Kontaktai:
Socialinių inovacijų tyrimų centras
Šiaulių universitetas
P. Višinskio g. 25-700
LT-76351 Šiauliai
Tel. (8 41) 595 757
El. paštas msc@cr.su.lt

Apie Socialinių inovacijų tyrimų centrą

Socialinių inovacijų tyrimų centro tikslas - užtikrinti Universiteto socialinių mokslų sričių mokslininkų nacionalinio ir tarptautinio lygio kompetenciją plėtojant tarpdisciplininių tyrimų fundamentiką, vykdyti institucijų, regiono ir šalies ūkio, socialinės apsaugos, užimtumo, kultūros, švietimo ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius socialinių mokslų srities ekonominių, demografinių ir socialinių procesų mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus.

 

Tyrimų ir veiklos kryptys

Centro mokslo kryptys: edukologija (kodas – 07S), sociologija (kodas – 05S), ekonomika (kodas – 04S) ir vadyba (03S).

Centro uždaviniai:

 1. Vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą socialinių mokslų srityje ir jų sankirtoje su biomedicinos, humanitariniais ir technologijos mokslais rengti aukščiausio lygio mokslo straipsnius;
 2. Dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo programose, rengti ir vykdyti mokslo projektus;
 3. Bendradarbiauti su verslo, viešojo administravimo ir visuomeninio (NVO) sektorių atstovais; vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros užsakomuosius darbus, teikti metodologinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą; diegti ir plėtoti inovacijas socialinių mokslų srityje ir jų sankirtoje su biomedicinos, humanitariniais ir technologijos mokslais;
 4. Kurti naujas mokslo žinias ir jas skleisti visuomenėje, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo;
 5. Dalyvauti atliekant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, programų ir kitas Centro kompetenciją atitinkančias ekspertizes ir vertinimus, teikti mokslines konsultacijas, vykdyti mokymus;
 6. Atstovauti Universitetui visuomenėje ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kaip partnerinei mokslo ir tyrimų institucijai, turinčiai potencialą plėtoti regionų socioekonominę ir kultūrinę pažangą;
 7. Puoselėti ir skatinti Centro narių bendruomeniškumą, socialiai atsakingą, etišką elgesį, Universiteto vertybes ir tradicijas.

Centro funkcijos:

 1. Koordinuoti, organizuoti ir kryptingai vykdyti tarpdisciplininius socialinių mokslų krypties bei jų sankirtoje su biomedicinos, humanitariniais ir technologijos mokslais fundamentinius mokslo tyrimus, bendradarbiaujant su kitų Universiteto padalinių ir kitų institucijų mokslininkais;
 2. Vykdyti tarpdisciplininius socialinių mokslų srities bei jų sankirtoje su biomedicinos, humanitariniais ir technologijos mokslais užsakomuosius / taikomuosius mokslo tyrimus pagal socialinių partnerių poreikius, siekti veiklos tarpdiscipliniškumo;
 3. Konsoliduoti kitų Universiteto padalinių, Instituto ir partnerių materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, Centro infrastruktūrą siekiant aukštų mokslo rezultatų;
 4. Rengti mokslinę ir mokslo populiarinimo literatūrą, ją teikti leidybai;
 5. Nagrinėti ir apibendrinti atliktų mokslinių tyrimų pasiekimus, vykdyti jų sklaidą nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje;
 6. Organizuoti mokslines konferencijas, seminarus ir (ar) kitus renginius, skleisti mokslo žinias Universitete ir už jos ribų;
 7. Planuoti ir vykdyti Centro veiklą vadovaujantis Universiteto strateginiais dokumentais, mokslo sričių plėtros strategijomis, periodiškai analizuoti mokslinę veiklą bei ją tobulinti;
 8. Stiprinti Centro mokslo potencialą, tobulinti specialistų kvalifikaciją;
 9. Kaupti, sisteminti, analizuoti ir platinti objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie socialinių, ugdymo kultūros fenomenų, edukacinių ir gamtamokslinio ugdymo inovacijų, lyčių sistemos tyrimų rezultatus, surinktus iš Lietuvos, kitų ES šalių, jų institucijų, visuomeninių organizacijų;
 10. Vykdyti socialinių, ekonominių, švietimo kultūros, verslo, gamtamokslinio ir technologinio ugdymo, lyčių (ne)lygybės, (ne)diskriminavimo stebėseną ir ekspertinį vertinimą;
 11. Organizuoti inovatyvius mokymus viešajam, privačiam ir visuomeniniam sektoriams, teikti metodinę pagalbą ir edukacines konsultacijas Lietuvos gamtos mokslų ir pradinių klasių mokytojams bei ikimokyklinio ugdymo pedagogams gamtamokslinio ugdymo, šiuolaikinės pedagoginės kultūros diegimo tematika.

Projektiniai tyrimai

 • PROGRESS programos projektas „Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas ekonominių sprendimų priėmime Lietuvoje“, (JUST/2012/PROG/AG/4118/GE);
 • Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonės „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje", projektas „Lyčių lygybė – pelninga investicija !" (VPI-1.3-SAMD-01-K-02-008);
 • SiS EK 7-osios Bendrosios Programos projektas INTEGER „Institucijos kaita, skatinanti moterų ir vyrų lygybę moksle" (angl. k. INstitutional Transformation for Effecting Gender Equality in Research) (SiS-2010-2.1.1.1)(Nr. 266638);
 • SiS Europos Komisijos 7-osios Bendrosios programos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos projektas - „Į mokslo pasaulį per menus“ ( ISWA, Immersion in the Science Worlds through the Arts) (Nr. 266656);
 • SiS Europos komisijos 7 Bendrosios programos, „Mokslas visuomenėje" paprogramės, projektas „Higher Education Leading to ENgineering And scientific careers" (HELENA) (SIS8-CT-2009-230376) (Nr. 230376)
 • Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL Projektas „Šeimos planeta: šeimai palanki organizacija“ (Nr.EQ/2004/1130-24/500);
 • On-line Gender Campus of the ILO International Training Centre mokymai "Modular Self-Learning Gender Course".
 • M. Damkuvienė, S. Balčiūnas, J. Valuckienė, J. Bersėnaitė. „Klientų dalyvavimo vertė kaip organizacijos konkurencingumo didinimo veiksnys (VALORE)" Projekto kodas Nr. MIP-025/2012. Projekto tikslas – atskleisti klientų suvokiamos dalyvavimo vertės, kaip organizacijos konkurencingumo didinimo prielaidos, savybes. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012-06-01 – 2014-05-31. Projekto finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba.
 • S. Balčiūnas, J. Valuckienė. Projektas „Lyderių laikas 2". Švietimo lyderystės raiškos longitudinis tyrimas. Projekto kodas: Nr. VP1-2.1-ŠMM-02-V-02-001. Užsakovas: VšĮ Mokyklų tobulinimo centras.
 • S. Balčiūnas, J. Valuckienė. Projektas „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)". Projekto kodas Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001. Vertinimo modelio, skirto geriausiai dirbančių mokyklų atrankai, sukūrimas. Projekto koordinatorius – Nacionalinė mokymo vertinimo agentūra. Užsakovas: UAB Organizacijų mokymo centras.
 • S. Balčiūnas, J. Valuckienė. Tarptautinis projektas BEST AGERS LIGHTHOUSES. Projekto vadovas: Academy of Economics Schleswig-Holstein. Moksliniai konsultantai: Aalto universitetas; Gdansko universitetas; Stokholmo ekonomikos mokykla (Ryga). Užsakovas: VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra.
 • L. Garšvienė. Lietuvos mokslo tarybos skelbto Mokslininkų grupių konkurso projektas tema „Savivaldybių fiskalinio konkurencingumo vertinimas ekonominio augimo kontekste". Projekto veiklų vykdymo laikotarpis: 2015-2018 m.

Paslaugos

 • Lyčių tyrimai;
 • Konsultacijos (diskriminacijos identifikavimo klausimais);
 • Lyties ir lytiškumo aspekto integravimas į mokslinius tyrimus;
 • Tarptautinių mokslo projektų rengimas;
 • Moterų ir vyrų lygybės planų rengimas, įgyvendinimas, stebėsena ir vertinimas;
 • Visuomenės gyvenimo faktų, žeminančių asmenis, ekspertinis vertinimas.
 • S. Balčiūnas, J. Valuckienė. Bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentu. Bendradarbiavimo tikslai ir veiklos: Konsultuoti rengiant nacionalinį raportą „LIETUVA. Švietimas regionuose 2014: lygios galimybės". Veiklos rezultatas: Regioninė lyginamoji švietimo būklės apžvalga „LIETUVA. Švietimas regionuose 2014: lygios galimybės". Prieiga per internetą: http://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/579_c915f0e2c4513e8271a45716bb37142d.pdf.

Darbuotojai

Virginija Stefanija Šidlauskienė,  vyriausioji mokslo darbuotoja. Publikacijos<<
Sigitas Balčiūnas, jaunesnysis mokslo darbuotojas. Publikacijos<
Renata Bilbokaitė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Publikacijos<<
Ieva Bilbokaitė-Skiauterienė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė. Publikacijos<<
Mindaugas Butkus, vyresnysis mokslo darbuotojas.  Publikacijos <<
Milda Damkuvienė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Publikacijos<<
Gintautas Jazdauskas, jaunesnysis mokslo darbuotojas
Vita Juknevičienė, jaunesnioji mokslo darbuotoja. Publikacijos <<

Vincentas Lamanauskas,  vyriausiasis mokslo darbuotojas. Publikacijos<<
Kristina Matuzevičiūtė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Publikacijos <<
Rasa Pocevičienė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Publikacijos<<


 

Istorija

Centras įsteigtas sujungus Lyčių studijų, Edukacinių tyrimų, Gamtamokslinio ugdymo tyrimų, Socialinių tyrimų centrus ir Integruotų tyrimų centro dalį.

Apie Lyčių studijų centrą. Moters studijų centras, kaip Universiteto padalinys, Senato sprendimu įkurtas 1997 m. 2005 m. reorganizuotas į Lyčių studijų institutą, o 2008 m. – į Lyčių studijų centrą (LSC). Centro tikslas buvo vykdyti lyčių (ne)lygybės ir (ne)diskriminavimo tyrimus, išbandyti konkurencingas socialines inovacijas, siekiant užtikrinti lygias teises ir galimybes bei kurti gerovės visuomenę.

Būdamas lyčių lygybės užtikrinimo nacionalinio mechanizmo dalis, Centras telkė veikiančias institucijas ir organizacijas savitai Lietuvos lyčių lygybės viešajai politikai formuoti, moterų ir vyrų lygioms galimybėms, lyčių lygiateisiškumui užtikrinti, diskriminacijai lyties pagrindu mažinti. Vykdė regioninius, nacionalinius, europinius ir pasaulio mokslo ir taikomuosius projektus, teikė konsultacijas, ekspertines išvadas, atliko stebėseną ir vertinimą. Kaupė, sistemino, analizavo ir platinto objektyvią mokslo informaciją. Išsamiau>

Nuo 2005 m. leidžia mokslo leidinį „Lyčių studijos ir tyrimai“ (EBSCO Publishing, Index Copernicus). Išsamiau>

Apie Edukacinių tyrimų  centrą. ETC vykdė teorinius ir taikomuosius edukacinius tyrimus šiuolaikinio edukologijos mokslo metodologinėje paradigmoje – žmogus ugdomas (ugdosi) visą gyvenimą. Centro mokslinio tiriamojo darbo kryptis buvo būsimųjų pedagogų edukacinių, didaktinių kompetencijų dinaminė sklaida studijuojant universitete.

 

2010-2015 m. apgintos disertacijos

 • Ramunė Burškaitienė, 2014 m. lapkričio 21 d., ,,Ikimokyklinio ugdymo įstaigos lauko ugdomosios aplinkos turinio konceptualizavimas", mokslinis vadovas – doc. dr. R. Vilkonis. Konsultantės: prof. habil. dr. A. Juodaitytė, prof. dr. A. Kazlauskienė. Edukacinis tyrimų centras.
 • Reda Ponelienė, 2014 m. lapkričio 21 d., „Priešmokyklinio amžiaus vaikų atsparumo vartotojiškumui ugdymo(si) šeimoje pedagoginės sąlygos", mokslinė vadovė – prof. habil. dr. A. Juodaitytė. Konsultantai: doc. dr. L. Bulotaitė, doc. dr. V. Liesionis. Edukacinis tyrimų centras.
 • Jurgita Lenkauskaitė, 2014 m. spalio 24 d., „Socialinis žinojimo konstravimas taikant probleminį mokymąsi universitetinėse studijose", mokslinė vadovė prof. dr. Natalja Mažeikienė. Edukacinis tyrimų centras.
 • Lina Garšvė, 2014 m. birželio 27 d., „Lietuvių kilmės mokinių tautinio identiteto ugdymas(is) taikant hermeneutinės pedagogikos metodologiją", mokslinė vadovė prof. habil. dr. Audronė Juodaitytė. Mokslinis konsultantas prof. (HP) dr. Gintautas Mažeikis. Edukacinis tyrimų centras.
 • Kristina Rūdytė, 2011 m. lapkričio 25 d., „Vaikų savaiminio mokymo(si) kultūros socialinis-edukacinis diskursas į vaiką orientuotoje paradigmoje", mokslinė vadovė - prof. habil. dr. Audronė Juodaitytė. Edukacinis tyrimų centras.
 • ·Rūta Šiaučiulienė, 2011 m. lapkričio 25 d., ,,Vaikų vasaros laisvalaikio kultūros socialinis-edukacinis diskursas laisvės fenomeno kontekste", mokslinė vadovė - prof. habil. dr. Audronė Juodaitytė. Edukacinis tyrimų centras.
 • Julija Melnikova, 2011 m. spalio 7 d., „Mokyklų vadovų kompetencijų ugdymas švietimo vadybos paradigmų virsmo kontekste", mokslinė vadovė – doc. dr. Regina Kontautienė. Edukacinis tyrimų centras.
 • Sergejus Neifachas, 2010 m. spalio 28 d., „Priešmokyklinio ugdymo sistemos valdymo funkcijų teorinis-prakseologinis kontekstualizavimasis Lietuvos švietimo politikos kaitos procesuose", mokslinė vadovė – prof. habil. dr. A. Juodaitytė. Edukacinis tyrimų centras.
 • Dalia Martišauskienė, 2010 m. spalio 28 d., „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybės valdymo modeliavimas tiriant tėvų–vartotojų poreikius", mokslinė vadovė prof. habil. dr. Audronė Juodaitytė. Edukacinis tyrimų centras.