TURINYS

Jurgis Dieliautas
Pratarmė
4
Gintautas Mažeikis
Galios meistro šaltiniai
Issues of Master of Power

8
40
Auridas Gajauskas
„Etnografinio autoriteto“ kritika
(pastabos apie Jameso Cliffordo ir Erico Wolfo tyrinėjimus)
Critique of „etnographic authority“
(Remarks on Janes Clifford's and Eric Wolf's Research
42

67
Kęstutis Šerpetis
Antropologinės kultūros kreatyvumas chaosmoso evoliucijos kontekste
Creativity of the Antropological Culture in the Context of Chaos

68
85
Jurgis Dieliautas
Alphonso Lingio egzistencinė antrolologija
Existential Anthropology of Alphanso Lingis

86
104
Asta Jurevičiūtė
Vaidybinių filmų perspektyva vizualinės antropologijos (re)konstrukcijose
Feature Films Perspective of Visual Antropology (Re) Constructions

105
118
Ieva Jusionytė
Mano gentis ir aš: refleksyvios antropo;ogijos spąstuose
My Tribe and Me: Anthropologist through the Looking Glass

119
134
Jonas Nekrašius
Šiauliečių portretas pagal senąją fotografiją (XX a. Šiaulių miesto gyventojų istorinė ir antropologinė charakteristika pagal senąją fotografiją)
Portrait of Šiauliai Inhabitants According To the Old Photography (Historical and Antropological charakteristic of Šiauliai inhabitants of the 20th century according in the old photography)
135

155
Remigijus Venckus
Nevizualus videomenas
Non-Visual Video Art

156
164
Arūnas Uogintas
Ėriuko skerdimo menas
The Art of Lamb Slaughter

165
170
Ramutis Karmalavičius
Apie meta/funcionalias „objektyvaus poetiškumo“ prieigas XXa. pirmosios pusės Lietuvoje
On Meta/Functional Approaches to „Poetical Objectivity“ during the First Decades of the 20 th Century

172

190