alt INSTITUCINIO UGDYMO IR ADAPTYVAUS ELGESIO DERMĖS MODELIAVIMAS
Kristina Samašonok, Vytautas Gudonis, Adolfas Juodraitis
Monografija
https://aleph.library.lt
https://sub03.secure.su.lt/public/000093461.pdf
Formatas: A5
Puslapių sk.: 628
Išleidimo metai: 2010
Viršelis: kietas
Kodas: ISBN 9786094300448
ŠU bibliotekoje 9 egz.
alt
alt
ANKSTYVOJI INTERVENCIJA VAIKYSTĖJE
Stefanija Ališauskienė
Monografija

https://aleph.library.lt/

Monografijoje tarpdisciplininiu aspektu analizuojama šeimų, kurios augina ankstyvojo amžiaus vaikus (nuo gimimo, iki jie pradeda lankyti ugdymo įstaigą), turinčius raidos sutrikimų, psichosocialinė situacija, ankstyvosios intervencijos vaikystėje prioritetai, modeliai, tėvų pasitenkinimas specialistų teikiama pagalba, tėvų ir specialistų pasirengimas bendradarbiauti. Taikant dokumento analizę, taip pat sociologines apklausas, modeliavimą, veiklos vertinamąjį tyrimą ir kitas socialinio tyrimo technologijas, atskleidžiamas ankstyvosios intervencijos formalusis kontekstas ir situacija, teoriškai ir empiriškai konstruojamas ankstyvosios reabilitacijos tarnybos specialistų ir šeimų bendradarbiavimo modelis. Monografijoje daug dėmesio skiriama specialistų ir šeimos bendradarbiavimo procesui įvertinti ir skatinti, pateikiama bendradarbiavimo modelio kūrimo strategija, metodologija ir metodika, atskleidžiami subjektyvūs ir objektyvūs pokyčiai, kurie vertinami kaip tarnybos veiklos optimizavimo prielaidos. Bendradarbiavimo modelio konstravimo procesas, pagrįstas vieninga sistemiška metodologija, gali būti modifikuojamas ir perkeliamas į kitą edukacinę aplinką.

Formatas: 17x24
Puslapių sk.: 188
Išleidimo metai: 2005
Viršelis: kietas
Kodas: ISBN 9986-38-613-6
ŠU bibliotekoje 28 egz.

alt GLOBOS INSTITUCIJOSE AUGANČIŲ KŪDIKIŲ EMOCIJŲ RAIDA
Liuda Radzevičienė
Monografija
https://aleph.library.lt/
Monografijoje aptariama pedagogikos, psichologijos, medicinos, sociologijos literatūra, nagrinėjanti kūdikių emocinės raidos ir raiškos ypatumus, pateikiamas išsamus tyrimas, parengtas teorinis emocijų raiškos plėtotės komponentų modelis, aptariami detalūs konstatuojamieji tyrimai, remiantis mokslinės literatūros, konstatuojamojo ir eksperimentinio tyrimo statistiniais duomenų analizės rezultatais suformuluotos išvados bei parengtos rekomendacijos, kaip plėtoti kūdikių namų auklėtinių emocijas edukacinėje aplinkoje.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 328
Išleidimo metai: 2006
Viršelis: kietas
Kodas: ISBN 9986-38-715-9
ŠU bibliotekoje 26 egz.

alt NEĮGALIŲJŲ DALYVAVIMAS DARBO RINKOJE: PROFESINIO RENGIMO IR PROFESINĖS ADAPTACIJOS SĄVEIKA
Ingrida Baranauskienė, Jonas Ruškus
Monografija
https://aleph.library.lt/
Monografijoje analizuojama neįgaliųjų dalyvavimo darbo rinkoje problema ir ji kompleksiškai vertinama. Taikant įvairias socialinio tyrimo technologijas (dokumentū ir turinio analizę. sociologines apklausas, etnografinį ir veiklos tyrimą, modeliavimą) atskleidžiama profesinio rengimo ir adaptacijos darbo rinkoje sąveika. Įvertinant Lietuvos sociokultūrinį savitumą, nustatytos neįgaliųjų dalyvavimo darbo rinkoje plėtros kryptys. Monografijoje remiamasi nežymiai sutrikusio intelekto asmenų dalyvavimo darbo rinkoje patirtimi, tačiau atskleistus dėsningumus galima pritaikyti kitų negalių turinčių asmenų integracijos į darbo rinką praktikai.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 274
Išleidimo metai: 2004
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-520-2
ŠU bibliotekoje 25 egz.

alt NEĮGALIŲJŲ PROFESINĖ REABILITACIJA: SĖKMĖS PRIELAIDOS
In­gri­da Baranaus­kie­nė, Adol­fas Juodrai­tis
Mo­nog­ra­fi­ja
https://aleph.library.lt/
Formatas: A5
Puslapių sk.: 430
Išleidimo metai: 2008
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9789986389095
ŠU bibliotekoje 11 egz.