Vyriausybės parama neįgaliems studentams  

  Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1187 redakcija) patvirtino ,,Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą“ (toliau vadinama – tvarkos aprašas).

Pagal šį tvarkos aprašą finansinė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas:

   1. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį;

   2. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja pagal I, II, III pakopos arba laipsnio nesuteikiančią   studijų programą;

   3. neturi akademinių skolų ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Neįgaliesiems, atitinkantiems visas sąlygas, teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

   1. specialiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį (šiuo metu 56 Eur dydžio);

   2. įstojusiems į valstybines aukštąsias mokyklas iki 2009 metų ir studijuojantiems valstybinėse    aukštosiose mokyklose iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (šiuo metu 121,60 Eur dydžio).

     Jeigu neįgalusis gauna akademinę skolą tikslinės išmokos (56 Eur) mokėjimas jam sustabdomas nuo kito mėnesio ir pratęsiamas neįgaliojo rašytiniu prašymu, pateikiamu aukštosios mokyklos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui, tik nuo kito mėnesio, kai panaikinama akademinė skola. Tikslinė išmoka (121,60 Eur) tokiu atveju už atitinkamą studijų semestrą nemokama.

     Paramos teikimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje www.vsf.lt

     Studentai, atitinkantys aukščiau pateiktas sąlygas ir pageidaujantys gauti finansinę pagalbą, turi kreiptis į Studijų tarnybą (Centriniai rūmai, Vilniaus g. 88). Prašymai priimami pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-12.00 val. ir 13.00-17.00 val. Su savimi turėti neįgaliojo pažymėjimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, banko sąskaitos numerį.

Išsamesnė informacija tel. ( 8-41) 595765

Elektroninis paštas srt.administratore@cr.su.lt

LR vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1187 ,,Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (prisegtuke)

Prašymas dėl finansinės pagalbos teikimo (prisegtuke)

Informacija apie suteiktą finansinę pagalbą studentams su negalia

     Per 2015 metus finansinę pagalbą gavo 55 Šiaulių universiteto studentai. Šiems studentams išmokėta 28633,8 Eur.

     Per 2015 m. I ketvirtį finansinę pagalbą gavo 44 Šiaulių universiteto studentai. Jiems išmokėta 9950,7 Eur.

     Per 2015 m. II ketvirtį finansinę pagalbą gavo 44 Šiaulių universiteto studentų. Jiems išmokėta 6247,5 Eur.

     Per 2015 m. III ketvirtį finansinę pagalbą gavo 52 Šiaulių universiteto studentai. Jiems išmokėta 5901,2 Eur.

     Per 2015 m. IV ketvirtį finansinę pagalbą gavo 37 Šiaulių universiteto studentai. Jiems išmokėta 6534,4 Eur.

LR Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1187 ,,Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Prašymas dėl finansinės pagalbos teikimo

 
Tikslinė studijų išmoka studentams, turintiems negalią

Valstybinis studijų fondas vykdo projektą ,,Studijų prieinamumo didinimas“. Viena iš pagrindinių šio projekto veiklų yra tikslinių išmokų skyrimas. Tikslinė išmoka skiriama tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

   Tikslinę išmoką (kurios dydis – 152 Eur per mėnesį) gali gauti neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  1. yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
  2. turi teisės aktų nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos):

3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba vientisųjų studijų programą;

3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;

3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;

3.4. trečioje pakopoje (doktorantūroje);

  1. neturi akademinių skolų ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

   Tikslinės išmokos skiriamos vienam semestrui (įskaitant ir atostogų laikotarpį). Norėdami gauti tikslinę išmoką studentai aukštosios mokyklos nustatyta tvarka ir terminais (per 10 dienų nuo naujo semestro pradžios) privalo kreiptis į Studijų tarnybą ir pateikti šiuos dokumentus:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. neįgaliojo pažymėjimą;

3. Fondo direktoriaus patvirtintos formos motyvuotą prašymą tikslinei išmokai gauti.

     Jei studentas Prašymą skirti tikslinę išmoką pateikia praleidęs aukštosios mokyklos nustatytą terminą arba po to, kai aukštoji mokykla patvirtina studentų, kuriems skiriamos tikslinės išmokos sąrašą, tokį Prašymą aukštoji mokykla priima, išnagrinėja ir, jei studentas atitinka tikslinių išmokų skyrimo kriterijus, jį įtraukia į papildomą studentų, kuriems skiriama tikslinė išmoka, sąrašą. Papildomame sąraše įrašytiems studentams tikslinė išmoka skiriama ne nuo semestro pradžios, o nuo to mėnesio, kada aukštoji mokykla Papildomą sąrašą pateikia Fondui.

     Laisvieji klausytojai šios išmokos gauti negali. Studentas, kuriam paskirta tikslinė išmoka, nutraukęs studijas, baigęs studijas pirma nustatytos studijų baigimo datos, pašalintas iš aukštosios mokyklos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, įgijęs akademinių skolų ar gavęs nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, taip pat studentas, kurio teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas darbingumo lygis pasikeičia (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis), taip pat kurio neįgaliojo pažymėjimas baigiasi, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo. Studentas įsipareigoja, Valstybiniam studijų fondui prašant, pateikti dokumentus, įrodančius, kad tikslinė išmoka buvo panaudota Prašyme nurodytiems tikslams.

       Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdymo nuostatus galite rasti projekto svetainėje www.studijuoktobulek.lt

       Prašymai priimami ir išsamesnė informacija teikiama Studijų tarnyboje (Centriniai rūmai, Vilniaus g. 88), pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-12.00 val. ir 13.00-17.00 val.

       Tel. pasiteiravimui (8-41) 595765

       El. paštas srt.administratore@cr.su.lt

       Nuo 2017 m. sausio 1 d. prašymų teikimas perkeliamas į elektroninę erdvę.

Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašas (prisegtuke)

Prašymas skirti tikslinę išmoką (prisegtuke)