Vyriausybės parama neįgaliems studentams  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1187 redakcija) patvirtino ,,Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą“ (toliau vadinama – tvarkos aprašas).

Pagal šį tvarkos aprašą finansinė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas:

1. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį;
2. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja pagal I, II, III pakopos arba laipsnio nesuteikiančią   studijų programą;
3. neturi akademinių skolų ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Neįgaliesiems, atitinkantiems visas sąlygas, teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

1. specialiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį (šiuo metu 76,46 Eur dydžio);

2. įstojusiems į valstybines aukštąsias mokyklas iki 2009 metų ir studijuojantiems valstybinėse    aukštosiose mokyklose iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (šiuo metu 121,60 Eur dydžio).  

Jeigu neįgalusis gauna akademinę skolą tikslinės išmokos (76,46 Eur) mokėjimas jam sustabdomas nuo kito mėnesio ir pratęsiamas neįgaliojo rašytiniu prašymu, pateikiamu aukštosios mokyklos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui, tik nuo kito mėnesio, kai panaikinama akademinė skola. Tikslinė išmoka  (121,60 Eur) tokiu atveju už atitinkamą studijų semestrą nemokama.

Paramos teikimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje www.vsf.lt

Studentai, atitinkantys aukščiau pateiktas sąlygas ir pageidaujantys gauti finansinę pagalbą, turi kreiptis į Studijų ir tarptautinių programų tarnybą (P. Višinskio g. 38). Prašymai priimami pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 12.00 val. ir 13.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 12.00 val. ir 13.00 – 16.45 val. Su savimi turėti neįgaliojo pažymėjimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, banko sąskaitos numerį.

Išsamesnė informacija tel.: ( 8-41) 595765

Elektroninis paštas aida.mikaloniene@su.lt

LR vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1187 ,,Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo" (prisegtuke)

Prašymas dėl finansinės pagalbos teikimo (prisegtuke)

Informacija apie suteiktą finansinę pagalbą studentams su negalia

Per 2017 metus finansinę pagalbą gavo 31 Šiaulių universiteto studentas. Šiems studentams išmokėta 20430,63 Eur.
Per 2017 m. I ketvirtį finansinę pagalbą gavo 24 Šiaulių universiteto studentai. Jiems išmokėta 3993,92 Eur.
Per 2017 m. II ketvirtį finansinę pagalbą gavo 15 Šiaulių universiteto studentų. Jiems išmokėta 2821,6 Eur.
Per 2017 m. III ketvirtį finansinę pagalbą gavo 18 Šiaulių universiteto studentų. Jiems išmokėta 3252,8 Eur.
Per 2017 m. IV ketvirtį finansinę pagalbą gavo 20 Šiaulių universiteto studentų. Jiems išmokėta 4254.8 Eur.

 
Tikslinė studijų išmoka studentams, turintiems negalią

Valstybinis studijų fondas vykdo projektą „Studijų prieinamumo didinimas“. Viena iš pagrindinių šio projekto veiklų yra tikslinių išmokų skyrimas. Tikslinė išmoka skiriama tik studijų reikmėms t.y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Tikslinę išmoką (kurios dydis – 152 Eur per mėnesį) gali gauti neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  1. yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
  2. turi teisės aktų nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos);

3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba vientisųjų studijų programą;
3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
3.4. trečioje pakopoje (doktorantūroje);

  1. neturi akademinių skolų ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.  

 Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.

Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2018 m. Rudens semestras“ (kai pildo rudenį) arba „Tikslinė išmoka , Pavasario semestras“ (kai pildo pavasarį).

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 d. iki kovo 16 d., rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d., rudens semestre – nuo lapkričio 1 d. iki kitų metų sausio 31 d. Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 d. iki 16 d.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas:

  1. jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis);
  2. studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

  1. studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
  2. studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
  3. studentui mirus.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdymo nuostatus galite rasti projekto svetainėje www.studijuoktobulek.lt

Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašas (prisegtuke).

Išsamesnė informacija teikiama Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje. Tel. (8-41) 595765, elektroninis paštas aida.mikaloniene@su.lt