Gruodžio pabaigoje – apgintų mokslo daktaro disertacijų derlius

Gruodžio 17 d. ir 20 d. buvo sėkmingai apgintos trys mokslo daktaro disertacijos, susijusios su Šiaulių universitetu.

Stoncelis

Stoncelis

Vilniaus universitete Šiaulių universiteto Informacinių sistemų centro vyriausiasis specialistas informacinių sistemų veiklai, Vilniaus universiteto doktorantas Mindaugas Stoncelis sėkmingai apgynė gamtos mokslų srities matematikos krypties daktaro disertaciją „Reikšmių pasiskirstymo teoremos periodinei dzeta funkcijai“ (mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas (Vilniaus universitetas)).

Gruodžio 20 d. Šiaulių universitete apgintos dvi vadybos mokslo krypties mokslo daktaro disertacijos.

dis 19 12 20

dis 19 12 20

Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto doktorantė Violeta Kiurienė apgynė socialinių mokslų srities vadybos krypties mokslo daktaro disertaciją „Savivaldybių administracinės priežiūros instituto tobulinimas viešojo valdymo pokyčių kontekste“ (mokslinis vadovas – prof. dr. Teodoras Tamošiūnas (Šiaulių universitetas), disertacijos gynimo tarybos pirmininkas – prof. dr. Tadas Sudnickas (Mykolo Romerio universitetas)).

Disertaciniu tyrimu atskleista, kad Lietuvoje nėra sisteminio požiūrio į nacionalinio ir subnacionalinio viešojo valdymo lygių sąveiką, subnacionalinį viešąjį valdymą, decentralizaciją ir disertaciniame darbe tiriamą savivaldybių administracinės priežiūros institutą. Trūksta bendrų prognozių ir informacijos, dauguma institucinių reformų nėra įvertintos, neišdiskutuotos, nepagrįstos viešojo valdymo pokyčių kontekstu, nulemtos politinių įtakų ir paviršutiniškos. Disertacinio tyrimo tikslas – atskleisti savivaldybių administracinės priežiūros instituto tobulinimą viešojo valdymo pokyčių kontekste. Pasirinkta kokybinio tyrimo strategija, atvejo tyrimo strategija. Tyrimu nustatyta, kad savivaldybių administracinės priežiūros instituto tobulinimą viešojo valdymo pokyčių kontekste galima atskleisti konceptualizuojant viešojo valdymo pokyčių konteksto daugiadimensiškumą ir kompleksiškumą bei identifikuojant savivaldybių administracinę priežiūrą kaip institutą. Tyrimas atskleidė, kad šio instituto tobulinimas pasižymi specifiškumu, priklausančiu nuo konkrečios šalies savivaldybių administracinės priežiūros instituto turinio, viešojo valdymo modelio ir priežiūros vykdymo konteksto. Rezultatai, gauti atliekant tyrimą, parodė, kad savivaldybių administracinės priežiūros instituto tobulinimą riboja netinkama viešojo valdymo pokyčio trajektorija, kai politizuojami poreikiai, skatinantys pokyčius, neaiški pokyčių plėtros programa, stinga bendradarbiavimo ir atviros komunikacijos savivaldybių administracinės priežiūros instituto organizaciniame lauke.

Lina 2019 12 20 4

Lina 2019 12 20 4

Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto doktorantėLina Bivainienėapgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties mokslo daktaro disertaciją „Suinteresuotųjų šalių dalyvavimo raiška miesto prekės ženklo vystyme“. Disertacijos mokslinis vadovas – prof. dr. Teodoras Tamošiūnas (Šiaulių universitetas), disertacijos gynimo tarybos pirmininkas – prof. dr. Vainius Smalskys (Mykolo Romerio universitetas)).

Disertacinis tyrimas leido atskleisti, kad XXI amžiuje vis didesnę svarbą įgyja miesto prekės ženklo vystymas, kai miestas (teritorija, valstybė, geografinė vietovė) tampa savotišku produktu, kurį galima patraukliai „parduoti“. Darbe keliama mokslinė problema: kokia suinteresuotųjų šalių dalyvavimo raiška mieste prekės ženklo vystyme? Disertacijoje analizuojamas suinteresuotųjų šalių dalyvavimas kaip mokslinių tyrimų objektas atskleidžiant suinteresuotųjų šalių gausą ir dalyvavimo raiškos esmę, aptariami miesto prekės ženklo vystymo teoriniai pagrindai, įvardijant miesto prekės ženklo elementų charakteristikas ir miesto prekės ženklo vystymo komponentus, pateikiama suinteresuotųjų šalių dalyvavimo raiškos miesto prekės ženklo vystyme empirinio tyrimo metodologija. Darbe doktorantė apibendrino empirinio tyrimo rezultatus, pateikė Lietuvos miestų prekių ženklų analizę, pristatė kokybinio miesto prekės ženklo elementų tyrimo rezultatus, ekspertų nuostatų analizę apie suinteresuotųjų šalių dalyvavimą miesto prekės ženklo vystyme. Darbas baigiamas konceptualiuoju suinteresuotųjų šalių dalyvavimo raiškos miesto prekės ženklo vystyme modeliu.

Džiaugiamės kartu su doktorantais, linkėkime jiems naujų mokslinių atradimų ir kūrybinės sėkmės!

Mokslo ir meno tarnybos inf.
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti