ŠIAULIŲ UNIVERSITETO DARBUOTOJŲ IR STUDENTŲ ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

1. Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisija (toliau - Komisija) atlieka darbuotojų ir studentų etikos kodekso (toliau - Etikos kodekso) priežiūrą.

2. Komisijos tikslas – tirti ir vertinti Etikos kodekso nuostatų ir normų pažeidimus siekiant, kad Šiaulių universiteto darbuotojai ir studentai laikytųsi Etikos kodekso nuostatų ir normų.

3. Komisija dirba vadovaudamasi Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos kodeksu, patvirtintu Senato, ir Etikos kodekso komisijos nuostatais, patvirtintais Rektoriaus.

4. Komisija klausimus svarsto kolegialiai, objektyviai ir nešališkai.

II. KOMISIJOS SUDĖTIS

5. Komisija sudaroma 5 metams iš 11 narių:

5.1. Kiekvienas fakultetas pasiūlo į Komisiją po vieną darbuotoją, iš kurių Senatas Komisijos nariais patvirtina 4 daugiausiai surinkusius balsų narius;

5.2. Šiaulių universiteto studentų atstovybė skiria į Komisiją 4 narius.

5.3. Vieną narį į Komisiją skiria Universiteto profsąjunga.

5.4. Du narius į Komisiją iš socialinių partnerių skiria Universiteto rektorius.

6. Komisijos nariais galima būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Vienos kadencijos laikotarpis - 5 metai.

7. Pirmajame Komisijos posėdyje iš Komisijos narių balsų dauguma išrenkamas Komisijos pirmininkas.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS

8. Nagrinėja pareiškimus ir priima sprendimus dėl Universiteto darbuotojų ir studentų Etikos kodekso nuostatų ir normų pažeidimų.

9. Svarsto pasiūlymus tobulinti Etikos kodeksą.

10.  Inicijuoja Etikos kodekso papildymus ar pataisas ir teikia juos tvirtinti Senatui.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Komisijos posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkas atstovauja Komisijai jos santykiuose su kitomis Universiteto savivaldos institucijomis.

12. Komisijos posėdžiai šaukiami gavus rašytinį pareiškimą dėl Universiteto darbuotojų ir studentų galimai padarytų Etikos kodekso nuostatų ir normų pažeidimo arba siekiant inicijuoti Etikos kodekso papildymus ar pataisas.

13. Jeigu gautas pareiškimas susijęs su Komisijos pirmininku, posėdį šaukia ir jam vadovauja vyriausias komisijos narys.

14. Jei gautas pareiškimas dėl galimai padaryto Etikos kodekso pažeidimo susijęs su Komisijos nariu (Komisijos narys kreipėsi į Komisiją pats arba kreiptasi dėl jo), šis Komisijos narys privalo nusišalinti nuo pareiškimo svarstymo Komisijos posėdyje. Komisijos narys privalo nusišalinti nuo pareiškimo svarstymo, jei jis susijęs su pareiškėju/galimu pažeidėju artimais giminystės, šeimos, svainystės ryšiais ar tiesioginio pavaldumo darbo santykiais. Apie tai Komisijos narys praneša kitiems Komisijos nariams. Taip pat Komisijos narys privalo nusišalinti arba gali būti nušalintas nuo pareiškimo svarstymo ir kitais šiame punkte nenurodytais atvejais, jei Komisijos narių sprendimu yra pagrindas galimam pareiškėjo/galimo pažeidėjo interesų konfliktui arba sprendimo priėmimo neobjektyvumui.

15. Jeigu Komisijos nariui Komisijos sprendimu yra nustatytas Etikos kodekso pažeidimas, tai jis privalo atsistatydinti iš Komisijos nario pareigų.

16. Komisijos narys praneša Komisijai, jei Komisijos nariui yra bandoma daryti įtaka dėl sprendimo apie Etikos kodekso pažeidimą priėmimo. Apie tai Komisija turi teisę informuoti Šiaulių universiteto Senatą.

17. Komisija į posėdžius turi teisę kviesti ekspertus.

18. Pareiškimai dėl galimai padarytų etikos pažeidimų įteikiami Komisijos pirmininkui raštu.

19. Komisija svarsto pareiškimus dėl galimai padarytų etikos pažeidimų tik Etikos kodekse įtvirtintų nuostatų ir normų ribose.

20. Komisija išnagrinėja gautą pareiškimą, priima sprendimą ir raštu (pasirašytu Komisijos pirmininko) atsako pareiškėjui ar suinteresuotam asmeniui ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo pareiškimo gavimo dienos. Komisija pareiškimo išnagrinėjimo terminą gali pratęsti, bet turi nurodyti pratęsimo motyvus.

21. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu posėdyje dalyvaujančių narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.

22. Komisijos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip keturi komisijos nariai.

23. Ne Komisijos nariai gali dalyvauti Komisijos posėdyje tik gavę daugumos Komisijos narių sutikimą. Priimant sprendimą posėdžio patalpoje dalyvauja tik Komisijos nariai.

24. Visi Komisijos  posėdžiai yra protokoluojami. Komisijos narių sprendimu gali būti daromas posėdžio garso įrašas.

25. Už priemones, reikalingas Komisijos posėdžių veiklai organizuoti, atsakingas Rektoratas.

V. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

26. Komisija turi teisę pradėti nagrinėjimą dėl Etikos kodekso pažeidimo kai:

26.1. Gautas asmens (pareiškėjo) rašytinis pareiškimas su pateiktais faktais, susijusiais su galimai padarytu Etikos kodekso pažeidimu. Nagrinėjimui priimami svarstyti tik aiškiai motyvuoti pareiškimai. Anoniminiai  pareiškimai nesvarstomi.

26.2. Gautas rašytinis pareiškimas dėl visuomenės informavimo priemonėse pateiktos informacijos apie universiteto darbuotojų/studentų etikos kodekso nuostatų ir normų galimai padarytus pažeidimus.

27. Pažeidimai, dėl kurių kreipiamasi į Komisiją, turi būti įvykę ne anksčiau negu prieš metus.

28. Komisija informuoja universiteto darbuotoją/studentą, dėl kurio gautas pareiškimas apie jo turinį. Darbuotojas/studentas pateikia raštu paaiškinimus per 5 darbo dienas nuo informavimo dienos. Pasiaiškinimo pateikimo Komisijai terminas Komisijos narių sprendimu gali būti pratęstas dėl darbuotojo/studento ligos ar komandiruotės. Darbuotojui/studentui per nustatytą laiką paaiškinimo nepateikus ar atsisakius jį pateikti, Komisija priima sprendimą pagal turimus faktus.

29. Universiteto darbuotojas/studentas gali būti kviečiamas dalyvauti Komisijos posėdyje, kuriame svarstomas su juo susijęs pareiškimas ar informacija.

30. Į Komisijos posėdžius taip pat gali būti kviečiami ir kiti asmenys, susiję su nagrinėjamu klausimu.

31. Komisija turi teisę peržiūrėti savo priimtą sprendimą dėl Etikos kodekso pažeidimo, gavę pakartotinį pareiškimą, jei po sprendimo priėmimo paaiškėjo nauji faktai, susiję su šio sprendimo priėmimu.

32. Komisija, nusprendusi, kad svarstyto asmens elgesys pažeidė Etikos kodeksą, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir laipsnį, turi teisę taikyti tokias priemones:

32.1. taikyti moralinio poveikio priemones (pvz., žodinė pastaba, įspėjimas, įvertinimo paviešinimas ir pan.);

32.2. raštu įspėti universiteto darbuotoją/studentą ir informaciją apie Komisijos sprendimą paskelbti Universiteto interneto svetainėje bei Universiteto laikraštyje;

32.3. pasiūlyti Rektoriui paskirti vieną iš drausminių nuobaudų: pastabą, papeikimą, atleidimą iš darbo (pašalinimą iš Universiteto).

33. Komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio šiais atvejais: sprendžiant dėl darbo sutarties pratęsimo, dėl darbuotojo skyrimo į aukštesnes pareigas, atestuojant aukštesnei kvalifikacinei kategorijai, vidinės atestacijos metu bei kitais atvejais.

34. Komisija teikia rekomendacijas ginčų atveju Šiaulių universiteto atestacijos ir konkursų komisijai dėl darbuotojų etikos.

35. Komisijos nariai turi teisę gauti priedą prie darbo užmokesčio už dalyvavimą Komisijos veikloje.

36. Komisijos nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neskleisti informacijos apie svarstomą medžiagą, kol nepaskelbta Komisijos išvada.

 

 

ŠIAULIŲ  UNIVERSITETO   E T I K O S   K O D E K S A S  (patvirtinta 2015 m. gruodžio 16 d. ŠU senato posėdžio (protokolo Nr. SP-09) nutarimu Nr. 4)