Papildomosios studijos

Universitetas 2018 m. priima į papildomąsias studijas (sąrašas), suteikiančias teisę stoti į magistrantūrą. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys koleginį, universitetinį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete atitinkamas magistrantūros studijų programas.

Papildomosios studijos siekiantiems studijuoti magistrantūroje organizuojamos, kai:
  1. asmuo yra baigęs kolegines studijas ir neturi praktinės veiklos patirties pasirinktoje studijų srityje;
  2. pasirinkta magistrantūros studijų kryptis nesutampa su asmens baigtų universitetinių pirmosios pakopos studijų pagrindine ar gretutine kryptimi ir asmuo neturi praktinės veiklos patirties pasirinktoje studijų srityje.

Papildomosios studijos išskirtiniais atvejais gali vykti: 1) savarankiškai, pasirengiant egzaminams pagal dėstytojo pateiktą literatūrą ir užduotis, pabaigoje išlaikant egzaminus iki priėmimo į magistrantūrą; 2) įstojus į magistrantūros valstybės nefinansuojamas vietas, derinant papildomąsias ir magistrantūros studijas.

Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodama akademinė pažyma, suteikianti teisę stoti į tos studijų krypties, kurios papildomosios studijos vyko, magistrantūros studijų programas.  Pažymoje nurodomi išklausyti dalykai, jų apimtis ir įvertinimai.

Jeigu papildomosios studijos yra baigtos kitoje aukštojoje mokykloje, stojantysis gali pretenduoti stoti į Šiaulių universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.

Papildomąsias studijas baigę asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į magistrantūros studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Jų konkursiniam balui skaičiuoti imamas bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymoje įrašytų dalykų įvertinimai.

Priėmimą įforminantis atsakingas darbuotojas gali rekomenduoti stojančiajam atlikti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo procedūrą Tęstinių studijų institute pagal „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašą“ (Rektoriaus 2013-06-12 įsakymas Nr. V-450).

Priėmimą įforminantis atsakingas Priėmimo komisijos darbuotojas gali rekomenduoti stojančiajam į papildomąsias studijas atlikti pasirengimo magistrantūros studijoms įvertinimą.

Informacija apie papildomąsias studijas teikiama telefonu (8 41) 595 755 ir el. paštu studijuok@su.lt.