Tadas Gulbinas apgynė socialinių mokslų (edukologija) daktaro disertaciją

dis 2 1

dis 2 1

Gegužės 31 d. Tadas Gulbinas Šiaulių universitete sėkmingai apgynė daktaro disertaciją „Merginų rekreacinis fizinis aktyvumas profesinėje mokykloje: grindžiamoji teorija“ (Socialiniai mokslai, edukologija, 07S).

Disertacijoje pirmą kartą Lietuvoje teoriškai pažvelgta į neformalios ugdymo(si) aplinkos reikšmingumą merginų rekreaciniam fiziniam aktyvumui. Atlikto tyrimo rezultatai leidžia nuodugniau pažvelgti į neformalios ugdymo(si) aplinkos veiksnius, jos teikiamas paskatas ir trikdžius.

dis 2 2

dis 2 2
Disertacijoje teigiama, kad šiuolaikiniam jaunimui ypač aktualus tampa rekreacinis fizinis aktyvumas ir jo realizavimas neformaliose ugdymo(si) aplinkose. Todėl šiuo moksliniu tyrimu ir siekta sukurti teoriją, kuri pagrįstų neformalios ugdymo(si) aplinkos edukacinį reikšmingumą profesinės mokyklos merginų rekreaciniam fiziniam aktyvumui.

Tyrimo tikslas – sukonstruoti grindžiamąją teoriją, paaiškinančią, kaip neformali ugdymo(si) aplinka skatina merginų rekreacinį fizinį aktyvumą.

dis 2

dis 2
Tiriamos problemos aktualumą nusako tai, jog profesinių mokyklų merginų laisvalaikio fizinis aktyvumas yra mažesnis nei tokio pat amžiaus vaikinų, taip pat nėra atlikta tyrimų, kurie remtųsi konstruktyvistine grindžiamąja teorine prieiga, analizuojant neformalios edukacinės aplinkos reikšmingumą merginų rekreaciniam fiziniam aktyvumui.

Ši disertacija papildo edukologijos mokslo tyrimus, kuriuose konstruojama grindžiamoji teorija taikant K. Charmaz versiją. Išsamus šios grindžiamosios metodologijos versijos aprašymas atveria naujas galimybes gilesniems kokybiniams edukacinių reiškinių tyrinėjimams.

T. Gulbinas yra Šiaulių universitete baigęs kūno kultūros ir sporto pedagogikos bakalauro ir kūno kultūros ir sporto edukologijos magistro studijas, 2012–2019 m. buvo Šiaulių universiteto doktorantu.

Nuo 2004 m. T. Gulbinas dirba Šiaulių profesinio rengimo centro kūno kultūros mokytoju metodininku ir ekonomikos mokytoju. Moksliniai interesai: neformaliojo ugdymo(si) edukacinės aplinkos, rekreacinis fizinis aktyvumas.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti