Senate pritarta Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų, matematikos tyrimų atviros prieigos centro steigimui

senvas1

senvas1

Vasario 19 d. Šiaulių universiteto Senato posėdžio darbotvarkėje buvo keturi klausimai – dėl Studentų priėmimo į Šiaulių universitetą 2020 m. taisyklių pakeitimo, dėl Šiaulių universiteto pedagoginių vardų suteikimo tvarkos tikslinimo, dėl Šiaulių universiteto leidybos nuostatų tikslinimo ir dėl Šiaulių universiteto struktūros pakeitimo.

senvas3

senvas3

Pasak Studijų ir tarptautinių programų tarnybos direktorės dr. Reginos Karvelienės, studentų priėmimo į Šiaulių universitetą 2020 m. taisyklėse buvo būtina atlikti kai kuriuos pakeitimus ir papildymus atsižvelgiant į 2020 m. vasario 4 d. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą, pagal kurį yra supaprastintos stojančiųjų į valstybės finansuojamas vietas sąlygos. „Patvirtinta, jog šių metų priėmime bus skaičiuojamas trijų brandos egzaminų (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir užsienio kalbos) išlaikymas minimaliu balu. Anksčiau buvo reikalavimas iš šių trijų brandos egzaminų surinkti 40 balų. Dabar šis reikalavimas panaikintas. Taip pat dabar bus imamas penkių brandos atestato pažymių vidurkis, kuris turi būti ne mažesnis, negu 7. Trečia sąlyga, pretenduojantiems į valstybės finansuojamą vietą – praeinamasis balas, kuris turi būti ne mažesnis, negu 5,4. Reikia pažymėti, kad šie pakeitimai bus taikomi ir stojantiesiems, kurie valstybinius brandos egzaminus laikė 2018 ir 2019 metais“, – pažymi dr. R. Karvelienė. Taip pat buvo priimti 2 priedo (2020 m. Šiaulių universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) programų sąrašas ir priėmimo kriterijai) ir 8 priedo (2020–2021 m. m. papildomosios studijos norintiems studijuoti magistrantūroje) papildymai.

senvas7

senvas7

Klausimą dėl Šiaulių universiteto struktūros pakeitimo pristatė laikinai Šiaulių universiteto rektoriaus pareigas einantis prof. Darius Šiaučiūnas. Senatas balsavimu nutarė pritarti Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų, matematikos tyrimų atviros prieigos centro steigimui. Galutinį sprendimą dėl šio naujo padalinio steigimo priims Šiaulių universiteto taryba.

senvas5

senvas5

Mokslo ir meno prorektorė prof. Diana Cibulskienė posėdyje pristatė du klausimus – dėl Šiaulių universiteto pedagoginių vardų suteikimo tvarkos tikslinimo ir dėl Šiaulių universiteto leidybos nuostatų tikslinimo. Pateiktiems dokumentų papildymams buvo pritarta. Balsavimu priimtas nutarimas, jog profesoriaus ar docento pedagoginis vardas gali būti suteiktas universiteto dėstytojams, turintiems daktaro mokslo laipsnį, arba pripažintiems menininkams ir ėjusiems profesoriaus pareigas ne mažiau kaip 30 mėnesių per pastaruosius penkerius metus (ankstesnėje dokumento redakcijoje buvo – „ne mažiau penkerius mokslo metus“). Taip pat patvirtinta, jog profesoriaus ar docento pedagoginis vardas gali būti suteiktas dėstytojams, atitinkantiems visus reikalavimus ne mažiau kaip 30 mėnesių (buvo – penkeri metai) universitete ėjusiems profesoriaus ar docento pareigas, o jų darbo krūvis buvo ne mažesnis kaip 0,25 etato.

Leidybos nuostatuose patvirtinta nuoroda, jog leidybai teikiami autorių studijų ir mokslo leidiniai turės būti apsvarstyti studijų programų komitetų ar mokslininkų grupių posėdžiuose.

Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti