Studentų tyrimų objektas – tautiniai santykiai ir etnolingvistinės tapatybės problemos XIX a.

Šiaulių universitete prasideda šešis mėnesius truksiantys studentų tyrimai ,,Tautiniai santykiai ir etnolingvistinės tapatybės problema Giedraičių dekanate XIX a. II pusėje-1914 m.: Joniškio ir Inturkės parapijų atvejis".

Projektu siekiama ugdyti studentų mokslinių tyrimų kompetencijas: savarankiškai rinkti ir analizuoti archyvinę medžiagą, taikant šiuolaikinius šaltinotyros metodus, gebėti kelti ir nagrinėti istorines problemas, tinkamai taikyti istorinę ir sociologinę terminiją (pvz. tauta; identitetas; etnolingvistinis identitetas ir kt.) ir galėti tinkamai konstruoti mokslinį tekstą, jį pristatyti viešai auditorijai.

Tautinis tapatumas - sąmoninga kultūrinė konstrukcija. Globalizacija paskatino didelę gyventojų migraciją, ir valstybės tampa daugianacionalinės ir daugiakultūrinės, todėl atsigręžti į nacionalinio tapatumo išlaikymo problemą nuo modernios tautos ištakų iki dabar darosi vėl aktualu. Būtent XIX a. II pusėje vyko spartus modernios lietuvių tautos formavimasis, kuris buvo sudėtingas: procesas vyko kartu su modernių lenkų, baltarusių ir kitų etninių grupių, gyvenusių buv. LDK teritorijoje formavimusi. Ypač tai ryšku Vilniaus vyskupijoje, apie ką rašė V. Merkys monografijoje „Tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 1798-1918 m.“ (2006). Geografiškai tyrimas apims Inturkės ir Joniškio parapijas Giedraičių dekanate (Vilniaus vyskupija) 1864–1914 m. laikotarpiu. Tokia lokalinė prieiga leis detaliau pasekti skirtingų čia gyvenusių etninių grupių santykius, atskleisti etnolingvistinės identifikacijos apraiškas ir kaitą. Merkio tyrimai rodo, kad XIX a. pabaigoje Inturkės ir Joniškio parapijos etniniu požiūriu buvo mišrios (lietuvių ir lenkų), o XX a. pradžioje jos atsidūrė tuomet naujai lenkėjančiame plote. Šio tyrimo naujumas – ne tik kad išsamiai bus ištirtos dvi parapijos, bet atkreiptas dėmesys ne tik į lietuvių, bet ir lenkų tautinės-religinės aspiracijos, jų tautinio tapatumo kismo problema. Tyrimas atliekamas pasitelkus šaltinius iš LMA Vrublevskių bibliotekos, LVIA ir kt., taip pat to meto periodinę spaudą lietuvių ir lenkų kalbomis.

Mokslinę praktiką atlieka Istorijos ir politikos magistrantūros studentė Laura Lukoševičiūtė.

Mokslinės praktikos vadovė prof. dr. Rita Regina Trimonienė.

ESFIVP I 1

ESFIVP I 1

Projektą Šiaulių universitete administruoja Tarpsektorinės partnerystės centras.
Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0182.
Daugiau informacijos lmt.lt

Finansavimo šaltinis - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.