Universiteto taryba patvirtino Šiaulių universiteto 2019 metų veiklos ataskaitą

pos1

pos1

Kovo 27 d. įvykusiame nuotoliniame Šiaulių universiteto tarybos posėdyje buvo svarstyti trys klausimai – dėl Šiaulių universiteto 2019 m. veiklos ataskaitos svarstymo ir tvirtinimo, dėl Šiaulių universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos svarstymo ir tvirtinimo ir dėl Šiaulių universiteto tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. Posėdis vyko nuotoliniu būdu.

Posėdžio pradžioje buvo pristatyta Šiaulių universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita, kurią pateikė Finansų tarnybos direktorė Rasa Ginaitė. Taryba bendru sutarimu pritarė Šiaulių universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitai, tačiau ji bus patvirtinta po to, kai bus gautos finansinio audito išvados.

Finansų tarnybos direktorė R. Ginaitė pažymėjo, kad bendras 2019 m. pajamų-išlaidų samatos pajamų planas įvykdytas 120 proc., o išlaidų – 117 proc. „Taip yra dėl to, jog praėjusiais metais tikslinant pajamų-išlaidų sąmata ji buvo sumažinta. Studijų mokestis buvo surinktas pilnai. Atlyginimų teko išmokėti šiek tiek mažiau, nes šiek tiek buvo sumažėjo darbuotojų“, – sąmatos punktus apžvelgama sakė R. Ginaitė.

Šiaulių universiteto 2019 m. veiklos ataskaitą pristatė laikinai rektoriaus pareigas einantis prof. Darius Šiaučiūnas. 2019 m. Pristatytoje ataskaitoje buvo išsamiai apžvelgti 2019 metų Šiaulių universiteto veiklos rezultatai mokslinio darbo ir meno, studijų, žmogiškųjų išteklių, instrastruktūros, finansų, išorinės veiklos ir kitose srityse.

Pristatydamas ataskaitą prof. D. Šiaučiūnas pažymėjo, kad 2019-ieji, kaip ir pastarieji metai, Šiaulių universitetui buvo daug įtempto ir intensyvaus darbo pareikalavę metai. „Išgyvename laiką, kada itin tikslingai ir aktyviai ieškome savo identiteto, gryniname stipriąsias puses, pagrindines veiklos sritis, tarsi iš naujo įsitvirtiname Šiaulių regione ir visoje Lietuvoje kitų aukštųjų mokyklų kontekste, tarsi iš naujo įrodome savo vertę ir svarbą. 2019 m. balandžio mėnesį LR Seimo nutarimu Šiaulių universiteto prijungimas prie Vilniaus universiteto buvo atidėtas vieniems metams tam, kad būtų sklandžiai pasiruošta pertvarkos įgyvendinimo projektui. Svarbus, tačiau sudėtingą situaciją inicijavęs žingsnis, aktyviausiu priėmimo metu įnešė neaiškumo organizuojant Šiaulių universiteto rinkodarą ir komunikaciją, informuojant visuomenę ir bendruomenę apie esamą pertvarkos situaciją. Spalio mėnesio pabaigoje su Vilniaus universiteto rektoriumi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje pasirašytas Ketinimų protokolas dėl ŠU prijungimo prie VU principų. Dokumente numatyti pagrindinių darbų etapai, kuriuos turėjome ir turime atlikti kartu su Vilniaus universitetu. Praėjusių metų birželio mėnesį įvyko dar vienas reikšmingas įvykis Universiteto gyvenime – buvo išrinkta nauja Šiaulių universiteto tarybą“, – pažymėjo laikinai einantis rektoriaus pareigas prof. D. Šiaučiūnas.

Tarybos nariai pateikė klausimų ir pasiūlymų dėl studijų proceso organizavimo, dėstytojų darbo, darbuotojų motyvacijos susijungus su Vilniaus universitetu ir kt.

Po svarstymo Taryba nutarė patvirtinti Šiaulių universiteto 2019 metų ataskaitą, tačiau šis nutarimas įsigalios parengus galutinį pataisytą ataskaitos variantą.

Paskutinis svarstytas posėdžio klausimas – Šiaulių universiteto tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. Ją pristatė tarybos pirmininkas Laisvūnas Bartkevičius. Ataskaitoje buvo pateikta išsami informacija apie tarybos veiklą 2019 m. Joje pažymima, jog „ataskaitiniu laikotarpiu Taryba, kaip universiteto valdymo organas, priėmė visus pagrindinius Šiaulių universiteto statute numatytus nutarimus, susijusius su kasmetiniu universiteto valdymu, t. y. patvirtino 2019 m. Šiaulių universiteto pajamų ir išlaidų sąmatą, 2018 m. Šiaulių universiteto pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą, Šiaulių universiteto 2018 m. veiklos ataskaitą, vykdė tolesnę, rektoriaus pateiktą, universiteto struktūros pertvarką. 2019 m. buvo suformuota nauja Taryba. Taryba išsirinko naują Tarybos pirmininką Laisvūną Bartkevičių. Priėmė keletą nutarimų, susijusių su Šiaulių universiteto dalyvavimu valstybinių universitetų tinklo pertvarkoje. Aktyviai dalyvauta derinant ir pasirašant 2019-10-31 ketinimų protokolą su Vilniaus universitetu dėl Šiaulių universiteto prijungimo.

Dalyvauta priimant sprendimus dėl ES lėšų skyrimo Šiaulių universitetui. Atsižvelgus į argumentuotus Šiaulių universiteto prašymus, švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus 2019-11-27 įsakymu buvo skirtas papildomas finansavimas. Kreiptasi į Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl Šiaulių universiteto kaip vieno iš pedagogų rengimo centrų išlaikymo su išskirtinėmis studijų programomis. Aktyviai dalyvauta diskusijose su Šiaulių miesto savivaldybe įvairiais klausimais dėl Šiaulių universiteto raidos, dėl aukštojo mokslo stiprinimo ne tik Šiaulių mieste, bet ir Šiaurės Lietuvos regione, diskutuota dėl Universiteto infrastruktūros platesnio panaudojimo miesto reikmėms, aptartos Šiaulių universiteto gimnazijos tolesnės perspektyvos ir kiti aktualūs klausimai“.

Šiaulių universiteto tarybos pirmininkas pasidžiaugė, kad atliktas darbas davė teigiamus rezultatus, tačiau pažymėjo, kad dėl karantino dabar gali būti šiek tiek atidėtas kai kurių mums svarbių dokumentų, susijusių su susijungimu su Vilniaus universitetu, priėmimas.

Studijų prorektorė dr. Renata Bilbokaitė padėkojo tarybos nariams, ypač pirmininkui L. Bartkevičiui, už atliktą didelį darbą ir palaikymą darybose su Vilniaus universitetu, bendraujant su LR Vyriausybės, LR Seimo nariais, atstovaujant mūsų universitetui įvairiose institucijose.

Zenonas Ripinskis
Autoriaus nuotr.
Grįžti