Studijų programų atnaujinimas: kompetencijų plėtotė ir studijų pasiekimų vertinimo metodika, žr.:  Studijų programų vadovas, metodinė priemonė programų komitetų nariams ir dėstytojams: http://www4066.vu.lt/Files/File/studiju%20programos%20vadovas.pdf

studijų kokybės tyrimai

  • Kaffemanienė, I., Lenkauskaitė. J. (2012). Probleminio mokymosi patirtys universiteto studentų refleksijose raštu. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. Mokslo darbai / Studies in Modern Society. Academic Papers, 3 (1)p. 107-118). ISSN 2029-431X.
  • Kaffemanienė, I., Miklošienė, V. (2011). Neįgaliųjų globos ir ugdymo specialistų profesinės veiklos ypatumai ir kompetencijos. Profesinės studijos: teorija ir praktika: mokslinių straipsnių žurnalas = Professional Studies: Theory and Practice: Scientific Journal,  8, 227-237. ISSN 1822-3648.
  • Kaffemanienė, I., Elijošius, E. (2009). The Needs of Special Educators and Motivation of their Professional Improvement. Tvorivost’ a inovácia v európskom vysokoškolskom priestore [CD-ROM]  p. 151-157. ISBN 9788080837655.
  • Kaffemanienė, I., Bičiulaitytė, I. (2008). Specialiųjų pedagogų edukaciniai poreikiai. Jaunųjų mokslininkų darbai, 2(18), p.133-139.

  • Ivoškuvienė R., Makauskienė V., Valančiutė L. (2008). Specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programos vertinimas logopedų požiūriu. Specialusis ugdymas. Nr. 1(18).

  • Vaitkevičienė, A. (2008). Specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programos modulių formuojami gebėjimai. Specialusis ugdymas, 1(18).

  • Alifanovienė D., Ališauskienė S., Ambrukaitis J., Kepalaitė A. (2007). Specialiosios pedagogikos programoje plėtojamų profesinių kompetencijų vertinimas: studentų požiūris. Specialusis ugdymas, 2 (17).

  • Kaffemanienė, I. , Šadbaraitė, Ž. (2005). Specialiojo pedagogo profesinės motyvacijos veiksniai. Specialusis ugdymas, 2, 139-149.    ISSN 1392-5369.

Apie aukštąjį mokslą ir studijas