STAŽUOTOJŲ VIZITAI Į KITAS MOKYKLAS

Pagal projekto „TĘSK“ veiklas stažuotojai lankosi kitose mokyklose, stebi pamokas ir veiklas, mokosi iš kolegų ir dalijasi gerosios praktikos patirtimis.  

2020 m. sausio 28 d. projekto „TĘSK“ stažuotojos Ligita Kiudelytė-Rimeikė (Klaipėdos raj.) Sandra Nosevičienė (Panevėžys) pagal vykdomo projekto „TĘSK“ veiklas ir Alma Kinčienė (Klaipėdos raj.) lankėsi Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo institucijose stebėti ugdomųjų veiklų bei susipažinti su inovatyvios ugdomosios aplinkos kūrimo gerosiomis patirtimis.

Stažuotojos turėjo galimybę dalyvauti Šiaulių l/d „Bangelė“ pedagogių vedamose ikimokyklinio ugdymo(si) veiklose, grindžiamose STEAM ir Montessori metodikos prieigomis. Taip pat susipažino su Šiaulių miesto l/d „Pasaka“ ugdomosios aplinkos inovacijomis. Ypač daug dėmesio sulaukė įstaigoje įrengta ugdomoji erdvė – sensorinis koridorius. Šiaulių miesto l/d „Trys Nykštukai“ vizito dalyvėms buvo pristatyta „atvirų koridorių“, kaip ugdomųjų erdvių koncepcija. Vizito metu veiklose dalyvavo ir mentorė Jurgita Ablėnė, projekto „TĘSK“ ekspertai. Stažuotojų vizitą organizavo projekto „Tęsk“ stažuotės vadovė doc. dr. Erika Masiliauskienė.

ST 1

ST 1
ST 3
ST 3
ST 4
ST 4
ST 7
ST 7

 

STAŽUOTĖS UŽSIENYJE

Šiaulių universiteto dėstytojai (stažuočių vadovai) ir kuruojamų mokyklų mentoriai 2019 m. spalio–lapkričio mėn. pagal projektą „Tęsk“ dalyvavo užsienio stažuotėse Kroatijoje, Suomijoje, Islandijoje ir Italijoje. Stažuočių tikslas – susipažinti su šių šalių  švietimo sistemomis, mokytojų rengimu ir kvalifikacijos tobulinimu, mokytojų profesiniais standartais, pradedančiųjų mokytojų pedagoginių stažuočių įgyvendinimo ypatumais, mentorystės ir mokytojų karjeros perspektyvomis,

Stažuotės dalyviai lankėsi ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pradinėse ir pagrindinėse mokyklose, profesinio ugdymo įstaigose bei universitetuose. Įgyta geroji patirtis bus naudinga  mentorystės veiklose, teikiant pagalbą pradedantiesiems mokytojams, bei leis generuoti idėjas, kuriant mokytojų stažuotės modelį Lietuvoje. Stažuotes organizavo Nacionalinė švietimo agentūra.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotė Kroatijos švietimo institucijose

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotė Suomijos švietimo institucijose

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotė Islandijos švietimo institucijose

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotė Italijos švietimo institucijose

 

INFORMACINIS KONSULTACINIS RENGINYS PEDAGOGINIŲ STAŽUOČIŲ DALYVIAMS

2019 m. Spalio 10 d. Šiaulių universitete vyko informacinis konsultacinis renginys pedagoginių stažuočių dalyviams. Šiaulių universitetas dalyvauja kaip partneris pedagoginės stažuotės išbandymo veikloje, kurios metu tobulinamas numatytas pedagoginės stažuotės modelis ir jos įgyvendinimas.

Su Šiaulių universitetu 2019-2020 m. m. bendradarbiaus 15 švietimo įstaigų, kuriose įsidarbino pradedantieji pedagogai. Projekte dalyvaus ikimokyklinio ugdymo, pradinio ir bendrojo ugdymo pedagogai, jų mentoriai ir stažuočių vadovai. Dalyviai susipažino su naujovėmis, įgyvendinant pedagoginę stažuotę ir aptarė būsimas mokslo metų veiklas.

Sveikiname pradedančiuosius pedagogus, jų mentorius ir stažuočių vadovus įsitraukusius į projektą “TĘSK” ir linkime sėkmingo bendradarbiavimo su Šiaulių universitetu.

Pedagoginių stažuočių išbandymas ir modelio kūrimas yra Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo, ESF finansuojamo projekto „Tęsk” veikla (projekto nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001).

Pedagoginė stažuotė yra įteisinta Pedagogų rengimo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-501.

Reng 1

Reng 1
Reng 2
Reng 2
Reng 3
Reng 3
Reng 4
Reng 4
Reng 5
Reng 5

 

 

PRADEDANČIŲJŲ PEDAGOGŲ STAŽUOTĖ 2019-2020 mokslo metais. 

Atranka dalyvauti projekto „Tęsk“ 2.1 veikloje „Pedagoginės stažuotės išbandymas“ pratęsta iki 2019 m. rugsėjo 27 d.

