Diana Strakšienė

Išsilavinimas ir kvalifikacija:
aukštasis, muzikos pedagogė, edukologijos krypties (S07) daktarė, profesorė
Darbo patirtis. Nurodoma laikotarpis, kuriuo dirbta ar dirbama, institucija / įmonė, pareigos (chronologiškai nuo karjeros pradžios iki šios dienos), taip pat galima aprašyti pagrindines savo atliekamas užduotis, apibrėžti atsakomybės sritis.
Šiaulių universitetas (seniau Pedagoginis institutas), dirba dėstytoja (nuo 1991), docente (nuo 2004), nuo 2002 m. Muzikos pedagogikos katedros vedėja.
Narystė organizacijose, sąjungose, asociacijose, draugijose, redakcinėse kolegijose, ekspertų komisijose ir kt.
Mokslo darbų žurnalo Kūrybos erdvės (leidžiamo nuo 2004 metų), redaktorių kolegijos narė.
Mokslinių / meninių interesų kryptys:
Muzikos pedagogika, muzikos kūrinių didaktinės refleksijos veiksminimas muzikavimu; specialiųjų poreikių vaikų muzikinis ugdymas.

Svarbiausi moksliniai / meniniai darbai:
Mokslo monografija
Strakšienė Diana (2009). Muzikos kūrinkių didaktinės refleksijos ugdymas muzikavimu: monografija. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. IBSN 978-9986-38-963-7.

STRAIPSNIAI
1. Strakšienė D. (2000). Fortepijono panaudojimo muzikos pamokose tyrimai //  Pedagogika. ISSN 1392-0340. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. Nr. 45. P. 120 – 128.
2. Srakšienė D., Balčiūnas S. (2001). Mokinių muzikos klausymosi aktyvinimo būdai: mokytojų nuostatos // Pedagogika. ISSN 1392-0340. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. P. 143 – 150.
3. Radzevičienė L., Strakšienė D. (2003). Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas gyvu muzikavimu // Specialusis ugdymas. ISSN 1392-5369. Šiauliai: specialiojo ugdymo mokslinis centras. Nr. 1 (8). P. 31-39.
4. Radzevičienė L., Strakšienė D. (2003). Muzikos terapijos poveikis ir psichinė neįgaliųjų sveikata // Specialusis ugdymas. ISSN 1392-5369. Šiauliai: specialiojo ugdymo mokslinis centras. Nr. 2 (9) P. 183-188.
5. Strakšienė D. (2003). Muzikinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: dažniausi  mokytojų darbo  būdai muzikos klausymosi metu // Pedagogika. ISSN 1392-0340. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. Nr.66. P. 94 – 100.
6. Strakšienė D., Balčytis E. (2003). Muzikos mokytojų požiūrio į gyvą grojimą formavimo prielaidos // Pedagogika. ISSN 1392-0340. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. Nr. 69. P. 188 – 197.
7. Strakšienė D. (2004). Mokinių interesai ir preferencijos – muzikinio ugdymo tobulinimo prielaida. // Tiltai. ISSN 1648-3979. Nr. 20. P. 100 – 103.
8. Strakšienė D. (2004). Mokytojo tipas – bendradarbiavimo muzikos pamokoje prielaida. // Pedagogika. ISSN 1392-0340. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. Nr. 72. P. 143 – 150.
9. Radzevičienė L., Strakšienė D. (2004). Specialiųjų poreikių vaikų kognityvinės elgsenos veiksminimas gyvu muzikavimu // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. Vilnius: Higienos institutas. Nr. 2. (25). P. 40 – 44.
10. Radzevičienė L., Strakšienė D., Kazlauskas A. (2004). Depresijos ir nerimo požymiais pasižyminčių neįgalių suaugusiųjų požiūris į muziką kaip psichinę sveikatą gerinančią priemonę // Specialusis ugdymas. Mokslo darbai ISSN 1392-5369. Šiauliai: Šiaulių universitetas Specialiojo ugdymo mokslinis centras. Nr.2 (11). P. 27 – 34.
11. Radzevičienė L., Strakšienė D. (2004). Pedagogų požiūris į gyvą muzikavimą kaip sutrikusios raidos vaikų motyvacijos aktyvinimo priemonę. Vilnius: VPU leidykla. ISBN 9955-516-77-1. P. 265-269.
12. Strakšienė D. (2005). Gyvo muzikavimo diegimo galimybės muzikos pedagogų kvalifikavimosi procese. // Mokytojų ugdymas. Mokslo darbai. ISSN 1822-119X. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. Nr. 4. P. 71 – 76.
13.  Radzevičienė Liuda, Strakšienė Diana (2006). Depresijos ir nerimo požymiais pasižyminčių suaugusiųjų požiūrio į muziką edukaciniai aspektai. Ugdymo psichologija: mokslo darbai. ISSN 1392-639X. Nr.14 p. 45-50. (MLA International Bibliography duomenų bazė nuo 2004 m.).
14. Strakšienė D. (2006). Presumptive Formation of Standpoint to Alive Playing in the Music Teachers’ In-Service Training. Kūrybos erdvės. ISSN 1822-1076. Nr.5  p. 50-55. (EBSCO Publishing duomenų bazė nuo 2004 m.).
15. Strakšienė D. (2006). Muzikos kūrinių didaktinė refleksija: sąvokos traktuotė bendramoksliniame kontekste. // Kūrybos erdvės. ISSN 1822-1076. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. Nr. 3. P. 15-19. (EBSCO Publishing duomenų bazė nuo 2004 m.).
16. Daugelienė J., Strakšienė D.  (2006). Kai kurie muzikinio ugdymo programos vykdymo aspektai Raseinių rajono bendrojo lavinimo mokyklų VI klasėse. Jaunųjų mokslininkų darbai. ISSN 1648-8776. Šiauliai. nr.1. P. 13-18.
17. Dautartaitė O., Strakšienė D., Tumėnas S. (2007). Mokytojų ir pradinių klasių moksleivių požiūrio į lėlių teatrą ypatumai. Kūrybos erdvės. ISSN 1822-1076. Nr.6, p. 68-80. (EBSCO Publishing duomenų bazė nuo 2004 m.).
18. Daugelienė J., Strakšienė D. (2007). V-VI kl. muzikinio ugdymo turinio vykdymo ypatumai dvasingumo aspektu. Meninio ugdymo aktualijos. ISBN 978-9986-38-7497. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. P. 5-14.
19. Strakšienė D., Urniežius R. (2008). Muzikos pedagogikos specialybės studentų naudojimosi internetu studijų procese ypatumai. // Tiltai. ISSN 1648-3979. 2004. Nr. 20. Klaipėda. Klaipėdos universitetas. P. 100 – 103.
20. Daugelienė J., Strakšienė D., Balčytis E. (2009). Muzikinio ugdymo turinio vykdymo aspektai 5-6 klasėse. Kūrybos erdvės. ISSN 1822-1076. Nr.9, p. 26-37. (EBSCO Publishing duomenų bazė nuo 2004 m.).
Užsienio tęstiniuose mokslo leidiniuose
1. Strakšienė D. General Professional Attitudes Hold by Teachers of Music on the Assessment of Teaching Methods in the Phase of Listening to Music. // Techers, Students and Pupils in a learning Society III ATEE. 2003. P. 138 – 147.
2. Strakšienė D. Presumptions of Formation of Attitudes of Music Pedagogues towards Live Playing in the Qualification Process. ATEE Spring University:Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching [elektroninis išteklius]. ISBN 9984-617-95-5. Riga, 2006, p. 327-334
3. Strakšienė D., Kavaliauskienė A.  Возможности усовершенствования профессиональной квалификации: выражение педагогических установок. Problems in Music Pedagogy: The 5th International Scientific Conference, September 27-29, 2007, Daugavpils University [elektroninis išteklius]. ISBN 978-9984-14-358-3. Daugavpils : Saule, 2007, p. 218-229.


RECENZUOTA SPAUSDINTA MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA
tarptautinių konferencijų
1. Strakšienė D., Kavaliauskienė A.  Peculiarities of the Qualification Perfection of Music Teachers. The 5th International Scientific Conference "Problems in Music Pedagogy", September 27-29, 2007, Daugavpils University: Detailed Program and Abstracts. ISBN 978-9984-14-364-4. Daugavpils : Saule, 2007, p. 32-33
2. Strakšienė Diana, Radzevičienė Liuda (2004). Pedagogų požiūris į gyvą muzikavimą kaip sutrikusios raidos vaikų motyvacijos aktyvinimo priemonę. VPU Tarptautinė konferencija “Efektyvaus meninio ugdymo problemos” konferencijos  medžiaga. Vilnius, p.265 – 269.
3. Daugelienė J., Strakšienė D. (2007). Kompleksinio muzikinio ugdymo turinio realizavimo ypatumai jaunesnėse klasėse. Efektyvaus meninio ugdymo problemos: IV tarptautinė mokslinė konferencija [Elektroninis išteklius]: konferencijos medžiaga. Muzikos specialybės VPU įkūrimo 50-čiui. ISBN -. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. P. 1-12.
4.  Strakšienė D. Muzikos pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo ypatumai // Mokymosi visą gyvenimą svarba ir įgyvendinimo strategija muzikos mokytojų kvalifikavijos tobulinimo kontekste. Projekto "Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes" BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0104  baigiamosios konferencijos pranešimų rinkinys.
Kvalifikacijos kėlimo kursai, stažuotės:
1. Tarptautinis seminaras “Muzikos terapija”. Lektorė prof. Karin Schumecher (Vokietija). 2004 m. spalio 14-16 d.
2.  Seminaras „Dailės terapija ugdyme ir socialiniame darbe“. Vadovė prof. L. Lebedeva. Uljanovsko valstybinis universitetas. 2007 gegužės10-11d.
3. Seminaras „Įvadas į integruotą menų terapiją“. Lektorius G. D. Dickeron (Nyderlandai) 2008 gegužės 9-11 d.
4. Seminaras „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas: poreikiai, galimybės, reikalavimai". Klaipėda. Pranešimas „Profesinės kvalifikacijos tobulinimo galimybės: pedagogų nuostatų raiška“. 2006-09-29
5. Seminaras „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra: kvalifikacijos tobulinimo (nuotolinio mokymo(si)) kursų pristatymas“.  Šiauliai. 2007-10-30.
6. Tarptautinė mokslinė konferencija „Meninio ir dvasinio ugdymo paralelės“ Šiaulių universitetas. Pranešimas „Mokytojo tipas – bendradarbiavimo muzikos pamokoje prielaida“ 2004-04-14.
7. Tarptautinė mokslinė konferencija „Efektyvaus meninio ugdymo problemos“ Vilniaus pedagoginis universitetas. Pranešimas „Pedagogų požiūris į gyvą muzikavimą kaip sutrikusios raidos vaikų motyvacijos aktyvinimo priemonę“ Tarptautinė mokslinė konferencija.  2004-11-25.
8. Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“.  Šiaulių universitetas. Pranešimas Gyvo muzikavimo diegimo galimybės muzikos pedagogų kvalifikavimosi procese. 2005-12-05.
9. Tarptautinė mokslinė konferencija Muzikinis ugdymas mokykloje: tradicijos ir inovacijos“. Klaipėdos universitetas. Pranešimas „Muzikos pedagogikos specialybės studentų naudojimosi internetu studijų procese ypatumai“ 2007-05-08.
10. Tarptautinė mokslinė konferencija "Problems in Music Pedagogy". Daugpilio universitetas. Pranešimas „Peculiarities of the Qualification Perfection of Music Teachers“. 2007-09-27.
11. IV Tarptautinė mokslinė konferencija „Efektyvaus meninio ugdymo problemos“  Vilniaus pedagoginis universitetas. Pranešimas „Kompleksinio muzikinio ugdymo turinio realizavimo ypatumai jaunesnėse klasėse“. 2007-11-22
12. Mokslinė konferencija „Mokymosi visą gyvenimą svarba ir įgyvendinimo strategija muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kontekste“ Vilnius, viešbutis „Ecotel“. Pranešimas „Muzikos pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo ypatumai“ 2008-05-07

Projektinė ir ekspertinė veikla:
1. 2005-06-01 – 2005-12-01. Dalyvavimas projekte „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas taikant novatoriškas veiklas“. Parengta programa Nr.6 „Tarpininkavimo programa neįgaliųjų profesinei adaptacijai užtikrinti“.
2. 2005 – 2007 m. BPD 2.3 priemonė  „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas taikant novatoriškas veiklas“  (SOCINT).
3. 2006 - 2007 m. ESF BPD6 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ parengti mokymai “ Mokymo priemonių adaptavimas neįgaliųjų profesiniam rengimui pagal virėjo, siuvėjo, želdinių tvarkytojo, apdailininko, šaltkalvio, staliaus, automechaniko specialybių mokymo programas“  6 programos „Tarpininkavimo programa neįgaliųjų profesinei adaptacijai užtikrinti“  vykdymas.
4. Projektas “Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas taikant novatoriškas veiklas”. Parengta BPD prioriteto 2.3. priemonės „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ 6– ta mokymų programa “ Profesinio orientavimo, konsultavimo bei bendrųjų gebėjimų ugdymo programa neįgaliesiems, norintiems studijuoti aukštosiose mokyklose, bet dar nepasirengusiems”.
5. 2006m. – 2008m. Projektas "Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes" BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0104. Projekto koordinatorė.

KONFERENCIJŲ, FESTIVALIŲ, SEMINARŲ ORGANIZAVIMAS
1. 2007 10 30 suorganizuotas seminaras „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra: kvalifikacijos tobulinimo (nuotolinio mokymo(si)) kursų pristatymas“.  Šiauliai, viešbutis „Šaulys“.
2. 2007 05 09 suorganizuota respublikinė studentų mokslinė konferencija „Menas ir Meninis ugdymas“. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė 30 Muzikos pedagogikos studijų krypties bakalauro bei magistrantūros programų studentų iš Klaipėdos universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Šiaulių universiteto.
3. 2007 m. lapkričio 23-24 dienomis kartu su Šiaulių miesto savivaldybe, Lietuvos studentų sąjunga, Lietuvos liaudies kultūros centru suorganizuotas IX Aukštųjų mokyklų chorų festivalis, kuriame dalyvavo 10 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų (apie 700 – 800 dainininkų) iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos ir kt.
4. 2007 m. lapkričio 23 d. suorganizuota konferencija „Lietuvos chorų aktualijos: Dabartis ir perspektyvos“.
5. 2008 m. balandžio 22 d. dalyvauta rengiant Menų fakulteto tarptautinę  mokslinę konferenciją Menų fakultetas: praeitis ir perspektyvos.

VADOVĖLIAI, METODINĖS IR MOKYMO PRIEMONĖS AUKŠTAJAI MOKYKLAI
1. Balčytis E., Strakšienė D. (2006). Gaidų chrestomatija V-VI klasei. ISMN M-706207-45-2. ŠU: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla.
2. Radzevičienė L., Strakšienė D., Kazlauskas A. (2007).“Tarpininkavimo programa neįgaliųjų profesinei  adaptacijai  užtikrinti“. Projektas Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas taikant novatoriškas veiklas“. Mokymo programa. ISBN 978-9986-38-755-8. ŠU, VšĮ Šiaulių universiteto leidykla.
3.  Kudinova I., Strakšienė D. (2008). ISMN 979-0-706207. Tamulionio "Intervalų siuitos" interpretacinė analizė. ŠU: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla.
Pagrindiniai dėstomi dalykai:
Muzikinio ugdymo teorija, metodika, praktika, mokslinio darbo rašymo pagrindai, fortepijonas ir kt.