Universiteto doktorantės R. Kantanavičiūtė ir A. Volbikienė sėkmingai apgynė mokslų daktaro disertacijas

disertast 3

disertast 3
Spalio 5 d. Šiaulių universiteto doktorantai sėkmingai apgynė mokslo daktaro disertacijas. Specialiosios pedagogikos katedros doktorantė ir dėstytoja Rita Kantanavičiūtė apgynė socialinių mokslų srities, edukologijos krypties mokslo daktaro disertaciją „Interprofesinė pagalba ankstyvojo amžiaus mikčiojančiam vaikui ir jo šeimai, taikant multidimensinę intervenciją“ (mokslinė vadovė prof. (HP) dr. Stefanija Ališauskienė), o Muzikos pedagogikos ir vizualiųjų menų katedros doktorantė ir Asta Volbikienė apgynė socialinių mokslų srities, edukologijos krypties mokslo daktaro disertaciją „ Formalusis mokinių vertinimas neformaliajame muzikiniame vaikų švietime: mokinių, mokytojų ir tėvų patirtys “ (mokslinė vadovė prof. dr. Diana Strakšienė).

disertruta 2

disertruta 2

Doktorantės Ritos Kantanavičiūtės disertacijoje analizuojami interprofesinės pagalbos ankstyvojo amžiaus mikčiojančiam vaikui ir jo šeimai kontekstai, turinys, procesas ir patirtys, taikant multidimensinę intervenciją. Išryškinamas multidimensinis požiūris į mikčiojimą, aptariamos skirtingos mikčiojimo sampratos, pagalbos strategijos ir programos mikčiojimui įveikti, išryškinama mikčiojimo kilmės teorinių nuostatų įvairovė bei pateikiami formalieji pagalbos kontekstai.

disertruta 1

disertruta 1
Pokyčių inicijavimo ir logopedinės pagalbos rekonstravimas, teikiant pagalbą ankstyvojo amžiaus mikčiojančiam vaikui ir jo šeimai, grindžiamas daugiamačiu veiklos tyrimo konstruktu, sujungiančiu veiklos pokyčius, tyrimą ir refleksijas. Tyrimo dalyvių (specialistų ir tėvų) patirtys, šių patirčių kontekstai, pagalbos pokyčių dinamika ir tyrėjos „iš vidaus“ pozicija yra centrinė veiklos tyrimo ašis.

Disertacinis tyrimas leido atskleisti pagalbos ankstyvojo amžiaus mikčiojančiam vaikui ir jo šeimai skirtinguose sektoriuose – sveikatos priežiūros ir švietimo bei ugdymo – realizavimo patirtis ir galimybes. Tėvų, ieškojusių pagalbos ir ją (ne)gavusių, patirčių analizė parodė akivaizdžią sisteminės koordinuotos pagalbos mikčiojančiam vaikui ir jo šeimai stoką. Be to, logopedinės pagalbos rekonstravimas leido išryškinti individualius mikčiojimo struktūros komponentus ir sudarė galimybę interprofesinėje komandoje dirbantiems specialistams numatyti pagalbos teikimo kryptis.

disertast 1

disertast 1
Doktorantės Astos Volbikienės disertaciniu tyrimu buvo siekiama ištirti ir apibendrinti mokinių, mokytojų ir tėvų formaliojo vertinimo patirtis neformaliojo muzikinio vaikų švietimo kontekste.

disertast 2

disertast 2
Pusiau struktūruoto interviu metodu surinkus tyrimo duomenis ir juos išanalizavus, taikant indukcine logika grįstą kokybinės turinio analizės metodą, buvo gautos tokios išvados: formalusis mokinių vertinimas muzikos mokyklose yra atsietas nuo paties mokymo(-si) proceso; muzikos mokykloms būdingas formaliojo vertinimo sampratos daugiaprasmiškumas; muzikos mokyklų ugdymo praktikoje formalusis vertinimas reiškiasi kaip dualus procesas, t. y. skirtingas pamokoje ir ir viešame atsiskaityme; reguliuoja mokinių mokymosi motyvaciją; padeda ats(is)kleisti mokinio ir mokytojo savivertei ir daryti poveikį jos formavimui(-si); lemia mokinio ir mokytojo patiriamus emocinius išgyvenimus ugdymo(-si) procese ir yra priklausomas nuo vyraujančių kontekstų muzikos mokykloje.

Asta Volbikienė savo mokslinių tyrimo rezultatais pasidalijo 10-yje tarptautinių mokslinių konferencijų, publikavo 8 mokslo straipsniuose, be to, idėjas sėkmingai realizuoja dirbdama pedagoginį darbą.

Sveikiname Ritą Kantanavičiūtę ir Astą Volbikienę, linkime naujų prasmingų mokslinių tyrimų, įkvepiančios praktinės patirties ir kūrybinės sėkmės!

Mokslo ir meno tarnybos inf.
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti