LATLIT logotipas

Šiaulių universiteto (projekto lyderis) ir Rezeknės Technologijų Akademijos (projekto partneris) mokslininkai parengė ir laimėjo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą ,,Socialinės psichologinės paramos paslaugų sistemos vystymas diegiant teigiamo poveikio strategijų metodą ir stiprinant labiausiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę įtrauktį“ / „Developing of Social Psychological Support Service System through Implementation of Method of PositiveCoping Strategies and Enhancement of Social Inclusion for People in Vulnerable Groups„ (POZCOPING, LLI-163).

Šiaurės Lietuvoje ir Pietų Latvijoje egzistuoja bendri socialiniai – ekonominiai iššūkiai, t.y. skurdas, nedarbas, lemiantys socialinę atskirtį, kuri yra aušto streso lygio pasekmė. Pastarasis lemia psichosocialinio asmenų funkcionavimo sunkumus, socialinės inkliuzijos ir dalyvavimo ekonominiame, socialiniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime sunkumus. Be to, Programos zonos regionai susiduria su psichologinės – socialinės pagalbos prieinamumo ir paramos turinio asmenims, esantiems socialinės rizikos situacijose, iššūkiais.

Projekto paskirtis - Sukurti socialinės psichologinės paramos paslaugų sistemą, siekiant didinti socialinės rizikos situacijoje esančių jaunuolių socialinę integraciją, tuo pat metu plėtojant pozityvių streso įveikos strategijų konstravimo metodus. Projekto veiklos yra nukreiptos į efektyvių socialinių psichologinių paslaugų socialinės rizikos situacijoje esantiems vaikams ir jaunuoliams kūrimą.

Projekto metu bus nustatytas socialinės rizikos situacijoje atsidūrusių jaunuolių socialinės inkliuzijos lygmuo, streso intensyvumo, streso įveikos strategijos. Eksperimentinėje veiklos metu, integruojant multi-sensorinę stimuliaciją, bus kuriami socialinės, psichologinės pagalbos metodai (pagrįsti savireguliacijos, refleksijos, emocijų balanso tyrimais), padėsiantys aktyvuoti socialinės rizikos grupėje esančių asmenų vidinius resursus siekiant tolimesnės sėkmingos integracijos kintančioje socialinėje, kultūrinėje aplinkoje.

Laukiami rezultatai ir jų perkeliamumo galimybės. Sukurta streso įveikos metodika gali būti laisvai adaptuota ir pritaikyta kitose šalies savivaldybių socialinių paslaugų institucijose bei įtraukta į socialinių paslaugų katalogą. Projekto patirtis ir metodologija bus naudojama abiejų šalių aukštųjų mokyklų būsimų socialinių darbuotojų rengime ir kvalifikacijos kėlime esamiems specialistams.

Inovacijos, sukurtos projekte, yra naujovė Baltijos šalyse - socialinės inkliuzijos, pozityvaus streso įveikos metodai yra sąlyginai nedaug ekonominių investicijų reikalaujantis produktas, galimas diegti socialinių paslaugų tarnybų praktikoje. Pasienio regiono aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas kuria pridėtinę vertę, bendrą praktiką ir žinias, taip išplečiant tarnybose socialinių psichologinių paslaugų kiekį ir kokybę abiejuose regionuose.

 

Projekto vadovas: dr. Darius Gerulaitis

Projekte dalyvaujantys tyrėjai: dr. Daiva Alifanovienė, dr. Albina Kepalaitė, Odeta Šapelytė, dr. Asta Vaitkevičienė .

Projekto trukmė – 24 m. (01.04.2017- 31.03.2019)

Bendras projekto biudžetas631 294,15Eur.

Projektą iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. Programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Šis tinklapis sukurtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio tinklapio turinį atsako Šiaulių universitetas. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ:

 
 
POZCOPING LLI-163 PROJEKTO VEIKLŲ PRISTATYMAS_trumpas video
 
„Socialinės psichologinės paramos paslaugų sistemos vystymas diegiant teigiamo poveikio strategijų metodą ir stiprinant labiausiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę įtrauktį“; POZCOPING, Nr. LLI-163.
 
 
POZCOPING LLI-163 PROJEKTO VEIKLOS NUOTRAUKOSE:

 

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ SPAUDOJE:

Pozityvių streso įveikos strategijų metodikų kūrimas ir adaptavimas, naudojant multisensorinių kambarių įrangą

 

INFORMACIJA APIE TARPTAUTINĮ SIMPOZIUMĄ „Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūriu: pozityvi socialinės atskirties įveika“ 2019 -03-28:

TARPTAUTINIS SIMPOZIUMAS