Dalinės doktorantūros studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2019–2020 m. m.

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas), vadovaudamasis 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“, skelbia konkursą Lietuvos mokslo ir studijų institucijų doktorantūros studijų studentams teikti paraiškas dalinėms studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2019–2020 akademiniais metais.

Dalinių doktorantūros studijų trukmė – ne trumpesnė kaip 3 mėn. ir ne ilgesnė kaip 10 mėn. (du semestrai).

Valstybės parama bus skiriama ne daugiau nei 15 atrinktų kandidatų.

Kandidato statusui keliami reikalavimai:

 • Būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba tenkinti kitus asmens statusui keliamus reikalavimus, nurodytus 2016 m. rugpjūčio 11 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakyme Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“[1];
 • Būti gerai besimokančiu Lietuvos mokslo ir studijų institucijos ne žemesnio nei 1 kurso 2 studijų semestro doktorantūros studijų studentu;
 • Turėti tarptautinį pripažinimą pelniusio užsienio valstybės universiteto sutikimą priimti studijoms;
 • Gerai mokėti kalbą, kuria vyks studijos – ne žemesniu nei pažengusio kalbos vartotojo lygiu (B2) pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Atrankos kriterijai:

 • Pateiktų dokumentų atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams: paraiška pateikta laiku, pateikti visi reikiami dokumentai;
 • Kandidato atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems statuso reikalavimams (žr. Kandidato statusui keliami reikalavimai);
 • Kandidato studijų ir mokslinių (meninių) pasiekimų atitinkamoje studijų kryptyje aktualumas ir reikšmingumas: vertinami doktorantūros studijų rezultatai, įskaitant vykdytus / vykdomus mokslinius (meninius) tyrimus, mokslines publikacijas (arba publikacijas kultūros ir meno leidiniuose), dalyvavimą mokslinėse (meno) konferencijose ar kituose mokslo (meno) renginiuose, baigiamojo darbo temą;
 • Priimančiojo universiteto pasiekimų kandidato pasirinktoje studijų ir (ar) mokslo (meno) kryptyje aktualumas ir reikšmingumas, vertinant per tarptautinio pripažinimo perspektyvą;
 • Priimančiojo universiteto reikšmingų pasiekimų tam tikroje studijų ir (ar) mokslo (meno) kryptyje atitikimas kandidato keliamiems studijų tikslams ir mokslo (meno) tiriamajai veiklai;
 • Kandidato motyvacijos pagrįstumas;
 • Baigiamojo mokslinio darbo vadovo pateiktos rekomendacijos pagrįstumas.

Skiriama valstybės parama:

 1. Stipendija – 15 bazinių socialinių išmokų per mėnesį (1 BSI = 38 Eur). Pažymėtina, kad į dalines studijas išvykstančiam studentui skirta valstybės stipendija indeksuojama, atsižvelgiant į švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus gyvenimo lygio vietos koeficientus: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/75961dd092f311e7a3c4a5eb10f04386;[2]
 2. Dengiama dalis studijų kainos. Akcentuotina, kad dalinis studijų kainos dengimas yra susietas su norminėmis doktorantūros studijų kainomis Lietuvoje, t. y. bus skiriamas ne didesnis finansavimas negu patvirtinta Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakyme maksimali tam tikros srities doktorantūros studijų kaina metams (nuoroda į Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl 2019 m. norminių studijų kainų bus paskelbta, kai bus patvirtintas šis įsakymas). Jeigu kandidatas vyks nepilnam akademiniam semestrui, studijų kaina bus apskaičiuojama atsižvelgiant į realų laikotarpį, kuriam vykstama.
 3. Kelionės išmoka, atsižvelgiant į atstumą nuo gyvenamosios vietos (miesto) iki studijų vietos (miesto).

Atkreiptinas dėmesys, kad susidarius situacijai, kai kandidatų paraiškos yra lygiavertės,  prioritetas bus teikiamas kandidatams, turintiems kitus finansavimo šaltinius stipendijai, studijų kainai ar kelionės išmokai apmokėti.

 

Daugiau informacijos www.stipendijos.lt