Kviečiame mokyklų vadovus, įdarbinusius ar ketinančius įdarbinti pradedančiuosius pedagogus 2019–2020 m. m., registruotis ir užpildyti anketą adresu https://forms.gle/xgT83BrTZFfHeqDi9.

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Tęsk“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001 kartu su partneriais – aukštosiomis mokyklomis, 2018–2022 metais organizuoja pedagoginės stažuotės išbandymą, kurio metu tobulinamas pedagoginės stažuotės modelis, teikiama tikslinė pagalba mokykloms ir pačiam stažuotojui.

Pradedantysis pedagogas stažuotojas turės galimybę tobulinti profesines kompetencijas mokymuose, dalyvauti grupinėse supervizijose, refleksijose ir gauti stažuotės vadovų, mentorių konsultacijas, pagalbą rengiantis pamokoms ar kitoms ugdomosioms veikloms organizuojant ir įgyvendinant ugdymo procesą.

Mentorius turės galimybes tikslingai tobulinti profesines kompetencijas mokymuose, gauti stažuotės vadovo, ekspertinę pagalbą. Mentoriams bus suteikta galimybė dalyvauti vienoje užsienio stažuotėje.

Švietimo įstaigų pedagogams taip pat bus sudarytos galimybės tobulinti savo profesines kompetencijas mokymuose.

Išsamią informaciją apie pedagoginės stažuotės išbandymą galite rasti Ugdymo plėtotės centro svetainėje adresu: https://www.upc.smm.lt/projektai/tesk/rezultatai/pedagoginestazuote/pedagoginestaz.php.

REGISTRACIJA Į STAŽUOTĘ

Prašome švietimo įstaigų vadovų iki rugsėjo 27 d. nuorodoje https://forms.gle/xgT83BrTZFfHeqDi9

užpildyti anketą, pateikiant duomenis apie:

- Jūsų įstaigoje naujai įsidarbinusius ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokytojus (turinčius pedagogo kvalifikaciją), kuriems 2019–2020 mokslo metai bus pirmieji pedagoginio darbo metai švietimo įstaigoje. Pirmenybė bus teikiama pirmaisiais metais po studijų įsidarbinusiems pradedantiems pedagogams ir (ar) asmenims iki 35 metų;

- pedagogui stažuotojui paskirtą (-us) mentorių (-ius), kuris (-ie) švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka yra įgijęs ne žemesnę kaip mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją ar turi reikiamas kompetencijas.

- Pedagogui stažuotojui gali būti paskirti ir du mentoriai (pvz., mokytojas dalykininkas ir pagalbos mokiniui specialistas; du mokytojai, turintys skirtingų, bet stažuotei reikalingų kompetencijų). Jei švietimo įstaiga neturi atitinkamos kompetencijos mentoriaus, savivaldybė jį gali paskirti iš kitos švietimo įstaigos.

Atkreipiame dėmesį, kad įsidarbinusieji po rugsėjo 2 d. turės galimybę dalyvauti stažuotėje, tačiau pirmenybė bus teikiama tiems, kurie prisijungs prie projekto „Tęsk“ veiklų nuo mokslo metų pradžios.

Kviečiame mokyklas bendradarbiauti su Šiaulių universitetu įgyvendinant pedagoginę stažuotę

Pedagoginės stažuotės klausimais konsultuoja ekspertai:

Edita Musneckienė
Tel. (8 41) 393 016
El. p. edita.musneckiene@su.lt

Edita Verygienė
Tel. (8 41) 595 853
El. p. edita.verygiene@su.lt

 

 

Pedagoginė stažuotė 2018-2019 m. m.

2018-2019 mokslo metais pedagoginės stažuotės išbandyme su Šiaulių universitetu dalyvavo 12 mokyklų iš Šiaulių, Radviliškio, Kėdainių, Telšių, Klaipėdos ir Kretingos rajonų. 13 jaunų pradedančiųjų mokytojų sėkmingai užbaigė pirmuosius darbo mokykloje metus. Mentoriai padėjo jauniems mokytojams integruotis į mokyklos bendruomenę, reflektavo savo patirtį, stažuotės vadovai iš Šiaulių universiteto teikė dalykinę ir didaktinę pagalbą. Stažuotės pabaigoje mokytojai įsivertino stažuotės rezultatus ir numatė tolesnio tobulėjimo perspektyvas.

Sveikiname jaunus mokytojus pradėjusius pedagogo karjerą ir linkime sėkmingai ją tęsti!

2019 m. rugsėjo mėn. startuos naujas pedagoginių stažuočių etapas. Kviečiame pirmus metus dirbančius mokytojus dalyvauti projekte „Tęsk“     

Pedagoginių stažuočių išbandymas ir modelio kūrimas yra Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo, ESF finansuojamo projekto „Tęsk” veikla (projekto nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001).

Šiaulių universitetas dalyvauja kaip partneris pedagoginės stažuotės išbandymo veikloje, kurios metu tobulinamas numatytas pedagoginės stažuotės modelis ir jos įgyvendinimas.

Pedagoginė stažuotė yra įteisinta Pedagogų rengimo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-501.