Šiaulių universiteto taryba patvirtino 2017–2018 m. m. studijų kainas

targeg 3

targeg 3
Gegužės 18 d. įvykusiame Šiaulių universiteto tarybos posėdyje buvo patvirtinta Šiaulių universiteto strateginio veiksmų plano 2017 m. I ketvirčio įgyvendinimo rezultatų ataskaita, išklausyta Šiaulių universiteto I ketvirčio ataskaita, patvirtintos 2017–2018 m. m. studijų kainos ir įmokos, svarstyti kiti klausimai.

Posėdžio pradžioje buvo patvirtinti Šiaulių universiteto vidaus tvarkos taisyklių pakeitimai, kuriuos pristatė vyr. juristas Saulius Valasevičius.

Posėdyje buvo pristatytos ir patvirtintos studentų, priimamų į Šiaulių universitetą 2017 metais, studijų kainos ir įmokos už studijas: mokamų vietų studijų kainos bakalauro, magistrantūros, doktorantūros, profesinėms studijoms, taip pat asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą.targeg 1

targeg 1

Patvirtintos ir mokamų vietų studijų, profesinių studijų kainos Tęstinių studijų institute bei kitos įmokų kainas 2017–2018 m. m. Nutarta, jog studijų kainos išlieka tokios pačios, kokios ŠMM yra nustatytos „studijų krepšelių“ kainos, tačiau numatyta, jog stojantieji į brangias dailės, aplinkos objektų dizaino, audiovizualinio meno, kūno kultūros ir sporto pedagogikos, muzikos pedagogikos bakalauro studijų programas galės pretenduoti į Universiteto subsidiją („grantą“) kad būtų padengta iki 50 proc. studijų kainos kiekvienais studijų metais.

targeg 8

targeg 8
Taryba išklausė Šiaulių universiteto 2017 m. I ketvirčio ataskaitą, kurią pristatė rektorius prof. Donatas Jurgaitis. Jis painformavo apie Universiteto bendruomenės nuveiktus darbus, Universiteto padalinių ir viešųjų įstaigų ataskaitas. Tarybos nariams buvo detaliai papasakota apie Universiteto vadovų daugkartinius susitikimus su šalies Seimo, Vyriausybės, ŠMM ir kitų ministerijų, kitų šalies universitetų, asocijuotų struktūrų, verslo, savivaldybių vadovais sprendžiant numatomos aukštojo mokslo reformos ir universitetų konsolidacijos klausimus. Rektorius taip pat pažymėjo, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį be kitų sutarčių buvo pasirašyta ir svarbi STEAM centro steigimo sutartis, numatanti šį centrą steigti Šiaulių universitete.

targeg 5

targeg 5
Finansinę I ketvirčio ataskaitą, pajamų ir išlaidų analizę pristatė Finansų ir ekonomikos tarnybos direktorė Gintarė Miniotienė. Ji pažymėjo, kad Universiteto pajamos, įskaitant valstybės asignavimus, nuosavas ir tikslines lėšas, lyginant su planu sudaro 101 proc., tačiau išlaidos siekia 88 proc. Numatoma, jog detalesnė finansinės padėties analizė bus padaryta birželio mėnesio pabaigoje.

targeg 6

targeg 6
Taryba išklausė ir patvirtino Šiaulių universiteto strateginio veiksmų plano 2017 m. I ketvirčio įgyvendinimo ataskaitą. Ją detaliai pristačiusi Strateginio ir kokybės valdymo tarnybos direktorė dr. Renata Bilbokaitė pažymėjo, kad šio plano vykdymą įtakojo kai kurie Vyriausybės ir ŠMM sprendimai. R. Bilbokaitė pasidžiaugė Studijų kokybės vertinimo (SKVC) centro pagyrimu mūsų Universitetui, kurio nuomone, Šiaulių universitetas vienintelis šalyje besąlygiškai laikosi visų studijų programų vertinimo procedūrų. Pasak direktorės, per šį laikotarpį buvo atnaujinta daug studijų programų, intensyviai dirbama, kad dauguma jų gautų maksimalią 6 metų akreditaciją. Taip pat daug dėmesio skiriama mokslui – su užsienio partneriais parengti 3 stambūs projektai, ruošiamos 3 mokslinės publikacijos į didžiausią prestižą turinčius tarptautinius mokslo leidinius. Direktorė atkreipė dėmesį į tai, kad Universitetui reikėtų skirti didesnį dėmesį regionui, jo poreikiams, padėti verslui ir savivaldybėms sprendžiant socialines, ekonomines, kultūrines problemas. R. Bilbokaitė atkreipė dėmesį į svarbiausius artimiausius darbus. „Dabartinis mūsų visų tikslas – sutelkti ypatingą dėmesį į artėjantį studentų priėmimą ir į mokslą. Pagal tai mus vertins MOSTA“, – sakė direktorė. Baigdama pristatymą R. Bilbokaitė pažymėjo, kad svarbiausias mūsų visų siekis šiame etape – Universiteto, jame dirbančių žmonių ir išteklių išsaugojimas.

targeg 2

targeg 2
Posėdyje buvo išklausyta VšĮ „Šiaulių universiteto vadybos inovacijų centras“ 2016 m. ataskaita, kurią pristatė šio centro direktorius Kęstutis Navickas. Nutarta pavesti Universiteto rektoriui išanalizuoti situaciją dėl tolesnės šio centro veiklos.

Tarybai buvo pristatyta detali Šiaulių universiteto rinkodaros 2017 m. balandžio mėn. rezultatų ataskaita ir informacija apie Šiaulių universiteto narystę įvairiose šalies ir tarptautinėse organizacijose bei tinkluose.

Universiteto tarybos posėdis baigėsi susitikimu su Šiaulių universiteto senato nariais. Jame buvo pasikeista nuomonėmis dėl rengiamos aukštojo mokslo reformos ir universitetų konsolidacijos proceso.

Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti