
 • Bendradarbiaujama su socialiniais partneriais.

E. studijų centras 

http://distance.su.lt/

 

Šiaulių universiteto Informacinių sistemų centras (ŠU ISC)  - Universiteto padalinys užtikrinantis informacinių sistemų kokybę Universitete, organizuojantis informacinių sistemų plėtrą Universitete ir reikalingą paramą joms stabiliai funkcionuoti.

Veiklos

 • reglamentuoti informacinių sistemų priežiūros, plėtros organizavimą Universitete;
 • organizuoti informacinių sistemų veikimo priežiūrą ir plėtrą Universitete;
 • diegti ir prižiūrėti Universiteto kompiuterių tinklų bei interneto įrangą;
 • užtikrinti Universitete naudojamų serverių saugumą;
 • užtikrinti duomenų saugomų serveriuose ir perduodamų tinklais apsaugą;
 • valdyti Universiteto el. pašto paslaugas;
 • derinti Universiteto kompiuterinės įrangos specifikacijas;
 • užtikrinti kokybišką telefono ryšį Universitete;
 • administruoti Universiteto informacinių sistemų veikimui būtinas duomenų bazes;
 • organizuoti atsarginių kopijų darymą ir saugojimą;
 • organizuoti kompiuterinės ir programinės bei kitos informacinių sistemų veikimui būtinos įrangos ir jos atnaujinimų pirkimą, remontą, profilaktinį aptarnavimą;
 • teikti paramą už informacinių sistemų veikimą atsakingiems kitų Universiteto padalinių specialistams;
 • rengti informacinę medžiagą Universitete eksploatuojamų informacinių sistemų taikymui įsisavinti;
 • prižiūrėti Universiteto svetainių turinio administravimą;
 • užtikrinti LITNET mazgo funkcionavimą;
 • rengti ir dalyvauti kitų Universiteto padalinių, informacinių sistemų srityje vykdomuosiuose eksperimentiniuose ir taikomuosiuose tyrimuose, dalyvauti tarptautinio mobilumo programose;
 • teikti paslaugas visuomenei eksploatuojant Centro technologinę infrastruktūrą;
 • atlikti kitą veiklą pagal Universiteto statutą, sutartis, kolektyvinius susitarimus, Rektoriaus įsakymus.

Informacinių sistemų centras:

ist.su.lt