Skelbiami rinkimai į laisvą Šiaulių universiteto tarybos nario vietą (III kvota)

Vadovaudamasis Šiaulių universiteto statuto (Žin., 2013, Nr. 132-6735) ir Šiaulių universiteto tarybos sudarymo reglamento (toliau – Reglamentas), patvirtinto 2014-01-22 d. Senato posėdyje (protokolas Nr. 1), patikslinto 2016 m. kovo 16 d. ŠU senato posėdyje (protokolas Nr. SP-03) nutarimu Nr. 3, pakeisto 2018 m. vasario 21 d. ŠU senato posėdyje (protokolas Nr. SP-02) nutarimu Nr. 11, nuostatomis, Senato pirmininkas skelbia viešos atrankos į Šiaulių universiteto tarybos narius vienai atsilaisvinusiai vietai iki tarybos kadencijos pabaigos (Kvota Nr. 3) tvarką:

1. Kandidatas į Šiaulių universiteto tarybą gali pats kelti kandidatūrą arba jį gali iškelti organizacijos (juridiniai asmenys). Kandidatas į Šiaulių universiteto tarybą turi atitikti Reglamento 17 punkto reikalavimus.

2. Kandidatus į Šiaulių universiteto tarybą registruoja Administracijos reikalų tarnybos dokumentų valdymo vyresnysis specialistas rektorate (P. Višinskio g. 38, 1 aukštas), gavęs raštišką jų prašymą, kurio forma patvirtinta rektoriaus 2016-03-14 d. įsakymu Nr. V-134. Jei kandidatą kelią organizacija, prie prašymo pridedamas organizacijos valdymo organo sprendimas dėl kandidato į Šiaulių universiteto tarybą siūlymo.

3. Kandidatas į Šiaulių universiteto tarybą prašymą gali pateikti pats, jį gali pateikti organizacijos, keliančios kandidatą, įgaliotas asmuo ar prašymą galima siųsti registruotu paštu.

4. Kandidatai į Šiaulių universiteto tarybą registruojami nuo 2018 m. vasario 28 d. 8 val. iki 2018 m. kovo 14 d. 17 val. darbo valandomis.

5. Galutinį kandidatų į Šiaulių universiteto tarybą sąrašą skelbia ir apie viešų diskusijų laiką bei vietą su akademine bendruomene informuoja Senato pirmininkas Šiaulių universiteto interneto svetainėje.

6. Apie Tarybos nario rinkimams skirtą Senato posėdį Senato pirmininkas informuoja visus Senato narius prieš 7 darbo dienas Šiaulių universiteto interneto svetainėje.

7. Apie į Tarybą išrinktus narius viešai skelbia Senato pirmininkas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įvykusio rinkiminio Senato posėdžio. Rinkimų rezultatai ir kita informacija apie rinkimus (priimti sprendimai, protokolų išrašai) viešai skelbiami Universiteto tinklalapyje

Šiaulių universiteto tarybos sudarymo reglamentas

Kandidato į Šiaulių universiteto tarybos narius prašymas

Senato pirmininkė Diana Strakšienė

Grįžti