Profesoriui emeritui Vyteniui Rimkui – 90!

Vytenis

Vytenis

Sausio 17 d. Šiaulių universiteto profesorius emeritas Vytenis Rimkus švenčią garbingą 90 metų jubiliejų. Universiteto bendruomenė sveikina profesorių, nuėjusį nepaprastai turiningą gyvenimo kelią, neatsiejamą nuo Šiaulių aukštosios mokyklos raidos, padariusį didelį indėlį Lietuvos kultūrai, lietuvių dailės ir tautodailės tyrinėjimams.

Sveikindama gražaus jubiliejaus proga ir dėkodama už ilgus pedagoginio, kūrybinio bei tiriamojo darbo metus, atiduotus mūsų aukštajai mokyklai, Šiaulių universiteto bendruomenė linki prof. emeritui stiprios sveikatos, žvalios energijos ir puikios šventinės nuotaikos!

Jubiliejaus proga prisiminkime kai kuriuos prof. Vytenio Rimkaus gyvenimo ir veiklos fragmentus.

Vytenis Rimkus gimė 1930 m. sausio 17 d. Šiaulių apskrities Bazilionų valsčiaus, Zatišų vienkiemyje, mokytojo šeimoje. Mokėsi Bagdoniškio (Šiaulių raj.) pradinėje mokykloje (1937–1940 m.), Šiaulių J. Janonio vidurinėje mokykloje (1942–1949 m.), dalyvavo pasipriešinimo veikloje. Iš paskutinės klasės 1949 m. kovo 25 d. kartu su šeima buvo ištremtas į Sibirą. 1951 m. už lietuviško laikraštuko „Taiga“ leidimą tremtyje buvo areštuotas ir Irkutske nuteistas mirties bausme, pakeista 25-iems metams kalėti lageriuose. Sumažinus bausmę, 1956 m. buvo grąžintas į tremtį. Į Lietuvą grįžo 1958 m., Šiaulių neakivaizdinėje vidurinėje mokykloje įgijo vidurinį mokslą. 1960-1966 m. mokėsi Leningrado I. Repino dailės instituto Dailės teorijos ir istorijos fakulteto neakivaizdiniame skyriuje, kurį baigė su pagyrimu.

1966 m. pradėjo dirbti dėstytoju tuometiniame Šiaulių pedagoginiame institute. 1974 m. V. Rimkus apgynė dailėtyros daktaro, 1977 m. - dailėtyros habilituoto daktaro disertacijas, 1988 m. jam suteiktas profesoriaus laipsnis.

Prof. Vytenis Rimkus skaitė meno istorijos paskaitas, vadovavo studentų ir magistrantų diplominiams darbams, buvo doktorantūros komitetų narys visuose Lietuvos universitetuose, Dailės akademijoje, Meno ir kultūros institute. Daug V. Rimkaus auklėtinių dirba mokytojais įvairiose Lietuvos mokyklose, dalis – aktyviai reiškiasi teorinėje ir praktinėje pedagoginėje veikloje, dailės gyvenime. Dalis auklėtinių yra įstoję į Lietuvos dailininkų sąjungą, kitas kūrybines organizacijas.

Vytenis Rimkus – Šiaulių universiteto profesorius emeritas, menotyrininkas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordino kavalierius, Lietuvos katalikų mokslų akademijos, Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Lietuvos mokslininkų sąjungos, Lietuvos kraštotyros draugijos, Lietuvos meno istorikų draugijos, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos narys, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono garbės pilietis.

Už tautodailės populiarinimą profesorius yra apdovanotas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija, 1995 m. Stasio Šalkauskio premija, 2003 m. Jono Basanavičiaus premija, 2005 m. Kultūros ministerijos premija.

Prof. V. Rimkaus personalinėje bibliografijoje – apie 2850 publikacijų, bibliografijoje – apie 1150 pozicijų. Visą šią gausią medžiagą galima sugrupuoti ir išryškinti į mokslinių ir populiarinimo publikacijų kryptis: Lietuvos liaudies menas, ypač liaudies skulptūra, saviveiklinė dailė, šiuolaikinio liaudies meno problemos; profesionalioji Lietuvos dailė, provinciniai dailės reiškiniai, mažiau žinomi ir užmiršti dailininkai ir dailės faktai; tremtinių ir politinių kalinių dailė; dailės pedagogika: mokyklos, piešimo mokytojai ir jų paruošimas, vaikų kūryba.

Profesorius emeritas Vytenis Rimkus žinomas kaip iškili asmenybė Lietuvos dvasiniam gyvenimui. Jubiliato dailės darbų yra muziejuose, privačiose kolekcijose. Jis paskelbė daugiau kaip du tūkstančius publikacijų periodiniuose leidiniuose ir enciklopedijose, yra 20 knygų dailėtyros ir visuomenės gyvenimo klausimais autorius. V. Rimkus padėjo atrinkti ir grąžinti į Lietuvą visuomenės veikėjų Kazimiero ir Stanislavos Venclauskių dokumentinį turtą. Jam paskatinus šios šeimos rūmai buvo padovanoti Šiaulių Aušros muziejui. Profesorius yra surinkęs gausią Šiaulių istorijos leidinių, periodinės spaudos, atvirukų kolekciją.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Zigmo Ripinskio nuotr.
Grįžti