PERKVALIFIKAVIMO, TĘSTINĖS, PROFESINĖS IR NEFORMALIOSIOS STUDIJOS

  STUDIJŲ PROGRAMOS  

Perkvalifikavimo (bakalauro) studijos

priimami asmenys, turintys universitetinį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją

Lietuvių filologijasuteikiamas lietuvių filologijos bakalauro laipsnis.

Studijų trukmė
2 – 2,5 metai(-ų)

Anglų filologija − suteikiamas anglų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Stojantieji laiko anglų kalbos egzaminą raštu (testas) ir žodžiu.

Istorija − suteikiamas istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Integruotų gamtos mokslų pedagogika - suteikiamas ugdymo mokslų bakalauro laipsnis.

Tęstinės (bakalauro)
studijos

priimami asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį (koleginį) išsilavinimą

STUDIJŲ PROGRAMOS  
Socialinė pedagogika − priimami asmenys turintys socialinio darbuotojo(*) arba socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją. Baigusiems studijas suteikiamas socialinės pedagogikos bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija. (*)Neturintys pedagogo kvalifikacijos turi papildomai išklausyti trūkstamus pedagogikos dalykus Studijų trukmė
1,5 - 2 metai
Mechanikos inžinerija – priimami asmenys turintys transporto inžinerijos ir mechanikos inžinerijos profesinę kvalifikaciją. Baigusiems studijas suteikiamas mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnis.
  NEFORMALIOSIOS STUDIJŲ PROGRAMOS  

Neformaliojo švietimo  studijų moduliai (pedagoginės ar mokomojo dalyko specializacijos)
Studijų apimtis 90 ECTS kreditų.

Į studijas priimami asmenys, turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. dirbantys pedagoginį darbą švietimo įstaigoje ir siekiantys įgyti dalykinę specializaciją.

Baigusiajam studijas išduodamas studijų pažymėjimas ir suteikiama teisė mokyti atitinkamą mokomąjį dalyką ar užsiimti specializuota pedagogine veikla.

Anglų kalba pradinėse klasėse Studijų trukmė
1,5 metų
Integruotų gamtos mokslų pedagogikos moduliai (fizika, chemija, biologija)
Informacinės technologijos
Lietuvių filologija
Istorija
Dailė
Matematika
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas
Pradinio ugdymo pedagogika
Socialinė pedagogika
Surdopedagogika (specialiosios pedagogikos specializacija)
Tiflopedagogika (specialiosios pedagogikos specializacija)
  PROFESINĖ STUDIJŲ PROGRAMA  

Profesinės studijos

priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą

Pedagogika*- studijų apimtis 60 ECTS kreditų. Baigusiems suteikiama pedagogo kvalifikacija, išduodamas studijų pažymėjimas. Studijų trukmė
1 -  1,5 metai (-ų)

*Asmenims, pateikusiems prašymą ir pristačiusiems dokumentus, Institute gavus valstybės finansavimą, organizuosime atranką atsižvelgiant į kriterijus.

Konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę: K= 0,3A+0,2B+0,2C+0,3D; kur:

A- bakalauro diplomo priedėlio visų egzaminų pažymių svertinis vidurkis;

B- mokyklos arba savivaldybės rekomendacija;

C- darbo stažas mokykloje;

D- motyvacinio pokalbio įvertinimas.

Pirmenybė esant vienodam konkursiniam balui: papildomus reikalavimus, nustato Instituto atrankos komisija.

Stojantieji pateikia:

• prašymą (galima užpildyti instituto internetinėje svetainėje www.priemimas.tsi.su.lt arba rašomas vietoje),
• rekomendaciją iš darbovietės,
• mokslo baigimo diplomą (-us) bei jo (-ų) priedėlį (-ius) ar priedą (-us) (originalus ir kopijas),
• akademinę pažymą iš aukštosios mokyklos, jei diplomo priede nėra išskirtos valandos ir kreditai,
• dokumento, įrodančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde (originalą ir kopiją),
• 1 foto nuotrauką (3x4),
• Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą ir kopiją),
• stojamosios studijų įmokos kvitą.

Stojamoji studijų įmoka mokama atvykus į pirmąją studijų sesiją.

Studijos yra mokamos.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 10 iki 15 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.) šiuo adresu: 115 kab., Vytauto g. 84, Šiauliai.  

Informacija apie priėmimą teikiama: el. p.: priemimas@tsi.su.lt, tel.: (8 41) 59 58 56 arba (8 41) 59 58 50.