2016 m. pradėti vykdyti projektai

2016 metais buvo parengtas investicinis projektas „Šiaulių universiteto ugdymo mokslų ir socialinės gerovės studijų infrastruktūros modernizavimas" (I etapas), kurio tikslas – atnaujinti ir modernizuoti Universiteto ugdymo mokslų ir socialinės gerovės studijų infrastruktūrą, siekiant pagerinti studijų kokybę ir užtikrinti jų prieinamumą. In-vesticinio projekto etapai yra reglamentuoti 2015 m. birželio 22 d. susitarimu Nr. S-491/06-26-D-93 tarp Švietimo ir mokslo ministerijos ir Šiaulių universiteto. Bendras projekto biudžetas 1,36 mln. eurų.

 2016 metų balandžio mėnesį pradėta vykdyti „Interreg V-A Latvia – Lithuania" programa 2014 - 2020 metams, kurioje sėkmingai dalyvauja ir Šiaulių universitetas. Po institucinės atrankos buvo parengti ir vertinimui pateikti 3 projektai: „Joint and interdisciplinary long life learning training for professionals working with neuro sensomotor di-sorders", „Cooperation Network for Fostering 21st Century (Engineering) Upgraded Skills and Workforce Mobility" ir „Developing of Social Psychological Support Service System through Implementation of Method of Positive Co-ping Strategies and Enhancement of Social Inclusion for People in Vulnerable Groups". Dviem projektams skirtas finansavimas, jie bus pradėti įgyvendinti 2017 metais.

 Pirmasis finansavimą gavęs projektas – „Cooperation Network for Fostering 21st Century (Enginee-ring) Upgraded Skills and Workforce Mobility", kurio tikslas – sukurti ir tobulinti mokymosi visą gyvenimą veiklas pramonės sektoriuje prisidedant prie darbo rinkos konkurencingumo didinimo ir technologinės pa-žangos skatinimo Šiaurės Lietuvos ir Pietų Latvijos regione ir siekti, kad regionas taptų patrauklesnis dirbti ir gyventi.

 Įgyvendinant antrąjį projektą „Developing of Social Psychological Support Service System through Implementation of Method of Positive Coping Strategies and Enhancement of Social Inclusion for People in Vulnerable Groups" bus nustatytas socialinės inkliuzijos, streso intensyvumo ir jo įveikos strategijų naudojimas tarp socialinės rizikos grupėje esančių asmenų. Pasitelkiant multisensorinių kambarių įrangą, bus kuriami socialinės, psichologinės pagalbos metodai (pagrįsti savireguliacijos, refleksijos, emocijų balanso tyrimais), padėsiantys aktyvinti socialinės rizikos grupėje esančių asmenų vidinius resursus siekiant tolesnės sėkmingos integracijos kintančioje socialinėje – kultūrinėje aplinkoje.

 Šiaulių universitetas aktyviai dalyvauja didelės apimties tarptautiniuose projektuose, kurių tematika susijusi su mokslo sklaida, moterų ir vyrų lygybės problema, mokslinės karjeros plėtojimu, atskirties grupių integravimu, neįgaliųjų problematika. Šie projektai atneša Universitetui visokeriopos naudos ne tik plėtojant tarpvalstybinius tyrimus, bet ir įsigyjant įvairios moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai reikalingos infrastruktūros ir įrangos. Didžioji dalis projektų yra finansuojami Europos Komisijos, LLP Comenius ir kitų programų.

 2016 m. Universiteto mokslo ir pedagoginis personalas aktyviai įsitraukė ir į įvairių tarptautinių bei nacionalinių fondų finansuojamų mokslo projektų rengimą ar įgyvendinimą. 2016 m. pabaigoje Lietuvos mokslo tarybos paskelbtą konkursą laimėjo Šiaulių universiteto pateiktas projektas „Socialinės inovacijos regionų vystymosi kontekste: užmiesčio (žemo urbanizacijos lygio) teritorijų socioekonominė plėtra ir gyvenimo kokybės gerinimas". Projektui, kurį parengė SHMM fakulteto mokslininkų grupė, skirta 13204 eurai.

 Universitete vykdomi projektai didžiąja dalimi yra orientuoti į studijų kokybės gerinimą, tarptautiškumo didinimą, studijų prieinamumo užtikrinimą ir mokslinius tyrimus. Projektine veikla Universitetas prisideda prie pagrindinių nacionalinių švietimo ir aukštojo mokslo prioritetus nustatančių strategijų ir programų įgyvendinimo.