Šiaulių universiteto tarybos posėdyje pristatytas ŠU ir VU optimizavimo veiksmų planas

aplan 1

aplan 1
Gruodžio 22 d. įvyko paskutinis šių metų Šiaulių universiteto tarybos posėdis, kuriame be kitų klausimų buvo pristatytas ir Šiaulių universiteto bei Vilniaus universiteto optimizavimo veiksmų planas.

Jo pradžioje svarstymui buvo pateikti Šiaulių universiteto tarybos reglamento papildymai ir pakeitimai, taip pat klausimas dėl Šiaulių universiteto tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimų Nr. 3 („Dėl Šiaulių universiteto vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“) ir Nr. 4 („Dėl Šiaulių universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“) patikslinimo. Klausimus pristatė Universiteto vyr. juristas Saulius Valasevičius. Taryba pristatytus reglamento papildymus ir pakeitimus bei pateiktus 2014 m. Tarybos nutarimų patikslinimus, patvirtino.ataryg 2

ataryg 2

Kitas darbotvarkės klausimas – Šiaulių universiteto 2017 m. sąmatos tikslinimas. Universiteto pajamų ir išlaidų sąmatas pristatė Finansų tarnybos direktorė Gintarė Miniotienė. Ji pažymėjo, kad galutinė ir išsamesnė 2017 m. pajamų-išlaidų sąmata bus parengta ir pateikta 2018 metų sausio mėnesį. Taryba pateiktą pajamų ir išlaidų sąmatą patvirtino. Tarybos pirmininkas Vidmantas Japertas pažymėjo, kad ateityje būtina detaliau susipažinti su Universiteto pajamų ir išlaidų struktūra, todėl paprašė rektoriaus reguliariai rengti finansinės veiklos rezultatų aptarimus.

ataryg 3

ataryg 3
Posėdžio pabaigoje buvo pristatyta informacija apie valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių rengimą Universitete. Klausimą išsamiai pristatė Universiteto Strateginio ir kokybės valdymo tarnybos direktorė dr. Renata Bilbokaitė. Į Tarybos narių klausimus atsakinėjo ir derybų su Vilniaus universitetu eigą komentavo studijų prorektorius dr. Remigijus Bubnys. R. Bilbokaitė: „Pagal ŠMM ministrės pasirašytą raštą „Dėl pasirengimo įgyvendinti universitetų tinklo optimizavimo priemones“ buvo būtina parengti Šiaulių universiteto ir Vilniaus universiteto optimizavimo veiksmų planą, kuriame reikėjo nurodyti lėšas, kurių prašome iš šalies biudžeto, ES struktūrinių fondų, taip pat nurodyti lėšas, kuriomis patys galėtume prisidėti prie šių priemonių įgyvendinimo. Šiuo metu vyksta derybos su Vilniaus universitetu, svarstoma, kokios sritys bus plėtojamos ir stiprinamos, todėl norime, kad kuo daugiau lėšų būtų pritraukta žmogiškųjų išteklių ir studijų kokybei stiprinti. Parengtame plane yra suplanuotos lėšos laboratorijoms sumanios specializacijos kryptyse, studijų infrastruktūrai gerinti, pedagogų rengimo centrui Šiauliuose steigti, taip pat prašoma lėšų regiono vystymo centro Šiauliuose įkūrimui. Netrukus ŠMM bus sudaryta speciali darbo grupė, kuri svarstys optimizacijos procese dalyvaujančių universitetų pateiktus planus. Ši darbo grupė ir parengs siūlymus ŠMM dėl šių universitetų optimizacijos finansavimo trejiems metams“.

Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti