Kviečiame pedagogus dalyvauti ilgalaikėse (40 val.) kvalifikacijos tobulinimo programose:

Atsižvelgiant į pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos nuostatų pakeitimus, 40 valandų trukmės kvalifikacijos tobulinimo programos sudarytos iš vieno ar kelių modulių, įgyvendinamos įvairiomis formomis ir vykdomos trumpomis sesijomis.

Dalyviams, išklausiusiems atskirus modulius, išduodamos pažymos, išklausiusiems visą 40 val. programą ir atlikusiems savarankiškas užduotis išduodami Neformaliojo švietimo programų registre registruotų programų kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAMS

 

ŽAIDYBINIŲ METODŲ TAIKYMO GALIMYBĖS SKATINANT VAIKŲ FIZINĮ AKTYVUMĄ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE (40 VAL.)

Temos:

 • Iššūkis pedagogui – sportuoja mažiausieji (6 val.). Įvykdyta.
 • Sportinių žaidimų ABC ikimokykliniame amžiuje (6 val.). Spalio mėn. Registracija
 • Aktyviųjų mokymosi metodų įvairovė fizinio aktyvumo pratybose.(6 val.). 
 • Papildomo ugdymo organizavimo ikimokyklinėse įstaigose galimybės.(6 val.).
 • Apvalaus stalo diskusija (6 val.).

       

VAIKO SOCIALINĖS IR EMOCINĖS GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE (40 VAL.)

Temos:

 • Vaiko socialinės-emocinės gerovės ugdymo prasmė ir būdai ikimokykliniame amžiuje. 
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichosocialinė raida.  
 • Edukacinių erdvių kūrimo strategijos lopšelio-darželio kontekste. 
 • Tarpdisciplininės komandos veikla ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinio emocinio ugdymo gerovę. 
 • Geros savijautos įpročių formavimas vaikų jogos pagalba. 

Informacija: tel. (8 41) 595 856, el. p. irena.ramoniene@su.lt

 

PRADINIO UGDYMO PEDAGOGAMS

 

UGDYMO APLINKŲ IT PRIEMONĖMIS KŪRIMAS IR NAUDOJIMAS UGDYMO PROCESE
(40 VAL.)

 Temos:

 • Ugdymo aplinkos, skatinančios ugdytinių motyvaciją, kūrimas ir naudojimas ugdymo procese. Įvykdyta 2020.02.20
 • Mokinius motyvuojančios skaitmeninės ugdymo aplinkos, edukacinių užduočių kūrimas ir panaudojimas ugdyme (6 val.).
 • Interaktyvių užduočių rengimas naudojant IKT arba Skaitmeninių ugdymo priemonių naudojimas ugdymo procese (6 val.).
 • Bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais galimybės naudojant IKT (6 val.).

 Informacija: tel. (8 41) 595 853, el. p. edita.verygiene@su.lt

 

KŪRYBINIS RAŠYMAS PRADINĖSE KLASĖSE

Temos:

 • 1–2  klasės mokinių kūrybinių įgūdžių ugdymas pasakomis (6 val.) Registracija
 • 3–4 klasės mokinių kūrybinių įgūdžių ugdymas pasakomis (6 val.) 
 • Teksto kūrimas pradinėse klasėse (6 val.) 
 • Apvalaus stalo diskusija „Kūrybinio rašymo pradinėse klasėse probleminiai klausimai“ (6 val.) 

Informacija: tel. (8 41) 595 856, el. p. irena.ramoniene@su.lt

 

 GAMTOS MOKSLŲ PEDAGOGAMS

 

APLINKOS CHEMIJA MOKYKLOJE (40 VAL. 4 DIENOS)

Registracija

Temos:

 • Aplinkos chemijos objekto analizė. Šiuolaikinės aktualijos mokyklos ugdyme.
 • Žemės atmosfera (2 dienos – 7 val. ir 8 val.)
 • Gamtiniai vandenys ir jų užterštumas.
 • Nuodingieji neorganiniai ir organiniai junginiai gamtinėje aplinkoje.
 • Globalizacija ir globalinės problemos (2 dienos – 6 val. ir 7 val.)

 

ĮTRAUKUSIS EKOLOGINIS UGDYMAS (40 VAL. 6 DIENOS)

Registracija

Temos:

 • Pagrindinės dabartinės ekologinės-aplinkos problemos Lietuvoje ir pasaulyje (2 dienos – 6 val. ir 4 val.)
 • Ekologija ugdymo(si) procese (2 dienos – 6 val. ir 4 val.)
 • Ekologinių (gamtosauginių ir aplinkosauginių) projektų rengimas ir įgyvendinimas (2 dienos – 6 val. ir 4 val.)

 

ŽALIASIS KURSAS MOKYKLOJE (40 VAL. 6 DIENOS)

Registracija

Temos:

 • Europos žaliasis kursas (2 dienos – 6 val. ir 4 val.)
 • Interaktyvios veiklos moksleiviams (2 dienos – 6 val. ir 4 val.)
 • Praktiniai įsitraukimo į žaliąjį kursą aspektai (2 dienos – 6 val. ir 4 val.)

Informacija: tel. (8 41) 595 854, el. p. birute.brackiene@su.lt

 

MUZIKOS PEDAGOGAMS

 

MUZIKINIO UGDYMO TRADICIJOS IR INOVACIJOS ĮTRAUKIOJO UGDYMO KONTEKSTE
(40 VAL. 6 DIENOS)

REGISTRACIJA

Temos:

 • Įtraukiojo ugdymo raiškos formos muzikos pamokose. 
 • Etnomuzikinis ugdymas kaip mokinių bendrakultūrinių kompetencijų tobulinimo priemonė 
 • Darbas nemokamos prieigos kompiuterine garso redagavimo programa Cakewalk by BandLab arba  Muzikos instrumentų konstravimas ir mini kompiuterio MakeyMakey naudojimas muzikinio ugdymo procese. (8 val.)
 • Pamokoje improvizuojame muzikuodami: //mokyklinės dūdelės, skambančios lazdos, kūno perkusija, muzikiniai žaidimai, ritminiai žaidimai. (8 val.)
 • Terapijos komponentų panaudojimas meno disciplinose (6 val.)
 • Muzikinis ugdymas Londono lituanistinėse mokyklose: patirties refleksija (3 val.)
 • Apvalaus stalo diskusija (3 val.)

Informacija: tel. (8 41) 595 854, el. p. birute.brackiene@su.lt

 

DORINIO UGDYMO IR HUMANITARINIŲ MOKSLŲ PEDAGOGAMS

 

KITOKS ŽMOGUS ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE (40 VAL.)

Temos:

 • Etika ir integruotos pamokos bruožai, požymiai
 • Etinio sprendimo sąvoka. Etinio sprendimo priėmimas. 
 • Etinių dilemų sprendimas. Metodas: proceso drama.
 • Etinės problemos sprendimo svarstymas. Metodas: panelinė diskusija.
 • Etinės problemos  sprendimas. Metodas: debatai, forumo teatras.
 • Etinės problemos sprendimas. Metodas: kino filmo analizė. Praktinė užduotis. Aptarimas.

Informacija: tel. (8 41) 595 853, el. p. edita.verygiene@su.lt

 

 NUOTOLINIAI MOKYMAI PEDAGOGAMS  (daugiau apie mokymus)

 

NUOTOLINIŲ MOKYMO(SI) KURSŲ KŪRIMAS VMA Moodle (40 VAL.)

REGISTRACIJA

 

 VAIZDO PAMOKŲ KŪRIMAS IR ORGANIZAVIMAS VIRTUALIOSE APLINKOSE (40 VAL.)  

REGISTRACIJA

Temos:

 • Vaizdo pamokų kūrimas ir redagavimas (24 val.)
 • Nemokamos tiesioginių vaizdo pamokų organizavimo ir įrašymo galimybės (8 val.)
 • Microsoft Teams panaudojimas (8 val.)

Informacija: Birutė Bračkienė, tel. (8 41) 595 854, el. p. birute.brackiene@su.lt, Asta Margienė, tel. 8 613 58889, el. p. asta.margiene@su.lt